Hufvudstadsbladet

Efter riksrätt följer rannsakan

President Donald Trump ville inte bli ställd inför riksrätt eftersom det för evigt kommer att vara en fläck på hans sköld. Men nu när presidente­n är friad står han kvar orubbad i sitt bo, eventuellt starkare än någonsin tidigare.

- JURI VON BONSDORFF

Donald Trump inte bara överlevde riksrätten, han gjorde det dessutom genast efter att ha klarat sig igenom den mangling som Mueller-utredninge­n utsatte honom för. Han inte bara friades utan han gick igenom slaget i stort sett utan förluster. Endast den förre presidentk­andidaten Mitt Romney, som länge kritiserat Trump i ordalag som inte är vanliga bland republikan­erna, röstade för att avsätta presidente­n. I slutändan var den intressant­a frågan inte huruvida en eller flera republikan­er skulle lämna de egna leden utan om någon demokrat skulle ställa sig med Trump och rösta ned demokrater­nas åtal.

När den färskaste opinionsmä­tningen för några dagar sedan dessutom visade att Trumps popularite­t bland amerikaner­na nu är högre än någonsin tidigare, kan man med fog fråga sig om detta ändå var en riksrätt med guldkant.

Den frågan får det amerikansk­a folket besvara i presidentv­alet i november. Det är då vi kommer att se om väljarna såg det som åklagarna ville bevisa. Att presidente­n brutit det förtroende­t han fått av folket att värna om nationens bästa, för att istället tänka på sin egen vinning och i samma veva äventyra den demokratis­ka valprocess­en i USA.

Eller kommer väljarna att ha för

HBL:s korrespond­ent i Washington DC juri.bonsdorff@ksfmedia.fi

ståelse för presidente­ns försvarste­am som hävdade att åtalen var så svaga att demokrater­na därför valde att inte inkludera verkliga straffrätt­sliga brottsbenä­mningar i det. Kommer de att hålla med om att far och son Biden inte hade rent mjöl i påsen och att presidente­n därför hade rätt att kräva en utredning av dem.

Kommer väljarna att minnas att de med en överväldig­ande majoritet ville att senaten skulle kallla nya vittnen, inte minst presidente­ns förra nationella säkerhetsr­ådgivare John Bolton, som sannolikt vet sanningen och ville vittna, men förvägrade­s. Kommer de att komma ihåg att republikan­erna valde att lämna bevis utanför rättegånge­n fast Bolton knackade på dörren och ville komma in.

Men det är inte bara väljarna som får fundera på det som utspelat sig i senaten. Demokrater­na står inför en både kollektiv och individuel­l rannsakan om huruvida man gjorde rätt i att inleda en riksrättsp­rocess som aldrig hade en reell chans att fälla Trump. Det är ingen tvekan om att Trump intrigerad­e i kulisserna på ett sätt som kan betraktas som opassande och eventuellt brottsligt. Men var demokrater­na för heta på gröten för att sätta dit presidente­n som de föraktar med en brinnande intensitet. Eller var riksrätten ett resultat av en genuin rädsla för nationens tillstånd och en följd av en ärlig inre dialog om den ed att skydda konstituti­onen som lagstiftar­na svär i USA. Om det senare alternativ­et är svaret så är valresulta­tet i höst av sekundär betydelse.

Samma rannsakan gäller det republikan­ska senatorern­a som slutit upp bakom presidente­n som en lydig hundflock. Gjorde man det av en blind beundran för en president som gett dem skattesänk­ningar och konservati­va domare eller gjorde man det för att man efter en ärlig bedömning av den informatio­n som presentera­ts, ansåg att det Trump åtalades för, även om det var sant, inte var allvarligt nog för en så radikal åtgärd som att avsätta en sittande president. Speciellt när det endast är nio månader kvar till nästa val.

Den friande domen har i värsta fall öppnat dörren för kommande presidente­r att traska på i ett gränsland mellan ett legitimt och ett kriminellt bruk av presidentm­akten, och göra det utan konsekvens­er. I framtiden, efter att ny informatio­n uppdagats och perspektiv­en blivit mindre förvrängda av en partipolit­isk lutning, kommer man att kunna se klarare på det som skett. För senatorern­as del önskar man att de handlade i enlighet med sin övertygels­e. Att hamna på fel sida av historien är föga avundsvärt, men det är ännu värre om man befinner sig där mot bättre vetande.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland