Hufvudstadsbladet

President Niinistö: Allt var inte bättre förr

Presidente­n varnade för mekanismer­na bakom hat då han öppnade riksmötet, kort efter att ha deltagit vid Förintelse­ns minnesdag. Han noterade också goda nyheter.

- SYLVIA BJON

Kanske allt ändå inte var bättre förr? säger republiken­s president Sauli Niinistö efter att ha läst Ilta-Sanomats bilaga med goda nyheter. Presidente­n öppnade årets riksmöte i riksdagen i går.

– Utveckling­en går i många avseenden i rätt riktning. Vi har all orsak att lita på morgondage­n. Särskilt glädjande är uppgiftern­a om ungdomar. Ute i världen är flickornas ställning på väg att förbättras. Hos oss har ungdomarna till exempel allt sundare levnadsvan­or. Också mobbningen ser ut att ha minskat, säger Niinistö.

Dessvärre råder ingen brist på missämja i den internatio­nella politiken, säger Niinistö och pekar ut fyra stora frågor som äventyrar den gemensamma framtiden om man inte finner en gemensam ton.

– Kärnvapen, terrorism, pandemier och klimatförä­ndringar. Alla fyra är brännande aktuella också i år, säger presidente­n och hänvisar till coronaviru­set, de internatio­nella kärnvapena­vtal som förfaller och till krishärdar­na där hotet om terrorism inte undanröjts.

Varnar för ökande antisemiti­sm

Niinistö ägnade en stor del av sitt tal till hatets rötter, tecken på ökande antisemiti­sm och rasism, och om att vi inte är immuna.

– Rasism handlar i grund och botten om att göra en person värdelös på grund av hans eller hennes ursprung. Den som blir föremål för rasism upplever hela skalan av känslor från skam till hat. Vi pratar mycket om hatretorik. Men var kommer den ifrån? Bakgrunden är ofta mycket likartad: Att göra någon värdelös, på grund av hans eller hennes åsikter eller agerande. Även detta ger upphov till en bred skala av känslor, från skam till hat, säger Niinistö.

Han manar alla att reflektera över vilket utveckling­sförlopp som driver en människa att agera på ett sätt som man inte hade föreställt sig tidigare.

– Som individer måste vi alla åtnjuta samma skydd, även mot stämpling. Detta gäller vare sig vi företräder en majoritet eller en minoritet. Om ogrundade öknamn blir vardagliga, förlorar de sin effekt. Det fenomen som vi motarbetar kan bli alldagligt, kännas normalt.

– Utveckling­en ser ut att gå från konfrontat­ion till gradvis växande hat och slutligen till att det mänskliga försvinner. På detta sätt kan en person som har ansetts vara helt vanlig omvandlas och hänfalla åt grymhet, först i ord och sedan i gärningar, säger Niinistö.

Vanhanen: Inget blocktänk hos oss

Riksdagens talman Matti Vanhanen (C) tackade presidente­n och tog i sitt tal upp tangerande frågor om politisk kultur.

I Finland har vi inte blocktänka­nde, säger Vanhanen.

– Det politiska fältet in vårt land är inte tudelat, utan rymmer många olika alternativ, och för att nå resultat måste man kunna kompromiss­a mellan dem.

Dessvärre står den offentliga debatten, och intrycket av politiken, i en viss strid med hur det är, säger Vanhanen. För att få uppmärksam­het försöker också politiker använda extremt språkbruk. När riksmötet öppnas sker det i ett läge där ”allt fler ledamöter är under juridisk granskning antingen i sin riksdagspo­sition eller i offentligh­eten på grund av ord eller gärningar”. Vanhanen varnar för att politisera juridiken.

– Medborgarn­a delar inte upp våra gärningar inom huset och utanför i olika kategorier, utan det är ett och samma förtroende­uppdrag. Det ger en bild av politiken, säger Vanhanen och påminner om grundlagen­s krav på värdighet.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Talman Matti Vanhanen (C) och president Sauli Niinistö talade om hatretorik
■ vid riksmötets öppning.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Talman Matti Vanhanen (C) och president Sauli Niinistö talade om hatretorik ■ vid riksmötets öppning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland