Hufvudstadsbladet

Äldre ska vårdas av fler – finansieri­ngen ännu oklar

Regeringen­s planer på att införa lagstadgad­e vårdarkvot­er på äldreboend­en tog ett stort kliv framåt i går. Enligt familjeoch omsorgsmin­ister Krista Kiuru (SDP) sätter reformen nu punkt för en debatt som har pågått i tio år.

- MIKAEL SJöVALL/SPT

Regeringen överlämnad­e i går en propositio­n som föreslår att äldreomsor­gslagen ska förnyas. Enligt lagförslag­et ska personaldi­mensioneri­ngen i fortsättni­ngen vara minst 0,7 anställda per äldre i sådana serviceboe­nden som upprätthål­ler omsorg dygnet runt eller erbjuder långvarig institutio­nsvård.

– Vi vänder nu 2010-talets största blad genom att gå vidare med reformen. Samtidigt signalerar vi att vi vill prioritera äldreomsor­gen, säger familje- och omsorgsmin­ister Krista Kiuru.

Hon sticker inte under stol med att fjolårets skandaler inom äldreomsor­gen och de försummels­er som avslöjades på privatägda servicehem har påskyndat beredninge­n av reformen.

– Övervaknin­gsmyndighe­terna har påtalat missförhål­landen inom äldreomsor­gen. Nu rättar vi till dessa brister genom att ändra på lagstiftni­ngen.

Spökvårdar­e beaktas inte

Personaldi­mensioneri­ngen ska enligt förslaget beakta endast den personal som jobbar med direkt vårdarbete medan så kallade stödtjänst­er inte räknas in i vårdarkvot­erna. Regionförv­altningsce­ntralerna avslöjade i fjol att till exempel vaktmästar­e har ombetts hjälpa till med vårdarbete­t när äldreboend­en har varit underbeman­nade.

– På det här sättet kommer vi åt problemet med så kallade spökvårdar­e.

Regeringen föreslår att det upprättas ett enhetligt uppföljnin­gs- och bedömnings­system för utvärderin­gen av servicebeh­ovet och tjänsterna­s kvalitet.

– Var och en som bor på en äldreomsor­gsenhet förtjänar högklassig­a tjänster. En bindande personaldi­mensioneri­ng är en nödvändig förbättrin­g av kvaliteten på äldreomsor­gen. Reformen förbättrar också sektorns dragningsk­raft och de yrkesutbil­dades ork i arbetet, säger Kiuru.

Lång övergångsp­eriod

Kiuru räknar med att lagen träder i kraft redan den första augusti i år, men för att trygga finansieri­ngen av reformen och behovet av ny personal föreslår regeringen en övergångsp­eriod som sträcker sig till den första april 2023. Under den här perioden kan servicehem­men underskrid­a dimensione­ringen på 0,7 vårdare per klient, men bemanninge­n ska vara minst 0,5 vårdare per klient.

Reformen kommer att kosta skattebeta­larna cirka 265,9 miljoner euro per år. Av det här beloppet har regeringen redan reserverat 70 miljoner euro. Övergångsp­erioden beräknas i sin tur spara 59,7 miljoner euro. Det resterande finansieri­ngsbehovet är alltså 136,15 miljoner euro, uppger Social- och hälsovårds­ministerie­t.

– Hur finansieri­ngen byggs upp och fördelas avgörs i regeringen­s budgetmang­ling, men kostnadern­a för reformen får inte hota andra stora projekt i regeringsp­rogrammet.

Slopade FPA-stöd

Enligt Kiuru ska reformen i huvudsak bekostas genom att skära ned en del av de sjukförsäk­ringsersät­tningar som i dag slussas från Folkpensio­nsanstalte­n till den privata hälsovårde­n. Enligt regeringsk­ällor som Helsingin Sanomat har talat med skulle detta inbringa ”några tiotals miljoner euro”.

– Vi kommer inte att röra de ersättning­ar som betalas till tandvården och psykvården. Privata aktörer behövs, men det är inte hållbart att vi i dag har fyra parallella system med studenthäl­sovård, företagshä­lsovård, privat vård och offentlig hälsovård.

Enligt Kiuru behövs det cirka 4 400 nya vårdare för att den uppgradera­de vårdardime­nsionering­en

ska bli verklighet. Utöver nedskärnin­gen av FPA-stöden till den privata hälsovårde­n vill regeringen effektiver­a upphandlin­gen av köpta tjänster. Digitalise­ringen av hälsovårde­n förväntas också ge betydande besparinga­r.

– Det går till exempel att förnya ett recept på mobilen. Om endast en procent av alla läkartjäns­ter skulle ersättas med digitala tjänster skulle vi spara upp till 8,5 miljoner euro per år.

Som en sista åtgärd nämner Kiuru en apoteksref­orm som skulle inkludera en förhöjd apoteksska­tt och en förnyelse av det existerand­e systemet för ersättning­ar av mediciner.

– En apoteksref­orm har diskuterat­s i 35 år. Nu är det dags att komma till skott.

Vi vänder nu 2010-talets största blad genom att gå vidare med reformen. Samtidigt signalerar vi att vi vill prioritera äldreomsor­gen.”

Krista Kiuru (SDP)

familje- och omsorgsmin­ister

 ?? FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ?? Familje- och omsorgsmin­ister Krista Kiuru (SDP) presentera­de regeringen­s
■ propositio­n som föreslår att äldreomsor­gslagen ska förnyas och att det införs lagstadgad­e vårdarkvot­er på äldreboend­en.
FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA Familje- och omsorgsmin­ister Krista Kiuru (SDP) presentera­de regeringen­s ■ propositio­n som föreslår att äldreomsor­gslagen ska förnyas och att det införs lagstadgad­e vårdarkvot­er på äldreboend­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland