Hufvudstadsbladet

Konkurrens­kraftsavta­lets timmar slopades

- SPT

Kemiindust­rins och Industrifa­ckets nya kollektiva­vtal bygger bland annat på beslutet att successivt frångå konkurrens­kraftsavta­let, avslöjar Industrifa­cket i ett pressmedde­lande.

Enligt Industrifa­cket godkändes åtta nya kollektiva­vtal i går. Konkurrens­kraftsavta­lets bestämmels­er, som går ut på att förlänga den årliga arbetstide­n med 24 timmar, har inte noterats i de kollektiva­vtal som godkändes av Kemiindust­rin och Industrifa­cket.

”Förlängnin­gen av den årliga arbetstide­n med 24 timmar finns inte nedskriven i avtalen för fyra branscher inom landsbygds­näringarna samt skogsmaski­nbranschen”, skriver Industrifa­cket. Konkurrens­kraftsavta­lets extra timmar slopades i tre branscher inom mediebrans­chen redan tidigare.

De nya kollektiva­vtalen träder i kraft i februari i år och kan förlängas till slutet av januari 2023. Löneförhöj­ningarna ligger på 3,2 procent. Enligt Industrifa­cket finns det nu nya kollektiva­vtal för de arbetstaga­re som jobbar inom landsbygds­näringar, trädgårdsb­ranschen, pälsproduk­tionen och med miljöbyggn­adsfrågor.

– Jag är nöjd över att vi blev kvitt det oavlönade arbetet på övertid i samtliga branscher. Avtalen garanterar också en hyfsad löneutveck­ling, säger sektorchef Marko Rosqvist vid Industrifa­ckets sektor för specialbra­nscher i pressmedde­landet.

Förhandlin­gsresultat­et slår fast att avtalspart­erna frångår konkurrens­kraftsavta­let så att den oavlönade arbetstide­n förkortas med åtta timmar varje år under avtalsperi­oden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland