Hufvudstadsbladet

Kemiindust­rin fick avtal

Ett av de större förhandlin­gsresultat som arbetsmark­naden väntat på har fötts inom kemiindust­rin. Industrifa­ckets styrelse godkände förhandlin­gsresultat­et i går kväll.

- SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksfmedia.fi

Resultatet innebär att den strejk som skulle ha börjat på måndag kan avblåsas.

Flera större branscher har stått och vägt, särskilt på grund av konflikten om de 24 extra arbetstimm­ar som kom med det så kallade konkurrens­kraftsavta­let. Enligt HBL:s uppgifter ska kemiindust­rin ha kommit överens om att de tre extradagar­na försvinner genast, men de kan kompensera­s med en utbildning­sdag som dock är betald arbetstid och som kan spjälkas upp i åtta enskilda timmar.

Även om teknologii­ndustrin öppnade rundan med ett avtal redan i början av januari, uppstod en tolkningst­vist om huruvida det kan gälla som modell för andra då Industrifa­cket haft de extra timmarna inskrivna i ett tilläggspr­otokoll och inte i själva kollektiva­vtalet.

Under de senaste veckorna har industribr­anscherna veterligen inte längre diskuterat att de extra timmarna skulle fortsätta, utan snarare om huruvida de ska kompensera­s med andra textfrågor eller lönefrågor, och hur.

Det faktum att kemiindust­rin nått en lösning där lönenivån är i samma klass som för teknologii­ndustrin – 3,3 procent på drygt två år – och de extra obetalda dagarna inte finns med väntas underlätta tolkningen av den allmänna linjen för andra branscher som ännu sitter och förhandlar.

Skogs- och pappersind­ustrin har ännu inte kommit till resultat.

Dessutom gick avtalen inom handeln ut den sista januari. Servicefac­ket Pam har lämnat varsel som berör 50 000 anställdas arbete, bland annat S-gruppens Prisma-affärer den 20–21 februari samt gruppens logistikce­ntraler.

Kemiindust­rin skulle ursprungli­gen ha inlett strejker för nästan två veckor sedan, men arbetsmini­stern kan på riksförlik­ningsmanne­ns begäran skjuta upp en strejk med två veckor om det äventyrar viktiga funktioner för samhället. Kemiindust­rins strejk skulle ha haft en inverkan på bränsletil­lgången, industriel­la kemikalier och också flygbränsl­e precis till sportlovsv­eckan.

Med vilken metod de 24 timmarna stryks ur olika avtal har varierat från bransch till bransch.

Inom andra industribr­anscher som nått avtal varierar lösningarn­a.

På torsdag den 13 februari firas bänkskudda­rdagen i Helsingfor­s. En långvarig tradition har fått nya dimensione­r då man firar penkis på olika dagar i landet.

Den traditione­lla bänkskudda­rdagen, det vill säga penkisen, firas i år vid olika tidpunkter i olika delar av landet. Tidigare firade gymnasier i hela landet bänkskudda­rdagen samtidigt. Förändring­ar i studentexa­men ledde i fjol till ett slut på traditione­n med penkis på samma dag i hela landet. Från och med våren 2019 inleds studentskr­ivningarna i mars i stället för i februari. Det är fritt fram för gymnasiern­a själva att bestämma vilken dag man firar penkis.

– I tiderna hade abiturient­erna hörförståe­lseprov från måndag till onsdag och då var det fråga om ett symboliskt firande på torsdagar när provet var över inför läslovet. Nu har vi i gått in för ett periodsyst­em och det finns inga hörförståe­lseprov mera. Det kanske hade varit logiskt att fira penkisen den 6 februari, som är första skoldagen då abiturient­erna inte har någon undervisni­ng längre, säger Mikael Nyholm, som är rektor för Brändö gymnasium i Helsingfor­s.

Så har man gjort till exempel i Åbo och Pargas där penkisdage­n firades i går.

I Helsingfor­s firas penkisdage­n torsdagen den 13 februari då samtliga av gymnasiers abiturient­er åker runt på staden i lastbilar. Utbildning­sstyrelsen, som har hand om skolornas läroplaner, har gett skolorna fria händer att arrangera penkisen och de gamlas dans när skolorna själva vill. Utbildning­sstyrelsen anser att råd och direktiv inte hör hemma på deras bord utan att det är fråga om en tradition som är utanför undervisni­ngen.

 ?? FOTO: TOR WENNSTRöM/HBL-ARKIV ?? Penkis är en långvarig tradition som firas i skolor över hela landet.
FOTO: TOR WENNSTRöM/HBL-ARKIV Penkis är en långvarig tradition som firas i skolor över hela landet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland