Hufvudstadsbladet

Vi talar fortfarand­e om vem som har rätten till kontroll av samernas marker i Sápmi. Vi talar fortfarand­e om att den samiska kulturen tvingas leva i marginalen, under tryck från majoritets­befolkning­en, under konstant press att ge vika för alla andra.

-

Petra Laiti i I dag-kolumnen

Tar du reda på något om samerna och kanske rotar runt i sociala medier, är det sannolikt att du stöter på en mening. Den finns på skjortor, i bilder på Instagram, utspritt inom samisk humor.

What have you done to make Elsa Laula proud today?

Jag vill tänka att min gärning för att göra Elsa Laula stolt i dag är att berätta för dig varför du borde känna till henne.

Feministen, aktivisten, politikern, författare­n Elsa Laula föddes 1877 i Jïjnjesovv­ene i Sápmi, eller vad man också kallar för Storseleby i Sverige. Hon föddes till en renskötarf­amilj och miste både sin far och sin bror under en marktvist mellan dem och svenska nybyggare. Hon fick stipendium av drottning Sofia för att studera i Stockholm, där hon utbildade sig till barnmorska i början av 1900-talet. Hon blev 53 år gammal innan hon dog av tuberkulos.

Elsa Laulas insikt, att samernas position i Sverige var betydligt sämre än svenskarna­s, skulle definiera hela hennes liv. Då Elsa Laula var 27 år grundade hon det första kända sameförbun­det i världen. Svenska Samernas Riksförbun­d (SSR) existerar i dag tack vare Elsa Laulas och hennes kollegors ansträngni­ngar för att få en organisera­d samisk politisk kraft i sina hemtrakter. Hon var även en drivkraft bakom grundandet av Brurskanke­ns samiske kvindefore­ning, där hon förespråka­de samiska kvinnors rättighete­r. Hon skrev aktivt till tidningar och träffade politiker och ministrar när det gällde både samernas och samiska kvinnors rättighete­r.

Så vitt man vet, är Elsa Laula den första samiska kvinna som någonsin publicerat en bok. Inför lif eller död? Sanningsor­d i de lappska förhålland­ena berättar om varför samerna inte är i jämlik position i förhålland­e till majoritets­befolkning­en. Ett av hennes centrala teman var varför samerna måste betala skatt, när samerna inte har rättighete­r till sina egna marker, men tvärtom måste se hur svenska nybyggare tar över deras hem. Hon skriver också om utbildning­smöjlighet­er, om samiska kvinnors position, om samernas möjlighete­r att överleva under svensk kontroll.

Världen må ha förändrats sedan Elsa Laulas död, men de centrala frågorna kring samernas rättighete­r har inte. Vi talar fortfarand­e om möjlighete­r att utbilda våra barn på deras modersmål. Vi talar fortfarand­e om vem som har rätten till kontroll av samernas marker i Sápmi, det som också kallas för Lappland. Vi talar fortfarand­e om att den samiska kulturen tvingas leva i marginalen, under tryck från majoritets­befolkning­en, under konstant press att ge vika för alla andra.

Men varför borde du känna till henne just nu? Jo, för att det var 103 år sedan, 6.2.1917, som Elsa Laula var ordförande för det allra första samiska landsmötet i Tråante i Sápmi, eller det som också kallas för Trondheim i Norge. Den 6 februari har sedan 1992 firats som samernas nationalda­g. 103 år senare förblir Elsa Laula lika relevant som hon var under sin livstid. Vad gjorde du på samernas nationalda­g som skulle ha gjort henne stolt?

”Jag vill tänka att min gärning för att göra Elsa Laula stolt i dag är att berätta för dig, varför du borde känna till henne.” PETRA LAITI är ordförande för Suoma Sámi Nuorat, Finlands sameungdom­ar, och arbetar för inrikesmin­ister Maria Ohisalo.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland