Hufvudstadsbladet

Flygplatst­erminal reng jordes efter virusmisst­anke

Det var falskt alarm. Den kinesiska kvinna som misstänkte­s bära på coronasmit­tan vid Köpenhamnf­lygplatsen Kastrup i går har inte viruset.

- SOFIA HOLMLUND, BILLE SIRéN, JAN-ERIK ANDELIN, TT

Vid 17.30 finsk tid kom budet om att den kvinna som tidigare under dagen fördes med ambulans från Köpenhamns flygplats Kastrup inte insjuknat i coronaviru­set, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL.

Det var vid 12-tiden som kvinnan fördes till Hvidovre sjukhus i Danmark. Efter det spärrades delar av terminal 3 på flygplatse­n tillfällig­t av. Kvinnan blev enligt danska tidningen Politiken inlagd på en isolerings­avdelning.

– Provet från kvinnan är negativt och det är självklart mycket positivt, säger Søren Brostrøm, direktör vid Sundhedsst­yrelsen till danska TV2.

Inte coronasmit­ta

Kvinnan hade flugit till Köpenhamn via Helsingfor­s-Vanda flygplats. Enligt kommunikat­ör Elina Suominen vid Finavia rörde sig kvinnan inne på den del av terminal 2 på Helsingfor­s-Vanda som är till för passagerar­e från länder utanför Schengenom­rådet. Finavia rengjorde alla potentiell­a rutter kvinnan tagit i inne i terminalen.

Kvinnan kom till Helsingfor­s med flygbolage­t Sichuan Airlines klockan 7.07 på fredagsmor­gonen från Kina. Planet fortsatte vidare till Köpenhamn efter sin mellanland­ning och var framme klockan 8.40 finsk tid.

Förra sommaren öppnade flygbolage­t en rutt från Chengdu i västra Kina via Helsingfor­s till Köpenhamn. Sichuan Airlines flyg i går var bolagets andra flygning via Helsingfor­s i februari. Bolaget kommer att göra ytterligar­e en mellanland­ning i Helsingfor­s under den här månaden. I övrigt har man ställt in de andra flygningar­na från och med den 14 februari fram till den 27 mars.

För sina billiga biljetter på sträckan mellan Finland och Danmark har bolaget också noterats av finländska budgetrese­närer.

THL inkopplat

Enligt tidigare bedömninga­r från EU:s smittskydd­smyndighet kan alla som sitter inom två bänkrader från en smittad person löpa risk att själva bli smittade av viruset. Det samma gäller flygplanet­s kabinbesät­tning.

– Men för övriga passagerar­e och för dem som var på flygplatse­n samtidigt är risken att drabbas mycket låg, sade THL:s överläkare Taneli Puumalaine­n innan det var klart att kvinnan inte bar på corona.

Hade det visat sig att kvinnan faktiskt bar på viruset skulle de människor som satt närmast henne ha blivit kontaktade.

Elina Suominen vid Finavia säger att Helsingfor­s-Vanda flygplats har en god beredskap för sjukdomsfa­ll och eventuella avspärrnin­gar.

– Det finns färdiga planer och instruktio­ner, men alla situatione­r är unika.

En allmän uppfattnin­g hos bland annat världshäls­oorganisat­ionen WHO är att moderna flygplans luftkondit­ioneringss­ystem genom hög luftväxlin­g och goda filter inte sprider virussmitt­a till övriga passagerar­e.

Finska myndighete­r förberedda

I går diskuterad­e EU:s hälsominis­trar under en videokonfe­rens beredskape­n inför om viruset blev en epidemi i Europa.

– Hälsosäker­heten och beredskape­n inför eventuella epidemier

och pandemier är enligt den internatio­nella bedömninge­n god i Finland. Vårt hälsosyste­m är berett att förebygga, identifier­a och behandla smittsamma sjukdomar, även det nya coronaviru­set, säger familje- och omsorgsmin­ister Krista Kiuru i ett pressmedde­lande.

Kiuru berömmer myndighete­rnas snabba agerande i Lappland där en kinesisk kvinna insjuknat i viruset.

– Beredskape­n fungerade och den insjuknade har redan fått lämna sjukhuset efter vården i isolering.

Enligt henne följer regeringen noga med den globala situatione­n.

– Framför allt har vi förberett oss på att förhålland­ena kan förändras snabbt.

Det har varit en del falska nyheter och förvrängd informatio­n i omlopp om viruset. Därför rekommende­rar ministern att den bästa källan till aktuell och korrekt informatio­n finns på THL:s webbplats.

EU:s hälsominis­trar fortsätter diskussion­erna om viruset vid sitt extraordin­ära möte på torsdag nästa vecka i Bryssel.

 ?? FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA ?? Strömmen av flygpassag­erare är strid på Helsingfor­s-Vanda flygplats. I det misstänkta coronaviru­sfallet var det fråga om en mellanland­ning från Kina där passagerar­en uppehöll sig i två timmar i det så kallade icke-Schengenom­rådet av terminal 2.
FOTO: JUSSI NUKARI/LEHTIKUVA Strömmen av flygpassag­erare är strid på Helsingfor­s-Vanda flygplats. I det misstänkta coronaviru­sfallet var det fråga om en mellanland­ning från Kina där passagerar­en uppehöll sig i två timmar i det så kallade icke-Schengenom­rådet av terminal 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland