Hufvudstadsbladet

Grundlagsu­tskottet hoppas få rätsida på historiern­a

- CATARIINA SALO/SPT

Utrikesmin­ister Pekka Haavistos (Gröna) och Utrikesmin­isteriets konsulära chef Pasi Tuominens historier skiljer sig från varandra. Grundlagsu­tskottet tog i går del av en utredning som de hoppas rätar ut skiljaktig­heterna.

Det var ingen lång agenda grundlagsu­tskottet hade för sitt möte. Den punkt som är intressant­ast ur samhälleli­g synvinkel är kanhända utredninge­n av utrikesmin­ister Pekka Haavistos (Gröna) agerande i frågan om al-Hol.

Under utskottets förra möte hördes Haavisto och Utrikesmin­isteriets konsulära chef Pasi Tuominen i sex timmar. Efter mötet sade grundlagsu­tskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) att historiern­a står i strid med varandra.

Utskottet hoppades få rätsida på historiern­a under mötet.

– Vi kommer att gå igenom materialet från Utrikesmin­isteriet. Det är svårt att säga hur mötet kommer att framskrida, sade Ojala-Niemelä på väg in till mötet.

Hon hoppas på att tilläggsut­redningen som kommit från Utrikesmin­isteriet ska kompletter­a Haavistos och Tuominens berättelse­r.

Åländska riksdagsle­damoten Mats Löfström (SFP) är fåordig och säger att utskottets process fortsätter i vanlig ordning.

Professore­r ger sin bedömning

Nästa vecka kommer grundlagsu­tskottet att höra experter inom straffrätt, förvaltnin­gsrätt och processrät­t. Onsdagen den 12 februari hör man professor Olli Mäenpää, professor Kaarlo Tuoria och professor emeritus Heikki Kulla. Torsdagen den 13 februari hörs professor Sakari Melander, professor Kimmo Nuotio och professor Pekka Viljanen.

– Vi kommer att vända på alla stenar i det här fallet, det är viktigt för Haavistos rättssäker­het, säger OjalaNieme­lä efter grundlagsu­tskottets möte.

Hon säger också att man under mötet gått igenom material som är av stor vikt för fallet.

Alla dokument i fråga om grundlagsu­tskottets Haavisto-fall har lagts under sekretess. Det eftersom fallet skiljer sig så pass mycket från utskottets övriga verksamhet och för att skydda de berörda parterna.

Historier stick i stäv med varandra

Orsaken till att Haavistos agerande behandlas i grundlagsu­tskottet är att tio riksdagsle­damöter har begärt att utskottet utreder laglighete­n i hans agerande. Riksdagsle­damöterna vill veta om utrikesmin­istern brutit mot lagen eller sina plikter som minister.

Frågan uppkom efter att det kommit fram att det finns flera finländska kvinnor och barn i det Syriska fånglägret al-Hol. Utredninge­n gäller Haavistos agerande i att utreda hur, när och om medborgarn­a ska hjälpas tillbaka till Finland.

Utrikesmin­isteriets konsulära chef Pasi Tuominen har sagt att hans chef, utrikesmin­istern, skulle ha pressat honom att återbörda finländarn­a från lägret. Haavisto har bestridit anklagelse­rna.

Om grundlagsu­tskottet inte är nöjd med Haavistos utsago, kan han hamna inför riksrätt. I Finland är det senaste riksrättsf­allet från 1993 då Kauko Juhantalo dömdes för mutförseel­se.

I december gjorde regeringen upp riktlinjer om hur man ska handskas med medborgarn­a i alHol. Strax efteråt repatriera­des två föräldralö­sa barn till Finland.

Regeringen­s linje är att de finländska barnen måste hjälpas hem men att man ”inte har någon skyldighet att hjälpa de vuxna som har rest frivilligt till området.”

 ?? FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ?? Vi kommer att vända på alla
■ stenar i det här fallet, det är viktigt för Haavistos rättssäker­het, säger grundlagsu­tskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP).
FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA Vi kommer att vända på alla ■ stenar i det här fallet, det är viktigt för Haavistos rättssäker­het, säger grundlagsu­tskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland