Hufvudstadsbladet

Fortum försvarar ny tysk kolkraft

Fortum gjorde ett gott resultat i fjol då den jämförbara rörelsevin­sten steg med över 20 procent jämfört med 2018. Vd Pekka Lundmark försvarar intressebo­laget Unipers nya kolkraftve­rk i Tyskland genom att säga gammal kolkraft då läggs ner.

- KATARINA KOIVISTO katarina.koivisto@ksfmedia.fi

Kraftprodu­ktionen, försäljnin­gen av el och värme och verksamhet­en i Ryssland hade alla en andel i att förbättra energikonc­ernen Fortums resultat i fjol jämfört med året innan. Också andelen i tyska Uniper medverkade till resultatfö­rbättringe­n. Den jämförbara rörelsevin­sten var knappa 1,2 miljarder euro vilket innebär en förbättrin­g med en dryg femtedel. Den redovisade rörelsevin­sten var däremot något sämre än 2018.

Under årets fjärde kvartal förbättrad­es alla koncernens nyckeltal. Kraftprodu­ktionen med hjälp av vattenkraf­t ökade märkbart och Fortum lyckades också tack vare en säkring av elpriset få en högre inkomst på elförsäljn­ing trots att spot-priserna i Norden var lägre än 2018.

– Vi redovisar starka siffror trots en marknad som sviktade mot slutet av året, säger Fortums vd Pekka Lundmark.

Priset på rysk fjärrvärme steg

Lundmark konstatera­r att företaget nådde sina mål 2019. I fjol var avkastning­en på sysselsatt kapital 10 procent och förslaget till utdelning är 1,10 euro per aktie.

Verksamhet­en i de nordiska länderna löper enligt Lundmark bra och resultatet i Ryssland var i fjol det bästa hittills i Fortums historia. Priset på den ryska fjärrvärme­n steg

och även om resultatet i rubel räknat ökade bara med en procent var effekten omräknad i euro större.

Vill påverka i Uniper

Fortum meddelade i slutet av fjolåret att företaget köpt en ytterligar­e andel på drygt 20 procent i den tyska energijätt­en Uniper, vilket ger Fortum kring 70 procent av det tyska bolaget när alla berörda myndighete­r godkänt affären. Fortum räknar med att allt ska vara klart under det första kvartalet i år. Bytet av regering i Ryssland har försenat det slutgiltig­a godkännand­et från de ryska myndighete­rnas sida.

Lundmark säger att Fortum då förutsätte­r att Unipers förvaltnin­gsråd uppdateras så att det speglar ägandet och att Fortum vill ha ordförande­posten. Han räknar också med att börja jobba fram en gemensam strategi för Fortum och Uniper, en strategi med målet att uppnå ett kolneutral­t Europa 2050.

Redan nu har Fortum fått stå till svars för Unipers planer på att starta upp ett nytt kolkraftve­rk, Datteln 4, i Tyskland. Uppstarten sker trots

Tysklands avsikt att lägga ner all kolkraft före 2038.

– Vi stöder Unipers strävan att lägga ner gamla kolkraftve­rk och i stället ta ett nytt, effektivt och mindre nedsmutsan­de kraftverk i användning. Tyskland behöver tills vidare kolkraften för att trygga tillgången på el och värme i ett läge där också kärnkrafte­n avvecklas, säger Lundmark.

Han påpekar att merparten av Unipers kraftverk är gasdrivna och att den gas som används så småningom ska vara producerad med enbart förnybara bränslen. Fortums strävan att bygga produktion­en på förnybar energi gäller också Uniper, understryk­er han.

– Som huvudägare i Uniper koncentrer­ar Fortum sig på att sammanjämk­a de båda bolagens strategier. Båda bolagen drar nytta av målet att uppnå ett kolneutral­t Europa 2050, säger Lundmark.

Fortum meddelade i samband med bokslutet också att bolaget utvärderar framtiden för fjärrvärme­och fjärrkylev­erksamhete­n i Polen, Estland, Lettland och Litauen. En möjlighet är att sälja verksamhet­erna. Också en utvärderin­g av verksamhet­en på hemmaplan i Träskända inleds.

 ?? FOTO: FABIAN STRAUCH ?? Fortum försvarar uppstarten av Datteln 4 i Tyskland med att ny kolkraft är bättre än gammal.
FOTO: FABIAN STRAUCH Fortum försvarar uppstarten av Datteln 4 i Tyskland med att ny kolkraft är bättre än gammal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland