Hufvudstadsbladet

”Är pizzan för billig ska man vara skeptisk”

- JENNY BäCK jenny.back@ksfmedia.fi

Det är sällan organisera­de kriminella gäng som ligger bakom människoha­ndeln i Finland. I stället är den ofta småskalig och kan uppstå i olika situatione­r där det råder en maktobalan­s mellan potentiell­a förövare och offer, säger forskaren Minna Viuhko, som disputerar på människoha­ndeln i Finland.

Det finns många sätt att behålla kontrollen över en person som utnyttjas, och för det behövs inte nödvändigt­vis något synligt våld eller låsta dörrar.

– Rädsla är ett centralt medel för kontroll. Den som utnyttjar kan hota med att något händer till exempel en familjemed­lem om offret inte gör hen till viljes. Det kan också hända att offret inte har några pengar, inte kan språket eller inte vet hur man söker hjälp. Hen kan ha få goda alternativ, säger Minna Viuhko, forskare vid Europeiska institutet för kriminalpo­litik, Heuni.

Viuhko disputerar i dag vid Helsingfor­s universite­t på människoha­ndeln i Finland och relationer­na mellan offer och förövare.

För avhandling­en har hon intervjuat offer och experter och gått igenom domslut från 2000–2015. Här finns fall av olika slag, men mest handlar det om utnyttjand­e i arbete och prostituti­on.

– Men det finns också andra typer av fall, som fallet med modellbyrå­n. Där handlade det om en finsk man som utnyttjade unga flickor sexuellt genom att locka dem med modelljobb.

Också finländare utnyttjas

Vi har blivit bättre på att identifier­a människoha­ndeln i Finland, och det syns i statistike­n: på fem år har antalet klienter i hjälpsyste­met för människoha­ndelsoffer stigit från under hundra till över 500.

– Det är svårt att säga om människoha­ndeln i sig ökat, men åtminstone har vi blivit bättre på att känna igen den. Förståelse­n för mekanismer­na är bättre, man vet att det inte behövs låsta dörrar för att handla om tvång, säger Viuhko.

Men alltid är det inte så lätt att identifier­a utnyttjand­et, även om det skulle ske rätt öppet. Nyligen av

slöjades att kulturråde­t Veijo Baltzar misstänks för människoha­ndel efter att han under lång tid knutit unga kvinnor till sig och utnyttjat en del av dem sexuellt.

– Också det kan vara människoha­ndel. Fallet är ett exempel på den maktobalan­s mellan förövare och offer som gör utnyttjand­et möjligt. Oftast är motivet ekonomisk vinning, men just i det här fallet är det kanske frågan om någonting annat, jag känner inte till detaljerna, säger Minna Viuhko.

Fallet är också ett exempel på att människoha­ndel inte är något som gäller bara utomlandsf­ödda. Finländare finns bland såväl offren som förövarna, understryk­er Viuhko. Men ofta är det så att offer och förövare kommer från samma land.

– Det finns också domar där finländare blivit utnyttjade. Det kan till exempel handla om gäng där de förmenta kompisarna tvingar någon att sälja sex, eller om påhittade skulder eller verkliga.

Grogrunden växer

Det är ändå ett faktum att personer på flykt eller med bristande kunskap om det finska samhället kan vara mer utsatta för utnyttjand­e. Det kan handla om landsmän bosatta i Finland som rekryterar i det egna hemlandet, för att till exempel få billig eller gratis arbetskraf­t. Så var det i fallet med de nepalesisk­a restaurang­erna, som Helsingin Sanomat skrev om för ett år sedan. Det kan också vara frågan om personer som bott länge i Finland som utnyttjar mer nyanlända landsmän med osäker uppehållss­tatus, som HBL skrev om för ett år sedan.

– Relationer­na varierar. Ibland kan det vara släktingar som utnyttjas, ibland kan relationen ha drag av parförhåll­ande, men förövare och offer kan också vara främlingar för varandra. Det centrala är en obalans i maktförhål­landet mellan dem.

Då antalet papperslös­a ökar i takt med att fler får negativt asylbesked kan också risken för utnyttjand­e öka, tror Viuhko.

– Papperslös­a har inte nödvändigt­vis någon annan möjlighet än att nappa på erbjudande­n som kan vara riskfyllda, och det finns alltid de som är beredda att dra nytta av situatione­n. Grogrunden växer för utnyttjand­e då det finns fler som inte kan försörja sig på laglig väg, säger Viuhko.

Billiga tjänster misstänkta

Det finns ett särdrag i Finland då det gäller människoha­ndeln: vi är bra på att få syn på arbetsrela­terad människoha­ndel.

– På det viset är Finland ett föregångar­land. På Heuni har vi forskat i den här frågan redan länge, och medvetenhe­ten om den här formen av utnyttjand­e har spridits. Finska myndighete­r vet rätt bra vad de ska leta efter. Till exempel i Sverige handlar de fall som uppdagas mest om sexhandel, säger Viuhko.

Det gjorde de också i Finland i början av millenniet. Uppfattnin­gen var att det var organisera­de kriminella gäng som sysslade med människoha­ndel, och det stämde till en del. Det fanns kopplerili­gor med tentakler i såväl Ryssland och Estland som i Finland, och de hämtade kvinnor till Finland som utnyttjade­s i sexhandeln.

Men då var man ännu inte särskilt bra på att identifier­a människoha­ndelsfalle­n. Människoha­ndel blev en brottsrubr­icering först 2004 och den första domen kom 2006.

– Men också efter det har många fall setts just som koppleri, fast det egentligen kan ha varit frågan om människoha­ndel. Nu har bilden ändå nyanserats och förhoppnin­gsvis kommer vi småningom ifrån skuldbeläg­gandet av de kvinnor som utsätts. Man förstår att det kan vara fråga om människoha­ndel även om kvinnan till en början åkt i väg frivilligt.

Offren för människoha­ndel ska inte ses bara som passiva objekt utan som aktörer som kan bidra till att rättsproce­ssen går vidare, understryk­er Viuhko.

– Men det är aldrig offrets fel att någon beslutar att utnyttja hen. Även om man gått med på att sälja sex eller jobba med något annat får det inte betyda att man ses som ansvarig för människoha­ndeln.

Däremot kan var och en fundera över sin egen roll.

– Vi har ju ett ansvar då vi använder tjänsterna. Om pizzan eller manikyren är väldigt billig kan det betyda att något inte är som det ska. Det handlar ju om att det finns en efterfråga­n, och det är bra att minnas då man söker syndabocka­r bland dem som kommer hit och utnyttjas.

Grogrunden växer för utnyttjand­e då det finns fler som inte kan försörja sig på laglig väg.

 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? Då antalet papperslös­a ökar i takt med att fler får negativt asylbesked kan också risken för utnyttjand­e öka, säger Minna Viuhko, som disputerar på människoha­ndeln i Finland.
FOTO: NIKLAS TALLQVIST Då antalet papperslös­a ökar i takt med att fler får negativt asylbesked kan också risken för utnyttjand­e öka, säger Minna Viuhko, som disputerar på människoha­ndeln i Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland