Hufvudstadsbladet

De 310 olika verklighet­ernas land

Kommun, ur latinets communis, betyder gemensam. Och gemensamt är minsann det berg av utmaningar som Finlands närmast absurt stora antal kommuner står inför.

- torsten.fagerholm@ksfmedia.fi TORSTEN FAGERHOLM

IAl Capps satiriska serie Knallhatte­n (Li’l Abner, publicerad 1934–1977) som handlar om en familj så kallade bondlurkar i Kentucky används ofta uttrycket double whammy, dubbel smäll, för att beteckna en destruktiv blick från Evil-Eye Fleegle, en småskurk från Brooklyn iklädd zoot suit.

Nu står många av Finlands kommuner inför en fruktad triple whammy, en tredubbel smäll – som enligt serien mattar ut utövaren i en hel vecka.

I synnerhet små, glesbebygg­da och avlägsna kommuner står inför tre kalla fakta: en tsunami av åldrande befolkning, allt färre bebisar, samt en likaså krympande skara unga och arbetsföra – som vänder hemkommune­n ryggen för att söka utbildning, livspartne­r och karriärmöj­ligheter i storstäder­na.

Alla tre trender slår till med särskild styrka i Finland, kommer det fram ur Nordiska ministerrå­dets färska rapport State of the Nordic Region 2020. Kort sagt befinner sig många kommuner i Finland i en riktig rävsax.

Med en folkmängd på drygt 10 miljoner har Sverige 290 kommuner – medan Finland med sina dryga 5,5 miljoner invånare har hela 310 kommuner. Det är ohållbart. Tack vare flyttvågen växer Nyland, speciellt Helsingfor­s, betydligt snabbare än övriga landskap och städer. Listan på övriga vinnare inom urbaniseri­ngsracet är kort: Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Städer med en befolkning på 100 000 förtvinar eller stagnerar i regel. Finland rider sent på urbaniseri­ngens globala flodvåg. Då vi tidigare flyttade från landsbygde­n in till regionstäd­erna flyttar vi i dag vidare till huvudstade­n.

Det väcker en serie obekväma frågor kring kommunerna­s ekonomi samt nödvändiga strategisk­a beslut. Vilket självstyre har kommunerna råd med? Finlands arbetsföra befolkning krymper med cirka 10 000 per år, och en negativ nativitets­trend har tagit oss på säng (i dubbelt ironisk bemärkelse). Samtidigt växer andelen pensionäre­r. Men variatione­n är stor regioner och kommuner emellan.

På många håll eroderar basen för kommunalsk­atten, kommunerna­s viktigaste inkomstkäl­la. Det skapar ett kroniskt finansieri­ngsundersk­ott inom ekonomin. Men inte heller här råder symmetri. Bilden av Finlands kommuner blir allt brokigare, med vitt åtskilda verklighet­er, en alltmer polarisera­d uppdelning mellan vinnare och förlorare.

Hokus pokus-konster existerar inte för kommunerna. De måste ta lån, höja skattesats­en, kapa personal och utgifter, effektiver­a tjänstepro­duktion, sälja ut egendom ... Många låter bli att investera, reparation­sskulden växer och infrastruk­turen förtvinar.

Samtidigt måste kommunerna tänka om radikalt och omdefinier­a nivån på tjänstepro­duktionen. Trots en eventuellt lyckad vårdreform och även efter att de stora årskullarn­a gått ur tiden fortsätter försörjnin­gskvoten att krympa, spiralen är ändlös. Det finns ingen mirakelmed­icin. De underligga­nde problemen underlätta­s inte av brist på arbetskraf­t inom vård och skola: det behövs cirka 200 000 nya social- och hälsovårda­re och 50 000 lärare fram till 2035 – samtidigt som hela arbetsmark­naden krymper.

Administra­tiva reformer och nya landskap förblir tomma skal så länge rekryterin­gssvårighe­terna är ett faktum och branschern­a inte lockar. Och immigratio­n är politisk dynamit.

Att låta staten skjuta till mer pengar via statsandel­ar innebär ett bottenlöst träsk, säger ansvariga ministrar. En återvändsg­ränd vore likaså att skruva upp kommunalsk­atten i all evighet: en gammal och fattig befolkning betalar hursomhels­t ingen kommunalsk­att. Då återstår för staten att sporra fusioner, eller tilllåta light-kommuner med avskalade uppgifter.

Med allt mindre skattemede­l och humankapit­al ska kommunerna möta ett växande tjänstebeh­ov. Många står nära tröskeln för kriskommun. Vissa saknar förmåga att skapa politiskt samförstån­d och ta ansvarsful­la beslut. Somliga har vänt på alla stenar.

En sak är säker: politikern­a tvingas framöver att fördela knapphet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland