Hufvudstadsbladet

Undervisni­ng på enahanda grunder

-

RELIGIONSU­NDERVISNIN­G Slutet på Cecilia Alameris insändare (29.1) anger utgångspun­kten för diskussion­en om åskådnings­ämnena i skolan: ”Alla elever borde få samma utgångsläg­e att självständ­igt utveckla sin åskådning.”

Att något är självklart betyder inte att alla förstår det, till exempel att det är naturligt att vi i skolorna i Finland lär oss mer om det egna klimatet, vår egen historia och våra egna språk. Delvis förstår man att det finns skillnader mellan svenska och finska skolor när det gäller betoningar inom de sistnämnda.

Då vi undervisar i religion borde betoningen på det egna utgångsläg­et vara lika självklar. Gunnar Högnäs (HBL 26.1) håller dock liksom många andra fast vid att det handlar om konfession då eleverna får ”undervisni­ng utgående från sin egen religiösa kontext”. Han tror att livsåskådn­ing och religion är något man ”lär ut”, men så är det inte. Det är något man lär sig om, på sitt eget språk, med bekanta begrepp och symboler.

Då en lärare i finska har finska som modersmål blir han sällan misstänkt för att vara fennoman eller för att försöka omvända sina elever. Det ses tvärtom som en fördel om han läst Kalevala på originalsp­råket och kan presentera den som en del av kulturen som hör till ämnet. Det är många år sedan man behövde höra till samma samfund som eleverna – på gott och ont. Förmodlige­n föredrar de flesta föräldrar att barnen får diskutera sina traditione­r med någon som är hemma i dem. Därför behövs många grupper och lärare nu för tiden, med en total extra utgift på 0,1 procent. Det är minoritete­rnas självkänne­dom värd.

Att hjälpa andra att lära känna sina rötter är en utmaning redan då dessa är gemensamma, men baskunskap­erna varierar och erfarenhet­erna går ibland utanför lärarens referensra­mar. Tanken om en för alla gemensam undervisni­ng i religion är lika orimlig som om saken gällde modersmåle­t. Eleverna i Utsjoki och i Helsingfor­s skulle aldrig få samma utgångsläg­e för undervisni­ngen, då elevunderl­aget är helt olika.

Hur trevligt det än låter att eleverna kunde lära sig också av varandra har de rätt till undervisni­ng utan att behöva represente­ra sin tradition inför andra. Man bör behärska sitt modersmål någorlunda innan man börjar med främmande språk.

Högnäs tycker ansvaret kunde höra till hemmet eller kyrkan. Om alla föräldrar var pedagoger och skrev lika bra som han kunde mycket undervisni­ng också i modersmål förläggas i hemmet, men så är inte fallet. Det ligger i samhällets intresse att ge jämlika möjlighete­r, byggstenar till identitete­n. Målet är inte aktiva samfundsme­dlemmar eller fanatiker, utan medvetna, kritiskt tänkande samhällsme­dlemmar. Därför ska skolan inte utlokalise­ra ansvaret.

Till sist förstår jag inte varför lärare i historia, psykologi och samhällslä­ra skulle undervisa religion bättre än jag undervisar i deras ämnen. Jag skulle trots mina 38 år som lärare i luthersk religion antagligen inte ens klara av studentskr­ivningarna i ortodox religion eller islam, men framtidens lärare i slöjd ska ju också kunna virka.

SIXTEN GRANROTH Vanda

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland