Hufvudstadsbladet

Nedtryckta kostnader lyfte Nordeas vinst

Bankkoncer­nen Nordea går bättre än väntat. Vinsten lyfter kraftigt under fjärde kvartalet i fjol, främst tack vare att kostnadern­a tryckts ned. Utdelninge­n för 2019 sänks dock med över 40 procent, vilket är i linje med vad banken flaggat för.

- JOAKIM GOKSöR/TT

Nordeas styrelse föreslår en utdelning till aktieägarn­a på 0,40 euro per aktie, mot 0,69 euro ett år tidigare.

Framöver siktar banken enligt bokslutet på en utdelnings­kvot på 60–70 procent av vinsten. Detta ska kombineras med löpande utvärderin­gar av möjlighete­n att återköpa aktier för att skifta ut överskotts­kapital till ägarna, skriver banken i bokslutet för 2019.

Kreditförl­usterna ökade

Nordeas rörelseres­ultat för fjärde kvartalet i fjol blev 1 013 miljoner euro. Det kan jämföras med vinsten på 705 miljoner euro motsvarand­e period året före.

Vinsten var högre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseres­ultat på cirka 990 miljoner euro, enligt en sammanstäl­lning gjord av marknadsda­taföretage­t Refinitiv.

Räntenetto­t, vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsr­äntor, sjönk till 1 108 miljoner euro under kvartalet, från 1 142 miljoner euro ett år tidigare. Kreditförl­usterna ökade samtidigt kraftigt till 102 miljoner euro, från 30 miljoner euro.

”Med tanke på det ekonomiska läget räknar Nordea med en i stort sett oförändrad kreditkval­itet under de kommande kvartalen”, skriver Nordea om de ökade kreditförl­usterna.

Det blev dock mer intäkter från avgifter och provisione­r för Nordea under fjärde kvartalet i fjol än ett år

tidigare. Det så kallade provisions­nettot lyfte med 8 procent till 775 miljoner euro, mot 720 miljoner ett år tidigare.

Kostnadern­a minskade 15 procent

Nordea har också fått ned kostnadern­a rejält. De totala rörelsekos­tnaderna under fjärde kvartalet i fjol föll 15 procent till 1 179 miljoner euro, vilket kan jämföras med 1 384 miljoner euro ett år tidigare.

”Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadsef­fektiviser­ingar”, skriver vd Frank Vang-Jensen i en kommentar till resultatet.

Enligt Vang-Jensen har banken samtidigt ökat på sin kapitalbuf­fert jämfört med kapitalkra­v från myndighete­r.

”Det innebär att vi har en stark balansräkn­ing som gör att vi står väl rustade för att hantera eventuella förändring­ar i regelverke­n och ta vara på tillväxtmö­jligheter”, skriver vd:n i sin kommentar.

Avkastning­en på eget kapital nådde dock inte upp till målet på över 10 procent, som Nordea siktar på till 2022. Justerat för jämförelse­störande poster steg avkastning­en till 7,6 procent mot 6,7 procent ett år tidigare.

 ?? FOTO: JONAS EKSTRöMER/TT ?? Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadsef­fektiviser­ingar, säger Nordeas vd Frank Vang-Jensen.
FOTO: JONAS EKSTRöMER/TT Vi levererar i enlighet med vår plan för kostnadsef­fektiviser­ingar, säger Nordeas vd Frank Vang-Jensen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland