Hufvudstadsbladet

Papperslös fastän pappa är finländare

- TEXT: MARIA GESTRIN-HAGNER

Emilia Berit Savann Lindroos är en månad gammal men existerar inte i finska myndighete­rs ögon. Det gör inte heller hennes mamma Mara Loem. För pappa Rasmus Lindroos och den lilla familjen i Sibbo har den senaste tiden kantats av stress, ängslan – och glädje.

Ett idylliskt, vackert vitt och ytterst omsorgsful­lt renoverat hus möter oss på krönet intill den slingrande vägen som löper genom Kalkstrand. Rasmus Lindroos öppnar dörren. Intill honom står fästmön Mara Loem som bär på ett sött litet bylte: ett sovande nyfött flickebarn från topp till tå klätt i blekrosa och gräddvitt.

Emilia Berit Savann. Så heter spädbarnet som slumrar i sin mammas armar. Berit efter Rasmus Lindroos mamma och Savann efter Mara Loems mor. Eller heter och heter, Emilia Berit Savann är det namn föräldrarn­a har gett dottern, men i finländska myndighete­rs register finns ingen sådan person eftersom barnet är både pappers- och statslöst.

Ett knippe skära ballonger med texten Oh Baby! påminner oss om att det bara är några veckor sedan familjen fick komma hem från BB med sin ögonsten.

I höstas meddelade Sibbo att kommunen inte erbjuder förlossnin­gstjänster för fästmön som inte hade något uppehållst­illstånd. Då tänkte Rasmus Lindroos i ren desperatio­n att babyn måste födas hemma i huset i Kalkstrand. Så blev det ändå inte.

Träffades 2017

Rasmus Lindroos träffade Mara Loem då han tillsamman­s med ett kompisgäng hösten 2017 var på resa i Kambodja. När de träffades första gången jobbade hon i lobbybaren på ett femstjärni­gt hotell i huvudstade­n Phnom Penh.

– Vi blev vänner på Facebook och höll flitigt kontakt. Det trevliga med sociala medier är att man kan lära känna en person bättre den vägen efter att först ha träffats i verkliga livet. Efter vårt första möte i Phnom

Jag hörde henne fråga sin mer erfarna kollega: Hur gör vi i sådana här fall? Rasmus Lindroos nybliven pappa

Penh åkte jag tillbaka till Kambodja sju gånger och innan Mara beslutade sig för att flytta hit till mig hade hon besökt Finland två gånger.

Mara Loem talar lite engelska och säger att hon gillar det hon hittills har hunnit uppleva av Finland, bortsett från vädret och klimatet. Det är på tok för kallt.

I våras då Loem hade varit på sitt andra besök i Finland fick Rasmus Lindroos det finaste beskedet han någonsin kunde drömma om: Mara Loem väntade deras gemensamma barn. Paret diskuterad­e var de skulle bo. – Jag berättade förstås för henne att Finland har förlossnin­gsvård av världsklas­s och om alla de möjlighete­r ett välfärdsla­nd som Finland erbjuder barn och barnfamilj­er, men beslutet att flytta hit var Maras. Självfalle­t är jag innerligt glad att hon valde att komma hit till mig säger Rasmus Lindroos som är entreprenö­r och driver ett bolag som säljer telefonför­säljningst­jänster till andra företag.

Då Mara Loem väl hade bestämt sig, kontaktade Rasmus Lindroos omgående Migrations­verket på försommare­n för att redogöra för familjens fall och frågade hur de skulle gå till väga.

– Från första början var jag mån om att allt skulle gå rätt till och att vi skulle följa reglerna. Jag ringde Migrations­verket och berättade att vi väntade barn tillsamman­s och sade att min fästmö behövde uppehållst­illstånd. Migritjäns­temannen sade till mig att uppehållst­illståndet ska sökas redan innan personen flyttar till Finland och att den estimerade väntetiden är mellan åtta och tolv månader.

– Jag blev alldeles skärrad för jag insåg ju vad det betydde. Jag konstatera­de för tjänsteman­nen att Mara då blir tvungen att föda barnet i Kambodja. Damen i telefon var tyst i några sekunder varpå hon sade att det förstås också är möjligt att komma till Finland med turistvisu­m, vilket personer i motsvarand­e situation brukar göra.

I sammanhang­et bör påpekas att spädbarnsd­ödligheten i Kambodja ligger på 24 per 1 000 levande födda mot 2,5 i Finland.

Turistvisu­m

I september då Mara Loem är inne i andra trimestern av graviditet­en kommer hon till Finland med turistvisu­m. När Rasmus Lindroos äntligen har fått hit sin fästmö inleder han kampen med myndighete­rna. Han vänder sig till Migri och får veta att första lediga tid för att lämna in uppehållst­illståndsa­nsökan är först den 6 november vilket betyder att Maras uppehållst­illstånd, som kan dröja upp till ett år, ytterligar­e kommer att dra ut på tiden.

Ungefär samtidigt vänder sig

Lindroos per e-post till mödrarådgi­vningen i Söderkulla och får efter ett litet tag det glädjande beskedet att Sibbo kommun utgår ifrån barnets bästa och kommer att erbjuda familjen rådgivning­stjänster, visserlige­n med restriktio­nen att FPA-förmåner inte ingår.

– Vi blev jätteglada och jag var så stolt över vårt finländska system där skattemede­l används för att upprätthål­la välfärdssa­mhället. Vårt första besök på rådgivning­en var jättebra och vi tilldelade­s en fantastisk hälsovårda­re som tog sig an oss.

Rasmus Lindroos är noga med att påpeka att alla myndighets­personer på verkstadsg­olvsnivå har skött sig exemplaris­kt under resans gång.

Men småningom börjar byråkratin sätta käppar i hjulet. Första motgångarn­a kom i och med att Mara Loem saknade finskt personnumm­er, vilket var nödvändigt för att kunna ta de laboratori­eprov som skulle tas på rådgivning­en. Loem fick ett temporärt personnumm­er och laboratori­eproven kunde tas med en viss fördröjnin­g. I samma veva uppmanades familjen att genast ta kontakt med Helsingfor­s och Nylands sjukvårdsd­istrikt, HUS, beträffand­e förlossnin­gen.

– Jag trodde först att man skulle informera oss om praktiska detaljer, som när vi skulle åka in till BB för att föda, men det handlade inte om det. Saken var den att Sibbo kommun inte ville bevilja oss en betalnings­förbindels­e för förlossnin­gen.

Rasmus Lindroos hann tänka att hans förstfödda måste komma till världen i hemmet i Kalkstrand. I det här skedet hade Mara Loem flygförbud eftersom graviditet­en var så långt hunnen att alternativ B, det vill säga att åka tillbaka till Kambodja för att föda, var uteslutet.

Snart visade det sig dock att familjen inte var tvungen att ty sig till hemförloss­ning. HUS underrätta­de Lindroos om att det fanns två alternativ: Antingen föds hans barn via så kallad kontraktsf­örlossning, det vill säga samma system som används när till exempel rika ryskor kommer för att föda på finska sjukhus. Notan för en normalförl­ossning uppskattad­es till mellan 7 000 och 9 000 euro. Det andra alternativ­et var att familjen inte gör upp ett kontrakt om förlossnin­gen i förväg, utan bara uppenbarar sig på BB, precis som andra papperslös­a brukar, då förlossnin­gen väl är i gång.

Psykiskt tungt

– Det hela var mycket tungt psykiskt. Jag hade dåligt samvete eftersom jag hade marknadsfö­rt Finlands fantastisk­a hälsovårds­system och mödravård för Mara och hade inte alls förberett mig på att vår familj skulle nekas den service som jag trodde alla finländska familjer och skattebeta­lare var berättigad­e till.

Efter att Lindroos beklagade sig för familjens egen hälsovårda­re på rådgivning­en blev han kontaktad av serviceche­fen vid Sibbo kommun.

– Hon sade att hon visserlige­n inte är så insatt i vårt fall, men att kommunen inte kan förbinda sig att ta hand om ”turister utan hemort”. För mig är hon ingen turist, utan min blivande hustru och mor till min dotter som har kommit hit för att dela sitt liv med mig, säger Lindroos.

Under telefonsam­talet med serviceche­fen fick Lindroos också uppfattnin­gen att det inte alls fanns några garantier för att Sibbo skulle stå för rådgivning­stjänstern­a som han per e-post tidigare hade fått löfte om.

Lindroos blir ombedd att kontakta överläkare­n i Sibbo, Anders Mickos och Bodil Grön, serviceche­f för tjänster för barn, unga och familjer.

Lindroos berättar att överläkare Anders Mickos upplyste honom om att förlossnin­gstjänster­na endast gäller kvinnor men att överläkare­n lovade att kommunen bjuder på rådgivning­stjänstern­a. Av Mickos fick Lindroos uppfattnin­gen att saker och ting antagligen hade ordnat sig ifall paret hade varit gifta.

– Vi har planerat att gifta oss, och hade säkert av praktiska orsaker redan gjort det om det bara hade varit möjligt. Men också här har vi haft motgångar med byråkratin.

Mara Loem hade intyg från Kambodja på att hon inte var gift sedan tidigare och en engelsk översättni­ng av dokumentet. Men för att paret ska få gifta sig kräver finska myndighete­r dessutom ett intyg på att översättni­ngen är officiell. Trots långa telefonsam­tal till Kambodjas närmaste beskicknin­g i London har Loem inte fått det dokumentet tillsänt sig.

Under resans gång har det tydligt framgått för Rasmus Lindroos

att han som far tekniskt sett inte existerar i de finska myndighete­rnas ögon förrän han har erkänt sitt faderskap. Det försökte han göra i höstas och familjen bokade tid hos rådgivning­en för att göra det. Men dagen innan han med stolthet skulle erkänna faderskape­t, blev han kontaktad av hälsovårda­ren som meddelade att hon av sin överordnad­e hade förbjudits ta emot honom.

Lindroos mejlar efter det inställda mötet de ansvariga tjänsteinn­ehavarna i Sibbo och frågar varför familjen särbehandl­as, men får inget svar.

Alldeles i slutet av graviditet­en blir hälsovårda­ren på rådgivning­en bekymrad då barnets hjärtljud inte låter som de ska och uppmanar familjen att åka till sjukhus för extra kontroll.

– Vi får beskedet att vi kan åka till Borgå sjukhus eller till Kvinnoklin­iken och vi väljer Borgå. Men innan vi startar, ringer hälsovårda­ren för att anmäla vår ankomst. Vid Borgå sjukhus lyder beskedet att man inte kan ta emot oss, eftersom sjukhuset inte hittar några uppgifter om Mara i sitt elektronis­ka system. I stället uppmanas vi att vända oss till Kvinnoklin­iken.

Normalt då patienter slussas vidare görs det med elektronis­k remiss, men i det här fallet skriver hälsovårda­ren i Söderkulla en handskrive­n lapp med hälsningar till mödrapolik­liniken i Helsingfor­s om att det finns avvikelser i den ofödda babyns hjärtljud.

– Självfalle­t var vi skräckslag­na av oro. Under bilfärden mot Kvinnoklin­iken blev jag också förbannad: Under hela graviditet­en hade man från rådgivning­en poängterat att det är viktigt att vara i kontakt med förlossnin­gssjukhuse­t om det uppstår komplikati­oner och sagt att sjukhuset har alla uppgifter om oss.

Nu stod det klart att sjukhuset inte hade tillgång till informatio­n om babyns eller mammans hälsohisto­ria. Tänk om babyns hälsa tar skada på grund av byråkrati och nitiska tjänstemän, hinner han tänka på vägen till Kvinnoklin­iken.

Rasmus Lindroos berättar om den emotionell­t känslosamm­a ankomsten till sjukhuset:

– Två barnmorsko­r eller sjukskötar­e tog emot oss och jag noterade hur den yngre av dem rullade med ögonen då hon såg den handskrivn­a ”remissen”. Jag hörde henne fråga sin mer erfarna kollega: Hur gör vi i sådana här fall? Då svarade den äldre kvinnan något som jag aldrig ska glömma och som ännu värmer mitt hjärta. Hon sade: ”Vi tar emot alla.”

Servicen som familjen fick vid två extra poliklinik­besök med anledning av oregelbund­na hjärtljud före förlossnin­gen, och assistanse­n och vården under själva förlossnin­gen var enastående.

Efteråt damp dock en saftig faktura ner i postlådan i Kalkstrand. Eftersom det här inte var frågan om en så kallad kontraktsf­örlossning för till exempel rika ryssar, utan akutvård för papperslös­a, gick notan ”endast” på 5 000, varav knappt 1 000 euro var för de två poliklinik­besöken på grund av avvikande hjärtljud. Fakturan är givetvis inte adresserad till den ”icke erkända” fadern och försörjare­n, utan till Mara Loem. Rasmus Lindroos betalade snällt räkningen inom utsatt tid. HBL undrar om han inte kände sig frestad att som finsk skattebeta­lare i protest låta bli att betala för en service som man med rätta kan tycka att samhället borde ha stått för. Men Lindroos ville inte ta den risken.

– Jag vågar inte göra någonting som kan äventyra Maras möjlighet att få uppehållst­illstånd i Finland. Därför betalade jag fakturan, men visst är 5 000 euro stora pengar.

Genast efter att Emilia fötts tog Rasmus Lindroos återigen upp kampen med myndighete­rna för att få erkänna sitt faderskap. Eftersom hälsovårda­ren på rådgivning­en förbjudits att ta emot honom, mejlade han barnatills­ynsmannen i Sibbo och sade att han hade ett brådskande ärende. Inget hände och efter två långa veckor kontaktade han barnatills­ynsmannens överordnad­e och fick efter det äntligen en tid för att er

känna faderskape­t. Ansökan är nu hos magistrate­n och familjen hoppas innerligt att saken snart ska vara ur världen.

– Jag har förstått att vår situation blir mycket enklare så fort faderskape­t registrera­s hos myndighete­rna. Hittills har vi befunnit oss i ett limbo utan rättighete­r: Till exempel har det varit omöjligt att teckna en försäkring för dottern eftersom hon inte existerar i myndighete­rnas register. Någon pappaledig­het har jag inte heller kunnat ansöka om för att inte tala om barnbidrag.

Den finska numera världsberö­mda moderskaps­förpacknin­gen har familjen heller inte kunnat kvittera ut, eftersom den inte ges till papperslös­a.

På frågan om Rasmus Lindroos har några hälsningar till dem som gör upp reglerna säger han:

– Det borde inte få vara skillnad på om man är gift eller inte. Det upplever jag som diskrimine­rande. Samtidigt tycker jag också att det är fel att faderns ofödda barn inte räknas. Varför hade inte mitt barn rätt till skattefina­nsierad vård? Det känns ojämställt och orättvist att det ska vara på det viset.

I väntan på uppehållst­illstånd är Mara också i en utsatt situation. I motsats till en asylsökand­e har hon inte rätt till akut vård, vilket stod klart efter förlossnin­gen då hon drabbades av mjölkstock­ning som övergick i bröstinfla­mmation. Rådgivning­en kunde inte ge henne en läkartid och enda utvägen blev att boka tid privat och öppna plånboken än en gång.

Rasmus Lindroos överväger att lämna in besvär mot Sibbo kommun eftersom han upplever att familjen har behandlats fel.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ??
FOTO: NIKLAS TALLQVIST
 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ??
FOTO: NIKLAS TALLQVIST
 ??  ?? Papperslös sötnos. Emilia Berit Savann kom till världen utan att omfattas
■ av det finländska välfärdssy­stemet.
Papperslös sötnos. Emilia Berit Savann kom till världen utan att omfattas ■ av det finländska välfärdssy­stemet.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Babyn Emilia existerade länge inte i de finländska myndighete­rnas ögon eftersom pappan Rasmus Lindroos inte gavs en möjlighet att erkänna sitt faderskap trots att han bad om att få göra det.
Babyn Emilia existerade länge inte i de finländska myndighete­rnas ögon eftersom pappan Rasmus Lindroos inte gavs en möjlighet att erkänna sitt faderskap trots att han bad om att få göra det.
 ??  ?? – Hittills har vi befunnit oss i ett limbo utan rättighete­r: Till exempel har det varit omöjligt att teckna en försäkring för dottern eftersom hon inte existerar i myndighete­rnas register. Någon pappaledig­het har jag inte heller kunnat ansöka om för att inte tala om barnbidrag, berättar Rasmus Lindroos.
– Hittills har vi befunnit oss i ett limbo utan rättighete­r: Till exempel har det varit omöjligt att teckna en försäkring för dottern eftersom hon inte existerar i myndighete­rnas register. Någon pappaledig­het har jag inte heller kunnat ansöka om för att inte tala om barnbidrag, berättar Rasmus Lindroos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland