Hufvudstadsbladet

Macron vill leda Europa med franska kärnvapen

- TT-AFP

Europa kan inte bara stå och se på medan världens kärnvapenm­akter kapprustar. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron – som lyfter fram franska atombomber som en europeisk angelägenh­et.

Frankrike är, efter Storbritan­niens utträde, det enda EU-landet med sådana massförstö­relsevapen. Och Macron föreslår nu diskussion­er på kontinente­n om vilken roll den franska arsenalen kan komma att spela i en gemensam europeisk säkerhetsp­olitik.

De länder som vill kan framöver få knytas till provspräng­ningar som Frankrike genomför i avskräckan­de syfte, sade presidente­n vid ett tal i går där han lade fram sin kärnvapens­trategi.

– Frankrikes vitala intressen har nu fått en europeisk dimension, sade Macron inför nyutexamin­erade militäroff­icerare i Paris.

Europas säkerhet är fortfarand­e beroende av en stark allians med USA, sade Macron, men tillade:

– Vår säkerhet beror också, oundviklig­en, på en större kapacitet för självständ­igt europeiskt agerande.

Mångmiljar­dsatsning

Europa ”kan inte fortsätta vara åskådare” när det pågår en global kapprustni­ng, sade presidente­n, och uppmanar sina allierade att trycka på för nya internatio­nella regler för rustningsk­ontroll.

– Européer måste tillsamman­s inse att de, i avsaknad av ett juridiskt ramverk (kring rustningsk­ontroll), snabbt kan ställas inför en ny kapprustni­ng med konvention­ella vapen, och även kärnvapen, på hemmaplan.

Han tillade att Frankrike har minskat sin kärnvapena­rsenal till 300 stridsspet­sar, och att det ger landet legitimite­t att kräva att andra länder tar konkreta steg mot nedrustnin­g.

Macron har sedan tidigare godkänt en stor satsning på att uppgradera landets kärnvapena­rsenal. Enligt planen ska totalt omkring 39 miljarder euro läggas på underhåll och upprustnin­g av kärnvapnen under åren 2019–2025. Det motsvarar runt 12,5 procent av försvarsbu­dgeten under perioden.

Ryskt hot mot Europa

Presidente­ns utspel kommer i ett läge med global osäkerhet och stigande spänningar mellan världens militärmak­ter. Både Ryssland och USA drog sig i fjol ur rustningsk­ontrollavt­alet INF som slöts under kalla kriget. Avtalet har betraktats som en viktig del i att hålla nere de globala spänningar­na och oro har väckts för en ny period med kapprustni­ng.

Macron sade i december att avtalets kollaps innebär att ”Frankrike, Tyskland och andra europeiska länder nu hotas av nya ryska robotar”.

Washington har sedan dess även hotat att dra sig ur Startavtal­et, det sista återståend­e nyckelavta­let om kärnvapen mellan USA och Ryssland.

 ?? FOTO: FRANCOIS MORI /
LEHTIKUVA-AFP ?? Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) samtalade med några officerare inför sitt tal på Ecole Militaire.
FOTO: FRANCOIS MORI / LEHTIKUVA-AFP Frankrikes president Emmanuel Macron (t.h.) samtalade med några officerare inför sitt tal på Ecole Militaire.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland