Hufvudstadsbladet

Fortsatt kämpigt för Fiskars

Också fjärde kvartalet var svårt för Fiskars. Vd Jaana Tuominen tror dock att det pågående åtgärdspro­grammet ska ge resultat.

- PATRIK HARALD patrik.harald@ksfmedia.fi

Fiskars omsättning under fjärde kvartalet (oktober–december 2019) sjönk med 5 procent till 308 miljoner euro. Resultatet före skatt landade på 26,5 miljoner euro jämfört med 29,9 miljoner under motsvarand­e period ett år tidigare. Resultatet per aktie var 0,26 euro jämfört med 0,33 euro ett år tidigare.

I bokslutsko­mmunikén sägs att bolaget jobbar med att förbättra sin lönsamhet med hjälp av pågående program, som ska vara genomförda i slutet av 2021.

Fiskars Groups vd Jaana Tuominen konstatera­r att fjolåret var krävande. Flera delar av bolaget utvecklade­s förvisso positivt under slutet av året, men enligt Tuominen tar det längre tid innan de framsteg bolaget gjort med sina strategisk­a prioriteri­ngar inverkar fullt ut. Under kvartalet stördes verksamhet­en bland annat av it-problem kopplade till en utomståend­e servicelev­erantör.

En ljusglimt var enligt Tuominen att omsättning­en inom trädgårdsp­rodukter ökade under fjolåret.

– Det visar vilken stark position våra varumärken har, säger hon.

Däremot påverkades bolagets produktkat­egori för bevattning­sredskap negativt av ett osedvanlig­t regnigt år i USA. Tullavgift­erna för import från Kina till USA fortsatte att påverka lönsamhete­n negativt, men de här effekterna ser ut att lindras framöver.

Coronaviru­set en osäkerhets­faktor

För 2020 väntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA (resultat före räntor, skatt och nedskrivni­ng av goodwill) ökar jämfört med år 2019. För omsättning­en ges ingen prognos på grund av de pågående lönsamhets­programmen. Till osäkerhets­faktorer framöver räknas möjliga förändring­ar i tullavgift­er, och konsekvens­er av coronaviru­set.

Arbetet med att förenkla bolagets organisati­on är i gång och här ingår bland annat planer på att slopa överlappan­de funktioner. För knappt en månad sedan meddelade koncernen att man planerar minska personalen med 220 personer globalt. I Finland kan uppemot 60 anställda beröras.

– Jag är övertygad om vår förmåga att förbättra resultatet och skapa värde för våra aktieägare. Vi kommer att fortsätta att investera i områden som vi tror ska ge oss hållbart värde på lång sikt medan vi fortsätter att minska kostnadern­a genom våra pågående program, säger Tuominen.

Styrelsen föreslår att vinstutdel­ningen höjs med 2 cent till 0,56 euro per aktie, trots att resultatet per aktie för helåret 2019 sjönk till 0,63 euro från 1 euro året innan. Utdelninge­n betalas i två omgångar (0,28 euro per gång).

Fiskars aktie steg med 0,99 procent i går.

 ?? FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA ?? Fiskarssty­relsen föreslår att vinstutdel­ningen höjs med 2 cent till 0,56 euro per aktie.
FOTO: EMMI KORHONEN/LEHTIKUVA Fiskarssty­relsen föreslår att vinstutdel­ningen höjs med 2 cent till 0,56 euro per aktie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland