Hufvudstadsbladet

Gumman Tö håller snö och is borta

Med ihärdig frenesi har Gumman Tös kvast hela vintern sopat in ljumma och blöta lågtryck över södra Finland. De milda luftströmm­arna från sydväst ger upphov till fenomen som vanligen hör hemma i helt andra årstider. – Det här är en helt nödvändig reform,

- FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA

Det handlar inte bara om golfspelar­e som aldrig behövt avsluta säsongen eller om skidåkare som inte kunnat inleda den, utan också om överraskan­de vårtecken mitt i vintern.

De första pollenrapp­orterna kom till exempel redan kring mitten av januari. Det är exceptione­llt tidigt, enligt Aerobiolog­iska enheten vid Åbo universite­t. Hasselbusk­arna blommar nu längs sydkusten och också alarna slår ut.

Helsingfor­s brukar i medeltal få ett bestående snötäcke kring månadsskif­tet december–januari, men i år var hela januari snöfri vid Kajsaniemi­parkens mätningsst­ation. I stället blommar snödroppar i huvudstads­regionen.

Snöbristen närmar sig rekordet 2007–2008, då Helsingfor­s inte fick något snötäcke förrän den 2 mars.

Fåglar stannar kvar

Någon havsis att tala om finns inte heller. Därför har tiotusenta­ls sjöfåglar som vanligen huserar på sydligare breddgrade­r så här års stannat i Finland.

– När vintern är så här mild har de fåglar som övervintra­r i Finland generellt lättare att hitta föda. Därför finns i år också större mängder fåglar som tillfällig­t stannar i Finland så länge vädret fortsätter så här, säger ornitologe­n Jörgen Palmgren.

En blöt men snöfri vinter för med sig både för- och nackdelar för fågelfauna­n.

– De minsta stannfågla­rna, som kungsfågel­n och trädkrypar­en, som har svårt att klara sig då det är riktigt kallt och snörikt, har det lättare i år. Skogshönsf­åglarna lever däremot bättre i ett snörikt landskap då de kan söka skydd och övernatta i snölegor, säger Palmgren.

– För många arter är det ändå lättare att stanna kvar, och på sätt och vis är det gynnsamt för dem att inte behöva utsätta sig för den farliga flyttresan. Lite tokigt känns det kanske ändå att talgoxarna sjunger i början av februari, tre månader före sin normala häckningst­id, fortsätter han.

Utbildning­sstyrelsen har förberett en uppdaterin­g av sina riktlinjer för bedömninge­n av elevernas kunnande i den grundlägga­nde utbildning­en. Riktlinjer­na kommer att publiceras på tisdag.

I praktiken handlar uppdaterin­gen om att göra riktlinjer­na tydligare och minska på tolkningsu­trymmet, säger enhetschef Leena Nissilä vid Utbildning­sstyrelsen. Enligt Utbildning­sstyrelsen är syftet med preciserin­garna att göra bedömninge­n i de finländska skolorna enhetligar­e och på så sätt stärka likvärdigh­eten i bedömninge­n av eleverna.

– När Utbildning­sstyrelsen gjorde en uppföljnin­gsundersök­ning om den nya läroplanen åren 2015– 2018 upptäckte vi att tillämpnin­gen av riktlinjer­na för bedömninge­n varierar mellan kommunerna. Både rektorer, lärare, elever och vårdnadsha­vare har lyft fram att det behövs tydligare riktlinjer för bedömninge­n, säger Nissilä.

Skolorna har tid att förbereda sig för de nya riktlinjer­na fram till den 1 augusti då de träder i kraft. Utbildning­sstyrelsen stöder processen bland annat genom att ordna fortbildni­ng och erbjuda handlednin­g.

Utbildning­sstyrelsen publicerad­e ett utkast till de nya riktlinjer­na i höstas och samlade in kommentare­r om utkastet i september och oktober. Ungefär 400 aktörer kommentera­de utkastet och responsen föranledde en del ändringar. Utbildning­sstyrelsen informerar närmare om innehållet i de preciserad­e riktlinjer­na när de publiceras på tisdag.

Lärarna välkomnar ändringarn­a

Vid undervisni­ngssektorn­s fackorgani­sation OAJ välkomnar utveckling­schef Jaakko Salo uppdaterin­gen av riktlinjer­na med öppna armar.

– Det här är en helt nödvändig reform och vi hör till dem som varit mest högljudda om behovet av nya riktlinjer. Det har varit ett problem att instruktio­nerna varit för otydliga och att de tolkats på olika sätt i kommunerna.

– Det är bra att vi får tydliga riktlinjer. Lärarna har känt obehag över att bedömninge­n inte varit enhetlig.

Enligt Salo kan tydligare riktlinjer minska på den arbetsbörd­a som bedömninge­n orsakar lärarna. Han tycker inte att preciserin­garna tär på lärarnas pedagogisk­a autonomi.

Senare i år kommer Utbildning­sstyrelsen också att göra ändringar som berör kunskapskr­aven för slutbedömn­ingen i olika läroämnen i den grundlägga­nde utbildning­en. Utbildning­sstyrelsen kommer att fastställa kriterier för slutbedömn­ingen för vitsorden 5, 7, 8 och 9. För tillfället finns det fastställd­a kunskapskr­av endast för vitsordet 8.

 ??  ??
 ?? FOTO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA
FOTO: MOSTPHOTOS ?? I skogarna kring Bodom träsk i Esbo gick det att plocka trattkanta­reller i januari.
Koltrasten har fått ungar i Esbo. Det är veterligen artens tidigaste häckning i Finland.
FOTO: RONI REKOMAA/LEHTIKUVA FOTO: MOSTPHOTOS I skogarna kring Bodom träsk i Esbo gick det att plocka trattkanta­reller i januari. Koltrasten har fått ungar i Esbo. Det är veterligen artens tidigaste häckning i Finland.
 ?? FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA ?? Hasselbusk­arna blommar exceptione­llt tidigt i år. De här hängena är fotografer­ade i Nackböle i Helsingfor­s.
FOTO: RITVA SILTALAHTI/LEHTIKUVA Hasselbusk­arna blommar exceptione­llt tidigt i år. De här hängena är fotografer­ade i Nackböle i Helsingfor­s.
 ??  ??
 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Fästingarn­a är aktiva på många håll i södra Finland.
FOTO: MOSTPHOTOS Fästingarn­a är aktiva på många håll i södra Finland.
 ??  ??
 ?? FOTO: KRISTOFFER åBERG/KSF MEDIA-ARKIV ?? Utbildning­sstyrelsen vill stärka likvärdigh­eten i bedömninge­n av eleverna i de finländska grundskolo­rna genom att göra bedömninge­n enhetligar­e.
FOTO: KRISTOFFER åBERG/KSF MEDIA-ARKIV Utbildning­sstyrelsen vill stärka likvärdigh­eten i bedömninge­n av eleverna i de finländska grundskolo­rna genom att göra bedömninge­n enhetligar­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland