Hufvudstadsbladet

SDP stöder vanvård, misär och utslagning

- BO HOLMBERG Karis

VåRD Ordförande­n för Finlands svenska socialdemo­krater Anette Karlsson återkommer till sin kritik av vårdkostna­derna som hon ser vara för höga för de fattigare medborgarn­a. Det har hon helt rätt i och det är den vårdpoliti­k som Socialdemo­kraterna fört i tiotals år då partiet har innehaft både posterna som statsminis­ter, finansmini­ster och ministerpo­ster på Socialoch hälsovårds­ministerie­t.

Nu leder SDP regeringen och innehar också Socialmini­steriet, men partiets samma socialreak­tionära linje som tidigare fortsätter: i budgeten höjs vårdkostna­derna över hela linjen och även årssjälvri­sken för mediciner. Däremot sänkte Sipiläs regering detta takbelopp varje år, men så fort SDP bildar ny regering höjs den. SDP har ingenting gemensamt med en nordisk välfärdspo­litik och har aldrig haft det. För att inte tala om någon gemensam socialpoli­tik med socialdemo­kratiska partier i Norden eller inom EU. Där är de socialt progressiv­a, medan SDP i Finland hela tiden stött utökad vanvård, misär och utslagning.

Detta tar sig bland annat uttryck i att SDP via facket krävt att löntagarna via sin personalhä­lsovård ska ges snabb vårdtillgå­ng vid privata läkarcentr­aler, då SDP inte alls litar på hälsocentr­alernas förmåga att klara av denna vårdservic­e. Också i riksdagen finns egen läkare och man beställer inte tid till Tölö hälsocentr­al.

Pensionäre­r, arbetslösa och vissa andra grupper har SDP förpassat enbart till hälsocentr­alernas ändlösa köer, där patientern­a i många kommuner får en läkartid efter en till tre månader. Pengarna avgör vårdtillgå­ngen och SDP backar kraftigt upp de privata försäkring­sbolagen som säljer sjukförsäk­ringar i allt högre tempo då hälsocentr­alerna inte klarar av den samhällsse­rvice de är avsedda för.

I Sverige är tre dagar måtttet för att få läkartid i primärvård­en, och det klaras i stort sett alltid av eftersom valfrihet råder. Denna valfrihet har SDP satsat allt på för att förhindra, i avsikt att slå ut de fattigare grupperna som i många fall utsätts för vanvård. Då diagnoser fördröjs kan följderna ofta vara ödesdigra. Vid till exempel cancersjuk­domar kan fördröjd diagnos leda till att inga förbättran­de behandling­ar kan sättas in.

Finland har hög läkartäthe­t och inom den privata sektorn finns vårdkapaci­tet som överstiger behoven. Vård kunde ges om blott partier som SDP, VF och De gröna unnade vårdbehöva­nde vård när den behövs.

Den nuvarande regeringen har inte gjort någonting för att förbättra vårdtillgå­ngen. Dess partier lovade inför valet att läkartid till hälsocentr­aler ska ges inom en vecka och att tusen nya läkartjäns­ter ska inrättas. Men en sådan mängd läkare finns inte att få, det vet regeringen mycket väl. Därtill skulle många läkare kunna rekryteras även vid hälsocentr­aler om anställnin­gskoncepte­t förbättrad­es, men regeringen saknar totalt behövlig handlingsf­örmåga. Själv känner jag flera läkare som skulle ha tagit jobb i min hemkommun, men staden har inte velat ha dem: den anser sig spara på att låta tjänster vara vakanta.

Vad självriske­rna gäller kunde de göras betydligt flexiblare, som i många länder, så att de fattigare garanteras god vård. Årssjälvri­sken kunde stå i relation till årsinkomst­en, en andel på till exempel en eller två procent.

För pensionäre­r med tio tusen euro i årsinkomst kunde självriske­n då vara 100 euro, mot dagens nästan 600 euro. Eller som i en del länder, där man åt de fattigaste ger ett vårdens ”green card” och avgiftsfri vård.

Då skulle vårdsegreg­ationen försvinna, men det går ju inte då bland annat SDP så hjärtlöst vill upprätthål­la den. Lösningar för att reducera vårdsegreg­ationen existerar om vilja finns – men den viljan saknas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland