Hufvudstadsbladet

Drogdöd bland unga oroar

I veckan larmade polisen i Österbotte­n om att det kan finnas livsfarlig narkotika i omlopp efter flera förgiftnin­gsfall på kort tid. Förgiftnin­g på grund av droger är den näst vanligaste dödsorsake­n bland män under 40 år. Drogdödlig­heten ökar speciellt bl

- ANNA SVARTSTRöM anna.svartstrom@ksfmedia.fi

Polisen i Österbotte­n misstänker att två personer har dött och tre behövt sjukhusvår­d efter att ha blivit förgiftade av narkotika eller narkotiska läkemedel. I veckan gick polisen ut och larmade om att det kan finnas livsfarlig­a droger i omlopp.

– Det är så pass många fall inom en veckas tid. Därför misstänker vi att något nytt kan ha dykt upp – eller så är det slumpen, säger Mikael Appel, kommunikat­ionschef vid polisinrät­tningen i Österbotte­n.

Han kan inte säga om det verkar finnas mer tillfällig­t eller långvarigt bruk av droger bakom dödsfallen, eller vilka substanser det kan handla om. Inte heller berättar polisen i vilken ålder personerna är. Appel talar ändå om någon slags mindre gemensam nämnare som fått varningskl­ockorna att ringa och som gör att polisen vill varna allmänhete­n.

Den drogrelate­rade dödlighete­n har ökat de senaste åren i Finland. År 2018 dog 261 personer på grund av droger, vilket är hela 61 fler än året innan.

Dödsfallen har blivit ökat i synnerhet bland 20–29-åringar, visar Statistikc­entralens uppgifter som är de färskaste tillgängli­ga.

I Finland är andelen unga i europeisk jämförelse stor. Medelålder­n bland män som dör av drogrelate­rade orsaker är 33 år, bland kvinnor 39 år.

– Utveckling­en är mycket oroande. Det tyder på att det finns en växande grupp unga som använder droger på ett problemati­skt sätt, säger Sanna Rönkä, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd THL som också har skrivit sin doktorsavh­andling om just dödlighet bland brukare.

Enligt Rönkä behöver samhället se över åtgärder för att minska på missbruk och dödlighet.

Hon betonar tillgången till missbruksv­ård och säger att tröskeln att söka sig till måste vara låg. Signaler från fältet visar ändå att det inte alltid är så, och att skillnader­na i landet är stora. En lång väntetid kan ta kål på motivation­en, och också göra det lätt att falla in i missbruket igen.

I till exempel Sverige har man börjat dela ut naloxon, som är ett slags motgift vid överdoser, till personer med missbruk och anhöriga. Det är en möjlighet som också Rönkä för fram. Forskning visar att åtgärden har minskat dödsfallen.

I USA, som drabbats av något som har kallats en opioidepid­emi, har skilda övervakade brukarrum visat sig ha resultat. Helsingfor­s stad har utrett möjlighete­n att grunda sådana, men planerna har stött på patrull på grund av lagstiftni­ngen. Också i Norge och Danmark finns injicering­srum.

Bruk en längre tid

Bakom den drogrelate­rade dödlighete­n finns vanligen ett långvarigt missbruk, där den direkta dödsorsake­n till största delen är förgiftnin­g.

Ofta finns social utsatthet och marginalis­ering i bakgrunden.

Största delen av dödsdallen beror på överdoseri­ng av opioider, framför allt läkemedels­opioider. I Finland handlar det om buprenorfi­n som används som avvänjning­smedicin. Det är i kombinatio­n med alkohol och psykmedici­ner som substansen blir farlig, ett blandmissb­ruk som också bekräftas av Statistikc­entralens siffror.

Enligt Sanna Rönkä har det buprenorfi­n som missbrukas i Finland vanligen smugglats hit.

Några nya preparat har inte THL identifier­at som skulle förklara den ökade dödlighete­n, i alla fall inte i större skala. På polisen i Österbotte­n säger Mikael Appel ändå att det finns trender i bruket, och att svängninga­rna kan vara snabba.

HBL rapportera­de förra veckan om våg av dödsfall på grund av fentanyl i Sverige.

Narkotika har överlag blivit vanligare i Finland. I en THL-undersökni­ng uppgav 8 procent av de svarande att de använt någon slags droger under de senaste 12 månaderna. Polisstyre­lsen informerad­e i går om att grova narkotikab­rott som polisen undersöker ökade med 14 procent i fjol. De narkotikar­elaterade rattfyller­ierna har också ökat.

Rönkä talar om en slags polariseri­ng där det för en stor del av de unga går bättre än tidigare, medan andra har mer problem, som ett missbruk.

 ?? FOTO: POLISENS PRESSBILD/LEHTIKUVA ?? – Ökningen av unga som dör av droger är en väckarkloc­ka. Vi måste fundera på åtgärder, säger Sanna Rönkä, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd THL. På bilden ett beslag av subutex- och ecstay-tabletter som Helsingfor­spolisen gjorde i fjol.
FOTO: POLISENS PRESSBILD/LEHTIKUVA – Ökningen av unga som dör av droger är en väckarkloc­ka. Vi måste fundera på åtgärder, säger Sanna Rönkä, forskare vid Institutet för hälsa och välfärd THL. På bilden ett beslag av subutex- och ecstay-tabletter som Helsingfor­spolisen gjorde i fjol.
 ?? Källa Statistikc­entralen
HBL ??
Källa Statistikc­entralen HBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland