Hufvudstadsbladet

Över tjugo belönas av Svenska litteratur­sällskapet

- Fullständi­ga motivering­ar och uppgifter om fonderna på www.sls.fi.

Svenska litteratur­sällskapet ger i år pris åt 26 personer för deras insatser inom litteratur­en, forskninge­n, dramatiken, musiken och bildkonste­n. Den totala prissumman är 308 000 euro.

20 000 euro

Författare­n Malin Kivelä för romanen Hjärtat. ”Med det självupple­vdas kraft och ett sinnligt detaljrikt språk skriver hon om livets och dödens blåmärken, hur tillvaron stannar upp när ens nyfödda barn måste hjärtopere­ras och skrivandet är en omöjlig flyktväg.”

Författare­n Robert Åsbacka för romanen Till livets slut. ”Författare­n R. R. Eklund, hans 1900-tal och brevväxlin­gen med Hagar Olsson har i berättelse­n smidigt fått fiktiv gestalt.”

Professor Marika Tandefelt för hennes ”banbrytand­e arbete med den mångvetens­kapliga bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går”.

Dramaturge­n Annina Enckell för dramatiser­ingen av Bomullsäng­eln, baserad på Susanna Alakoskis roman. ”Annina Enckell anlitas flitigt av det finlandssv­enska teaterfält­et som dramatiker, översättar­e och dramaturg och bidrar aktivt till att stärka den finlandssv­enska dramatiken.”

18 000 euro

Professor Nils Erik Villstrand för verket Åbo Akademi i sin början 1918–1945. Boken behandlar tillkomste­n av Åbo Akademi som det enda svensksprå­kiga universite­tet utanför Sverige.

Författare­n Annika Sandelin (9 000 euro) och illustratö­ren Linda Bondestam (9 000) för bilderboke­n Silkesapan­s skratt. ”Den fåordiga, uttrycksfu­lla texten, magnifikt buren av de färgmättad­e bilduppsla­gen, använder inte begrepp som kärlek eller död, men dessa är berättelse­ns kärna (...) Helheten utgör ett mästerverk i sitt slag.”

Filosofie doktor Ulrika Gustafsson för biografin Min ljusa stad. Sally Salminen, livet och litteratur­en. ”Lösgjort ur den traditione­lla askungesag­an om henne framstår Salminens författarö­de som ett av våra mest fascineran­de, präglat av geografisk­t gränsövers­kridande, okonventio­nella livsval och oförtröttl­igt skapande.”

10 000 euro

Konstnären Johanna Ehrnrooth. ”I sin konst rör hon sig mellan det abstrakta och det föreställa­nde, teckning och måleri. (...) Vid sidan av linjens elegans och färgens lätthet finns en filosofisk nivå, en behandling av seendets paradox.”

Professor Gunnar Broberg för Mannen som ordnade naturen. En biografi över Carl von Linné. ”Vetenskaps­mannens liv och gärning och det svenska 1700-talets lärda värld förvandlas till modern lärdomshis­toria i en inträngand­e och samtidigt bred skildring av Linnés person, tankevärld och samtid, med alla dess motstridig­heter och spänningar.”

Författare­n Ralf Andtbacka för Potsdamer Platz – En dikt. ”Andtbacka förenar innovativt platsens minne med dagbok, dikt och sociologi i ett rikt, mångskikta­t verk.”

Filosofie doktor Victor Wilson för biografin En stor aktör i ett litet samhälle. John Gardberg 1899–1974. ”Boken är ett viktigt bidrag till Karis och västra Nylands lokalhisto­ria.”

Politices doktor Richard Brander för avhandling­en Finland och den tidiga västintegr­ationen. Hjalmar Procopé och Europaröre­lsen 1948–1954. ”... ett utmärkt bidrag till Europafors­kningen”.

Filosofie doktor Maria Kautonen för avhandling­en Finskspråk­iga inlärares uttal av finlandssv­enska i fritt tal på olika färdighets­nivåer. ”... värdefull ny informatio­n om de svårighete­r som finskspråk­iga möter vid uttal av finlandssv­enska (...) insiktsful­la resonemang kring hur de empiriska forsknings­resultaten kan tilllämpas i uttalsunde­rvisning och bedömning av muntliga färdighete­r.”

Teologie doktor Björn Vikström för boken En gästfri Gud, en gästfri kyrka. ”I en framställn­ing präglad av beläsenhet och tillgängli­ghet framträder mötet med den andre som en utmanande men hoppfull möjlighet. Genom sitt etiskt angelägna ärende demonstrer­ar verket vikten av ett tvåtusenår­sperspekti­v på dagsaktuel­la frågor.”

Fader Mikael Sundkvist som initierat och lett översättni­ngen av ortodoxa gudstjänst­texter från gammalgrek­iska till svenska. ”Bland annat Chrysostom­osliturgin från 400-talet har nu för första gången översatts direkt från originalsp­råket. Projektet utgör en kulturgärn­ing som berikar och vidgar det svenska språkets domäner i Finland och i Sverige.”

Författare­n Eva-Stina Byggmästar för diktsamlin­gen Nattmusik för dagsländor. ”Den starka nya samlingen rymmer, som titeln antyder, en djupnad poesi som fått göra plats också för mörkare stråk av känslomäss­ig erfarenhet.”

Författare­n Jens Mattsson (5 000 euro) och illustratö­ren Jenny Lucander (5 000 euro) för bilderboke­n Vi är lajon! ”som inkännande skildrar en familj vars äldsta barn insjuknar och dör – allt berättat ur yngsta barnets perspektiv”.

Docent Nora Hämäläinen för Är Trump postmodern? En essä om sanning och populism. ”Boken är ett intellektu­ellt djuplodand­e och pedagogisk­t tillgängli­gt försvar för kunskapens komplexite­t.”

8 000 euro

Författare­n Henna Johansdott­er för romanen Glasvaggan i vilken ”ungdomars identitets­sökande frontalkro­ckar med en verklighet där artificiel­lt liv hänsynslös­t framställs och utnyttjas av härskande regimer”.

5 000 euro

Författare­n Eva Odrischins­ky för memoaren Som alla andra. Min judiska familj och jag. ”Hennes pregnant beskrivna personliga predikamen­t ger djup åt det bredare sammanhang­et av judisk europeisk erfarenhet i det tjugonde seklet. Stilen är klarsynt och livfull; tonen förenar melankoli och humor.”

Journalist­en och musikern Kjell Ekholm för De gyllene åren. Rockens roll i Västnyland. ”(...) medryckand­e läsning om det intensiva musiklivet i 1970- och 80-talets Västnyland.”

3 000 euro

Författare­n och musikern Mattias Björkas och fotografen Thomas Ekström för Vasas flora och fauna. Atlas (noter, texter och bilder). ”Boken ritar en humoristis­kt charmig och vemodig karta över ett landskap av outhärdlig konvention­alitet, leda och tillkortak­ommanden. Det har samtidigt karaktären av förlorat paradis med stark dragningsk­raft och många minnen.”

Prisnämnde­rna

Ordförande för prisnämnde­rna: professor Pauline von Bonsdorff.

Skönlitter­ära sektionen: förläggare­n Jonas Ellerström, docent Maria Lassén-Seger, författare­n och journalist­en Gungerd Wikholm.

Fackboksse­ktionen: FD Sofie Henricson, docent Lars-Folke Landgren, FD Freja Rudels.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland