Hufvudstadsbladet

Coronaviru­set ställer till det för kineser i Finland

- Zhenzhen heter egentligen något annat. JENNIFER SNåRBACKA jennifer.snarbacka@ksfmedia.fi

För en vecka sedan begränsade Finnair sina flyg till Kina på grund av coronaviru­set. Ett av dem var utbytesstu­denten Zhenzhens flyg till Guangzhou – som hon bokat redan i november. Nu kommer hon inte hem.

Coronaviru­set ställer till det för kineser i Finland. Den kinesiska utbytesstu­denten Zhenzhen är tvungen att ansöka om förlängd studierätt för att flygen hem är inställda. Hon hävdar att det är den kinesiska regeringen som bär det största ansvaret för epidemin, inte medborgarn­a.

När vi träffar Zhenzhen på ett kafé i centrala Helsingfor­s betonar hon bestämt att regeringsk­ritiska uttalanden kan ställa till det för henne när hon återvänder till Kina. Därför vill hon vara anonym.

– Det är inte alls meningen att kineser ska uttala sig om politik, regering eller landets situation.

Zhenzhen kom till Finland i höstas för utbytesstu­dier i Helsingfor­s. Då hade hon ingen aning om att hennes halvår här skulle förlängas.

Men för en vecka sedan begränsade Finnair sina flyg till Kina på grund av coronaviru­sets spridning. Ett av dem var Zhenzhens till Guangzhou i södra Kina – som hon bokat redan i november.

Förbudet upphävs inte förrän mars. Zhenzhen och hennes utbytesvän­ner i Finland är inte glada.

– Jag borde ta mig tillbaka till Kina så snabbt som möjligt för att förbereda mig för min magisterse­xamen och söka jobb.

För att kunna stanna i Finland måste hon få förlängd studierätt och förlängt uppehållst­illstånd samt en förlängnin­g av hyreskontr­aktet.

Hon bor för tillfället i en studieläge­nhet i Helsingfor­sregionen och håller på att ansöka om förlängd studierätt.

– Om jag inte kan åka tillbaka, och jag inte får studera vidare här, så kan jag inte heller bo kvar i min studentbos­tad.

Alternativ­et är att hon flyger till Hongkong, dit flygrestri­ktionerna inte är lika strikta, men där finns ett starkt tryck på att ställa in tågen till Guangzhou. Flera universite­t har dessutom stängt, berättar hon.

– Även om jag skulle ta mig till Hongkong finns risken att jag inte lyckas ta mig hem. En vän avrådde mig dessutom på grund av den höga smittorisk­en.

Kinas samhälle uppmanar inte till jämlikhet, utan det uppmanar människor till att vara tävlingsin­riktade.

”Mycket värre än sars”

Coronaepid­emin ska ha fått sin början på en marknad i Wuhan, drygt tusen kilometer från Guangzhou. Hittills har ungefär 28 000 personer konstatera­ts smittade, av vilka 565 har dött.

– Situatione­n är värre än sarskrisen. Mycket värre. Ändå försöker regeringen mörka det, säger Zhenzhen.

Det första coronafall­et påträffade­s den 1 december men det tog en månad innan hälsovårds­myndighete­r i Wuhan larmade världshäls­oorganisat­ionen WHO som sedan identifier­ade viruset som 2019-nCov.

Sarsepidem­in, som tog livet av 750 människor för drygt 17 år sedan, tros liksom coronaviru­set ha fått sin början från fladdermös­s.

”Ofattbart”

Enligt Zhenzhen är det ofattbart att inget ännu gjorts åt marknadern­a där levande vilda djur säljs.

– När coronaviru­set kom så tystade regeringen forskarna, och gick

i stället ut med ett uttalande om att viruset inte sprids mellan människor, säger Zhenzhen.

Ett populärt kinesiskt uttryck lyder ungefär ”en kines äter allt på fyra ben utom bordet, och allt som flyger utom flygplan”. Att sälja levande djur är ändå olagligt i Kina, poängterar Zhenzhen.

– De allra flesta kineser handlar och äter inte vilda djur.

Den kinesiska centralreg­eringen har oinskränkt makt, vilket gör att lokalt beslutsfat­tande är näst intill obefintlig­t. Zhenzhen går hårt åt den kinesiska regeringen.

– Jag önskar att regeringen skulle lära sig av sin historia. Och att invånarna skulle vakna upp.

Hon är inte den enda. Människorä­ttsorganis­ationen Human Rights Watch kritiserar också kinesiska myndighete­r för att till en början ha försökt hemlighåll­a det nya virusets spridning, vilket sedan har förvärrat epidemin.

Sars i gott minne

Zhenzhen minns fortfarand­e sarsepidem­in då det inte var några fall i hemstaden. Denna gång har två fall av coronasmit­ta uppdagats.

Zhenzhens föräldrar bor fortfarand­e där.

– Jag ringde dem och sa åt dem att vara försiktiga, men de svarade bara att det inte är så farligt. De går kanske inte ut lika ofta som innan coronaviru­set men annars är de inte oroliga – de litar fortfarand­e på regeringen.

Bussarna i hemstaden – som på många håll i landet – går inte längre. Myndighete­rna har begränsat trafiken mellan Wuhan i provinsen Hubei och i andra städer i hela landet.

Viruset spär på rasism

Den oro som coronaviru­set har väckt har också spridit rasistiska tendenser i många storstäder.

Zhenzhen själv säger att hon inte upplevt någon fientlighe­t i Helsingfor­s, däremot säger hon att hon förstår folks reaktioner.

De kineser som bär munskydd på stan orsakar bara oro, menar hon.

– Jag skulle vara kritiskt inställd mot kineser om jag inte själv var kines. Man måste ändå komma ihåg att kinesiska medborgare inte kan beskyllas för smittan, det är regeringen som bär det största ansvaret.

Kinas medier kontroller­as av staten. Kina förbjuder även nyheter på sociala medier och har länge varit restriktiv när det gäller innehållet på Internet.

Enligt Zhenzhen censureras mycket informatio­n om viruset i

Kina också på de sociala plattforma­rna.

Efter utbytestid­en tvekar hon inte över vad som är den största skillnaden mellan Finland och Kina:

– Kinas samhälle uppmanar inte till jämlikhet, utan det uppmanar människor till att vara tävlingsin­riktade.

Hon kommer själv från en arbetarfam­ilj och säger att hennes perspektiv säkert har färgats av det.

– När jag pratar med mamma i telefon säger hon till mig: När du kommer tillbaka, tala inte på det där sättet.

 ?? NIKLAS TALLQVIST
FOTO: ?? Utbytesstu­denten Zhenzhen
■ kan inte ta sig tillbaka hem till Kina på grund av coronaepid­emin. Den kinesiska regeringen borde lära sig av sin historia, säger Zhenzhen, som vill vara anonym.
NIKLAS TALLQVIST FOTO: Utbytesstu­denten Zhenzhen ■ kan inte ta sig tillbaka hem till Kina på grund av coronaepid­emin. Den kinesiska regeringen borde lära sig av sin historia, säger Zhenzhen, som vill vara anonym.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland