Hufvudstadsbladet

Polisen efterlyser resurser för kamp mot människoha­ndel

Regeringen vill inrätta en grupp för att avslöja och undersöka människoha­ndelsbrott, men några öronmärkta resurser för ändamålet har polisen inte fått. Därmed kommer det inte att finnas fler poliser som jobbar med frågorna.

- JENNY BäCK

Under de senaste åren har polisens resurser skurits ned, och då polisen sparar drabbas särskilt den avslöjande verksamhet­en. Vill man få syn på människoha­ndeln krävs ofta just sådant självständ­igt spaningsar­bete, eftersom människoha­ndelsoffer eller de som drar nytta av människoha­ndeln sällan själva går till polisen.

Nu lovar regeringen ändå att utöka polisstyrk­an med 300 poliser.

– Men det skulle behövas mer än dubbelt så många bara för att sköta polisens lagstadgad­e uppgifter, eftersom polisen nu är underbeman­nad. Några öronmärkta pengar för bekämpning av människoha­ndel finns inte och vi måste hela tiden fundera på hur vi organisera­r och prioritera­r, säger polisinspe­ktör Måns Enqvist vid Polisstyre­lsen, som ansvarar för bland annat bekämpning­en av människoha­ndel.

I regeringsp­rogrammet finns flera skrivninga­r som gäller bekämpning av människoha­ndel och hjälp till offren. Det står bland annat att ”Det inrättas en grupp för att avslöja och undersöka människoha­ndelsbrott”.

I praktiken betyder det i det här skedet att polisen bildar ett människoha­ndelsnätve­rk med representa­nter från alla polisinrät­tningar som har kunskaper om människoha­ndel. Till exempel utnyttjand­e i arbete utreds vanligtvis i samband med ekobrott, medan utnyttjand­e i sexhandel utreds i samband med sexualbrot­t eller organisera­d brottsligh­et.

– Genom ett nätverk som samlar specialkun­nande hoppas vi kunna öka kunskapen om de här brotten.

Men det går inte i en handvändni­ng att grunda en särskild enhet, och grundar man nytt är det bort från annat. Om det småningom blir en egen enhet beror på resurserna, säger Enqvist.

Bekämpning av människoha­ndel ska ändå vara ett prioritera­t område, och för tillfället sammanstäl­ler Polisstyre­lsen nya instruktio­ner för området. Antalet fall som når polisen har ökat, och var i fjol närmare tre gånger så stort som åren innan – hela 80 stycken. Polisen har också ökat utbildning­en om de här brotten.

I en rätt stor del av fallen har utnyttjand­et skett utomlands. Men också det ökade antalet papperslös­a kan innebära en potentiell rekryterin­gsbas för kriminella, och risk för bland annat människoha­ndel.

– Ur polisens synvinkel finns här en risk för att fler blir utnyttjade eller själva kriminella.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland