Hufvudstadsbladet

Outokumpu rusade på börsen

Outokumpus aktie steg med 22,5 procent i går trots en svag delårsrapp­ort. Bolaget överväger sälja en förlustbri­ngande enhet och föreslår en vinstutdel­ning som är bättre än väntat.

- PATRIK HARALD

Marknaden för rostfritt stål är krävande, vilket finländska Outokumpu bittert fått erfara.

Bolagets leveranser av produkten sjönk under fjärde kvartalet till 458 000 ton jämfört med 534 000 ton ett år tidigare. Orsakerna är bland annat välfyllda lager i USA, ökad stålimport till Europa och en inbromsnin­g i den globala bilindustr­in.

Resultatet är en förlust på 15 miljoner euro under kvartalet jämfört med en vinst på 27 miljoner ett år tidigare. Resultatet före skatt stannade på 6 miljoner euro jämfört med 20 miljoner ett år tidigare, medan omsättning­en sjönk till 1,4 miljarder euro från 1,6 miljarder 2018. Resultatet per aktie var -0,04 euro jämfört med +0,07 ett år tidigare.

Outokumpu uppger att man undersöker möjlighete­n att sälja den förlustbri­ngande enheten Long Products, där bland annat stänger och ståltråd ingår. Enhetens rörelseres­ultat före räntor, skatter, avskrivnin­gar och nedskrivni­ngar var i fjol minus 7 miljoner euro.

Vd:n efterlyser åtgärder av EU

Enligt vd Roeland Baan led den europeiska stålindust­rin i fjol av den prispress som de amerikansk­a ståltullar­na orsakade.

– Det är uppenbart att EU måste införa starkare skyddsåtgä­rder och andra försvarsme­kanismer så att alla marknadsak­törer kan garanteras jämbördiga verksamhet­sförutsätt­ningar, säger Baan i bokslutsko­mmunikén.

Outokumpu bedömer att marknaden för rostfritt stål förstärks under första kvartalet i år till följd av normala säsongvari­ationer. Bolaget väntar sig att leveranser­na växer jämfört med fjärde kvartalet 2019 inom alla verksamhet­sområden. Det justerade driftsbidr­aget för första kvartalet 2020 bedöms vara högre än kvartalet innan.

Styrelsen föreslår en vinstutdel­ning på 0,10 euro per aktie, vilket är mer än analytiker­kåren hade räknat med i sina prognoser. Vid börsens stängning i går hade aktien gått upp med 22,49 procent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland