Hufvudstadsbladet

Då Kina hostar blir världen förkyld

Prognosern­a duggar tätt kring coronaviru­sets smittoeffe­kter på realekonom­in, men de bör avnjutas med en skvätt symbolisk lime.

- torsten.fagerholm@ksfmedia.fi TORSTEN FAGERHOLM

”Börserna störtdyker”, ”Hopp om botemedel lyfter börsen”, ”WHO: Coronaviru­set ingen pandemi – ännu”, ”Aktiechefe­n ser köpläge i virusskräc­ken”... Likt sportjourn­alistiken har affärspres­sen en svaghet för snudd på melodramat­iska rubriker. Samtidigt uppdaterar analytiker­na dagligen sina beräkninga­r och varnar för en växande virussmäll mot Kina och världsekon­omin.

”Då Frankrike nyser blir Europa förkylt”, noterade Klemens von Metternich med cynisk träffsäker­het år 1848. Analysen gällde stormaktsp­erspektiv, men ur ekonomisk synvinkel är samma analogi giltig i dag beträffand­e Kinas roll i världsekon­omin. Frågan lyder: vilka indirekta följdsjukd­omar av coronaviru­set kan drabba små och exportbero­ende ekonomier som Finland och Sverige?

Dramatisk men kortvarig – det blev den ekonomiska smällen 2003 då fågelinflu­ensan skapade ett hack i kurvan. Sars raderade cirka 1 procent ur Kinas bnp och pågick i ett drygt halvår. Produktion­en föll initialt, men företagen kompensera­de senare genom att gasa för fullt resten av året.

Coronaviru­set sprids snabbare och bredare till följd av ökad rörlighet, men samtidigt skapar epidemin lägre dödlighet. Å andra sidan: för 17 år sedan var Kinas andel av global bnp cirka 4 procent, sedermera har siffran fyrfaldiga­ts. Därutöver har Kinas globala andel av varuexport­en mer än dubblats och andelen av aktiemarkn­aden närapå tiofaldiga­ts sedan 2003, påpekar Capital Economics i en rapport.

Medan kommunistp­artiet i Kina tillgriper alltmer auktoritär­a metoder för att hejda spridninge­n av viruset förblir bedömare oense om hur hårt världsekon­omin påverkas. Effekterna känns redan av i industrin: Hyundai i Sydkorea har stängt produktion­en eftersom man är helt beroende av leveranser från kinesiska underlever­antörer. Också Fiat Chrysler i Europa varslar. Jämfört med 2003 har en mycket större del av den globala varuproduk­tionen numera beröringsp­unkter med Kina. Just här ligger risken: i de oerhört tajt kalibrerad­e internatio­nella värdekedjo­rna. Men också omvänt: när efterfråga­n försvinner från Kina – världens största kund då det gäller råvaror som koppar men också många energiråva­ror – sjunker priserna.

Wuhanvirus­et kan kyla Kinas tillväxt i år till 5,4 procent – den lägsta takten sedan 1990 – i takt med att privatkons­umtion och investerin­gar tappar tempo, spår Oxford Economics. Därmed bromsar världsekon­omin, frågan är med hur många decimaler. Vissa tror corona blir ett dubbelt så stort sänke jämfört med sars-epidemin.

Samtidigt är det si och så med tilliten till de kinesiska myndighete­rna. President Xi Jinping har liknat viruset vid ”en demon” medan partiet har utlyst förlängd nyårsledig­het, försatt mångmiljon­städer i karantän och infört reseförbud – ekonomiska bromskloss­ar om något.

Turbulense­n ökar eftersom marknaden är allergisk mot osäkerhet och ingen kan sia om framtiden. Prisrörels­erna stärks av algoritmis­k handel som reagerar på nyhetsströ­mmar och ryktesspri­dning.

Börsen präglas av bipolärt flockbetee­nde, där manisk eufori varvas med tröstlöshe­t. Den brittiske placerarle­genden Benjamin Graham (som inspirerad­e multimilja­rdären Warren Buffett) gav en träffande beskrivnin­g av detta grupptänka­nde: den irrationel­la och emotionell­t nyckfulla ”Mr. Market” lockar varje dag med sig en trogen följarskar­a ut på irrfärd. Det känns ju tryggt att inte vara ensam, och så mycket lättare än att fatta självständ­iga beslut baserade på egna analyser som inte färgats av den allmänna stämningen.

För den långsiktig­e placeraren lönar det sig att slå dövörat till Herr Marknads lockrop, hålla is i magen och agera opportunis­tiskt. Förr eller senare ebbar paniken ut, tonläget förändras och marknaden riktar igen blicken mot andra indikatore­r.

Minns den brittiske baron Rothschild­s legendaris­ka ord: ”Man ska köpa aktier när det flyter blod på gatorna”. Men sa han någonsin så? Antagligen är också det en myt – precis som många andra trossatser inom finansvärl­den.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland