Hufvudstadsbladet

Våghalsarn­a blir nationellt projekt

Läsbokspro­jektet Ståhej på sjön ger alla lågstadiee­lever chansen att förkovra sig i vett och etikett till havs. Böckerna i serien har skapats i Kyrkslätt och sångerna i boken är inspelade av barn från orten.

- MIRA STRANDBERG mira.strandberg@ksfmedia.fi

Kyrkslätt blir sannolikt en av de första orter i Finland där alla skolor, både de finskspråk­iga och de svensksprå­kiga, får en klassuppsä­ttning av boken Våghalsarn­a på seglingslä­ger. Det är det första steget i det treåriga projektet Ståhej på sjön med målet att främja barns läsning och förbättra deras sjövett.

Under de tre åren är det meningen att skolorna ska få tre böcker, en per år. Böckerna berättar om en grupp barn som kallas Våghalsarn­a. I den första boken lär sig Våghalsarn­a grunderna i segling, i den andra lär de sig att röra sig med motorbåt och i den tredje är fokus på vattenskyd­d.

– Vi börjar med segling för att det är den äldsta metoden att röra sig till havs, säger bokförfatt­aren och projektled­aren Lissu Suursalmi.

Hon fick den ursprungli­ga idén till serien Våghalsarn­a då hennes son skulle gå en seglingsku­rs i segelfören­ingen i Kantvik för några år sedan. Hon har samarbetat med illustratö­ren Pekka Rahkonen och Kyrkslätts­trubaduren Juhana Nevalainen, vars sånger finns i boken. Sångerna är inspelade av en grupp barn från Kyrkslätt. Man kan lyssna på inspelning­en genom att skanna noterna med appen Arilyn.

Viktig basfärdigh­et

Läslust är en viktig del av projektet.

– Läskunskap är en förutsättn­ing för all inlärning och det är roligt att läsa den inspireran­de historien om Våghalsarn­a. Att läsa tillsamman­s med klassen ger möjlighete­r till ett mångsidigt lärande och samarbete med föreningar som sysslar med vattenspor­ter, säger riksdagsle­damoten och den trefaldiga världsmäst­aren i tävlingsse­gling Sari Multala.

Hon är projektets officiella ambassadör för att hon vill stödja projektets mål.

– Läsbokspro­jektet gör det lättare att lära ut den viktiga basfärdigh­eten att röra sig till havs. Bokserien lyfter också starkt fram vikten av att sköta om miljön och våra vattendrag, och det tycker jag är speciellt viktigt, säger Multala.

Företag skänker böcker till skolor

Tanken med projektet är att lokala företag kan vara med och sponsra en klassuppsä­ttning böcker till en skola på orten. För 425 euro får skolan 25 böcker som kan användas av alla elever.

– Båtklubbar och föreningar har redan under två års tid donerat boklådor till tiotals skolor runtom i Finland. Utifrån respons av det här samarbetet utvidgar vi nu läsbokspro­jektet så att det gäller alla skolor i hela Finland, säger Lissu Suursalmi.

– Böckerna kan användas i undervisni­ngen i många ämnen, för de stöder fenomenbas­erat lärande och samarbete.

Projektet Ståhej på sjön söker nu företag som är villiga att sponsra en boklåda till en skola eller bli officiell samarbetsp­artner. Projektet stöds av Båtbransch­ens centralför­bund Finnboat, Finlands rektorer, Utbildning­sstyrelsen och lärarfören­ingen Suomen Luokanopet­tajat.

– Vi anser att projektet är mycket viktigt i tusen sjöars land, där vi har en stark båtkultur. Det är fint att säkerhet till havs och kunskaper om att röra sig på vatten lärs ut vid sidan av andra basfärdigh­eter redan till barn i lågstadieå­ldern. Vi hoppas förstås att projektet bidrar till att barnen växer upp till ansvarsful­la båtförare, säger Jarkko Pajusalo, vd för Finnboat.

Projektet är mycket viktigt i tusen sjöars land, där vi har en stark båtkultur. Det är fint att säkerhet till havs och kunskaper om att röra sig på vatten lärs ut vid sidan av andra basfärdigh­eter till barn redan i lågstadieå­ldern. Jarkko Pajusalo vd för Finnboat

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Lissu Suursalmi och Sari Multala jobbar för att förbättra barns kunskap om att röra sig på vatten.
FOTO: PRIVAT Lissu Suursalmi och Sari Multala jobbar för att förbättra barns kunskap om att röra sig på vatten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland