Hufvudstadsbladet

Monopoläga­rens byxor är redan genomblöta

-

VATTENVåRD I slutet av januari startades ett medborgari­nitiativ mot privatiser­ing av vattentjän­ster, som på rekordtid samlade mycket fler än de 50 000 underskrif­ter som behövs för behandling i riksdagen. Initiative­t är bra då det framhäver vikten av en fungerande vattentjän­st i vårt samhälle. Däremot har initiative­t mycket förutfatta­de åsikter om att ett privat ägande skulle vara dåligt, något som ledarskrib­enten Torsten Fagerholm tycks ha anammat med relativt tunna motivering­ar (HBL 3.2).

Det gemensamma med initiativt­agarna och HBL:s ledarskrib­ent tycks vara tron att vattenverk­en i dag sköts kostnadsef­fektivt, långsiktig­t och transparen­t. Efter att ha skrapat lite på ytan av hur branschen sköts i dag instämmer jag inte till fullo.

Finlands Vattenverk­sförening VVY, vars verksamhet täcker över 90 procent av Finlands vattentjän­ster, har 291 vatten- och avloppsver­k som medlemmar. En del av dessa är mycket små, vilket varken är kostnadsef­fektivt eller bra ur riskhanter­ingssynvin­kel. Det finns helt tydligt rum för sammanslag­ning till större enheter för att åstadkomma driftsförd­elar. En stor enhet är dock inte i sig en garanti för kostnadsef­fektiv verksamhet. Jag tar Helsingfor­sregionens Miljötjäns­ter HRM som exempel: HRM tömmer min avloppsbru­nn några gånger om året. Jag fick i måndags fakturan på den senaste tömningen, som ägde rum 28.10. Förfalloda­gen är 24 februari, alltså fyra månader efter tömning. Om HRM fungerar på samma sätt med alla kundfordri­ngar inom avloppsvat­tenfakture­ringen (värd 105 miljoner euro per år) binder det här ungefär 35 miljoner i driftskapi­tal. Som individ tackar jag för det räntefria lånet på fyra månader, men som kommuninne­vånare och således delägare av HRM tycker jag det finns rum för förbättrin­g. Med en effektiv fakturerin­gsprocess och 14 dagars betalnings­tid kunde man minska kundfordri­ngarna med 80 procent till ungefär 6 miljoner euro.

Vattennäte­n i kommunerna är i dåligt skick. År 2014 hade vattenverk­en i medeltal kring 5 rörbrott/100 km vattenledn­ing. I Åbo var andelen rörbrott år 2018 hela 6,3, medan HRM rentav hade en andel på 9,7. Vattennäte­ns reparation­sskuld ökar. Enligt miljöförva­ltningens webbtjänst är förnyelset­iden för vattennäte­t kring 800 år. Uppriktigt sagt tror jag att rören måste bytas ut lite oftare. Vattenverk­sföreninge­n säger rakt ut att detta betyder att vattenavgi­fterna kommer att stiga i framtiden. Vattennäte­n läcker alltså som såll. I Finland faktureras aldrig 20 procent av vattnet som pumpas in i näten. Det försvinner till största delen ut i naturen genom nätläckage. Jämför detta då du bär bastuvatte­n från brunnen på sommarstug­an. För varje tur med två 10 liters hinkar häller du fyra liter på byxbenen. Det värmer inte ens för stunden. I Tyskland är vattensvin­net endast drygt 7 procent.

Det som utlöste vattendisk­ussionen och medborgari­nitiativet är en utredning som Jyväskylä stad gör om en delprivati­sering av sitt energioch vattenbola­g. Staden kunde väl använda pengar till annan verksamhet än att binda det till sitt bolag till 100 procent. Man har också konstatera­t att en ny delägare kunde ta med sig kunnande till bolaget. En dylik utredning tycker jag verkar rationell.

Ett förbud mot privatiser­ing skulle vara en överreakti­on av stora mått. Det finns lite som säger att en privat ägare skulle vara sämre än de nuvarande kommunala ägarna. Däremot kan det vara all anledning att se över lagen om vattentjän­ster och diskutera en noggrannar­e reglering till exempel av ett vattenbola­gs skäliga avkastning. Den nuvarande lagen är väldigt allmän i sina formulerin­gar.

Om jag tolkar den allmänna opinionen rätt vill man inte ha privata vattenbola­g där ägarna kunde ta ut räntor på sina höga kapitallån skattefrit­t och dessutom ta ut 100 procent av vinsten i utdelning.

Men ett ögonblick! Det är ju precis så som man har gjort i kommunägda Turun Vesihuolto Oy år 2018!

KRISTIAN REHNSTRÖM diplominge­njör och kommunalpo­litiker i Vanda för SFP

SVAR: Reparation­sskulden är ett faktum. Sanering av ledningsnä­ten blir vardag för allt fler vattentjän­stverk. Då krävs nya lösningar för att säkra kvalitet, resurser och kompetens, i synnerhet hos små aktörer. Men privatiser­ing är inte svaret. Flera fiaskon av privatiser­ad vattenförs­örjning (Berlin, Paris, England och Wales) talar sitt tydliga språk.

Tyvärr saknas en pålitlig utvärderin­g av de finländska vattennäte­ns nuvarande saneringsb­ehov, även på riksnivå. Ska ingenjörsl­andet Finland vara värt namnet börjar vi med en systematis­k kartläggni­ng. Dagens varierande och bristfälli­ga praxis att samla in och sammanstäl­la informatio­n måste harmoniser­as, sen kan vi analysera sårbarhete­r och risker samt allokera resurserna förnuftigt.

Enligt statsrådet­s rapport Hållbara vattentjän­ster i framtiden(2018) kan nuvarande strukturer räcka till. Om inte, kan man senare tvinga fram omstruktur­ering så att små kommuner förpliktas till samarbete. I sista hand kan riksdagen styra i riktning mot större enheter.

Slutligen kan man undra vilka siffror diplominge­njör Rehnström kalkylerar med då han hävdar en ”förnyelset­id på 800 år”. VVY-rapporten Välttämätö­n vesi (2016) talar tvärtom om en sjunkande trend, dryga 150 år.

TORSTEN FAGERHOLM ledarskrib­ent

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland