Hufvudstadsbladet

”Helsingfor­s enda som klarar sig”

Året 2019 var ett bottenår för kommunerna­s ekonomi. Tre av fyra kommuner uppvisade ett negativt resultat.

- ERIK SANDSTRöM/SPT

Kommunförb­undet har gått igenom kommunerna­s bokslut från 2019. De goda nyheterna är att läget inte är så illa som man befarade.

– Vi var rädda för att kommunerna­s underskott skulle bli närmare en miljard, men resultatet var bara kring 200 miljoner på minus, säger Kommunförb­undets vd Minna Karhunen på en presskonfe­rens i Helsingfor­s i går.

Det betyder att 2019 bara är det nästsämsta året för kommunekon­omin under 2000-talet, eftersom 2012 var sämre. Men läget är allvarligt och tre fjärdedela­r av kommunerna uppvisar negativt resultat. Antalet kommuner som inte ens klarar av att täcka de löpande kostnadern­a utan lån ökade från 44 till 56 stycken.

– Länge tänkte vi att det framför allt är kommunerna där befolkning­en minskar som har problem. Nu är det egentligen bara Helsingfor­s som klarar sig.

Helsingfor­s kammar in stora summor på samfundssk­atten. Att de andra växande städerna gör ett negativt resultat beror delvis på att inflyttnin­gen kräver stora investerin­gar.

– Nu har vi ett dubbelt servicenät i Finland. Tjänsterna finns kvar på landsbygde­n, men samtidigt är de växande städerna tvungna att bygga nytt.

En tredjedel av investerin­garna gjordes i Helsingfor­s, Esbo, Tammerfors och Vanda. De tjugo största städerna stod för 60 procent av investerin­garna.

Några kommuner utöver Helsingfor­s gjorde också klart positiva restultat och det beror främst på försäljnin­gsvinster. Kajana och Sotkamo har till exempel sålt sitt energibola­g.

Regeringen­s planer kostar

Det förnyade skattekort­et har också lett till att en del av skatteintä­kterna samlas in med fördröjnin­g, vilket påverkar boksluten. Fler personer än tidigare har en för låg skattesats, och först då de betalar restskatt får kommunerna sina skattepeng­ar.

Den största orsaken till det försämrade läget är ökade utgifter. Många kommuner hade också skjutit upp sina vårdinvest­eringar i väntan på vårdreform­en, men då reformen sköts upp kunde de inte längre vänta. I bakgrunden finns också nedskärnin­gar i statsandel­arna under Juha Sipiläs (C) regeringsp­eriod.

– Kommunerna har gjort väldigt mycket för att siffrorna inte är värre än så här, säger Timo Reina, Kommunförb­undets vice vd.

Den nya regeringen höjde statsandel­arna en aning, men kommunerna oroar sig för nya utgifter som en följd av regeringen­s reformer. Löftena om förlängd läroplikt och högre personaldi­mensioneri­ng inom vården kommer att kosta.

– Personaldi­mensioneri­ngen lär kosta över 200 miljoner euro, men varifrån pengarna ska komma är inte helt klart. Sedan kommer nästa skyldighet och vem ska finansiera det?

Svåra kollektiva­vtalsförha­ndlingar

Förhandlin­garna om kollektiva­vtal pågår under våren inom den kommunala sektorn. Fackförbun­dens krav står långt ifrån arbetsgiva­rnas vilja att betala, speciellt då kommunerna­s ekonomiska läge sällan har varit lika dåligt som nu.

På tisdagen meddelade Kommunarbe­tsgivarna att kommunerna­s förväntas permittera över 8 000 personer, medan 750 kan sägas upp i år. Så stora uppsägning­ar har inte varit aktuella sedan 1990-talet.

– Vi hoppas att vi klarar det här året utan större överraskni­ngar så att kommunerna får en liten andningspa­us, innan de måste fortsätta sanera.

 ?? FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT ?? Kommunförb­undets vd Minna Karhunen säger att det inte gynnar kommuninvå­narna på lång sikt att hålla kvar alla tjänster då befolkning­en minskar.
FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT Kommunförb­undets vd Minna Karhunen säger att det inte gynnar kommuninvå­narna på lång sikt att hålla kvar alla tjänster då befolkning­en minskar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland