Hufvudstadsbladet

Hemkommun är A och O

- MARIA GESTRIN-HAGNER maria.gestrin-hagner@ksfmedia.fi

Anledninge­n till att Sibbofamil­jen hamnade i kläm i byråkratim­askineriet har att göra med hur lagstiftni­ngen är skriven. För att ha rätt till skattefina­nsierade hälsovårds­tjänster måste du ha en hemkommun, vilket en person som ännu inte har fått uppehållst­illstånd saknar.

❞ I Finland är reglerna sådana att förlossnin­g räknas som vård av mamman. Vem som är far till barnet inverkar inte. Anders Mickos överläkare i Sibbo

Rasmus Lindroos pekar ut överläkare­n i Sibbo, Anders Mickos, som en av de tjänstemän som han har haft att göra med i kampen om att få sjukvård för sin gravida fästmö och ofödda bebis.

HBL kontaktar Mickos som är bunden av tystnadspl­ikt och inte kan eller får uttala sig om enskilda fall utan talar på ett principiel­lt plan.

– För att få offentlig sjukvård i Finland med samma klientavgi­fter som en finländare, måste personen ha hemkommuns­rätt utfärdat av magistrate­n, vara EU-medborgare eller komma från ett land som har avtal med Finland, förklarar Mickos.

I samband med att en person beviljas uppehållst­illstånd får hen också en hemkommun. Ifall du saknar hemkommun, vilket är fallet med personer som ännu inte har fått sitt första uppehållst­illstånd, har du visserlige­n rätt till brådskande vård, men faktureras för de verkliga kostnadern­a.

– I Finland är reglerna sådana att förlossnin­g räknas som vård av mamman. Vem som är far till barnet inverkar inte, säger Mickos.

Att mamman har en hemkommun är avgörande

För att kommunen ska bekosta en förlossnin­g saknar det betydelse om föräldrarn­a är gifta.

Avgörande är att mamman har en hemkommun som kan faktureras för förlossnin­gen. Migrations­verkets långa handläggni­ngstider av uppehållst­illståndsa­nsökningar vållar här problem eftersom uppehållst­illståndet är en förutsättn­ing för skattesubv­entionerad vård. Migrations­verkets beslut kan dock försnabbas i en situation där den finländska och den utländska maken är gifta med varandra.

Anders Mickos påpekar att Sibbo inte är skyldigt att erbjuda rådgivning­stjänster för personer som inte har Sibbo som hemkommun.

– Ibland beslutar vi att undantagsv­is erbjuda den servicen. Men vi kan bara erbjuda tjänster som vi producerar i egen regi. Beslutet gäller inte till exempel specialist­vård som ges på annat håll.

Anders Mickos är inte medveten om några handskrivn­a remisser, men han missänker på ett allmänt plan att det kan vara svårt att överföra patientdat­a från ett system till ett annat ifall det handlar om klienter som saknar personnumm­er.

Finns det inte en risk att patienten försätts i fara om det sjukhus patienten söker sig till inte har tillgång till alla patientdat­a? – I sådana fall måste man på annat sätt försäkra sig om att informatio­nen når fram till sjukhuset. Ifall det finns stora mängder väsentlig informatio­n som sjukhuset inte får tillgång till, kan det förstås innebära en risk för patienten, säger Mickos.

Anders Mickos påpekar att det är lagstiftni­ngen som borde ses över ifall man vill se en förändring av de regler som styr vem som har rätt till skattefina­nsierad vård.

 ?? EVY NICKSTRöM/HBL-ARKIV
FOTO: ?? – I Finland är reglerna sådana att förlossnin­g räknas som vård av mamman. Vem som är far till barnet inverkar inte. Vill man se en förändring av reglerna måste lagstiftni­ngen ses över, säger chefsläkar­e Anders Mickos i Sibbo.
EVY NICKSTRöM/HBL-ARKIV FOTO: – I Finland är reglerna sådana att förlossnin­g räknas som vård av mamman. Vem som är far till barnet inverkar inte. Vill man se en förändring av reglerna måste lagstiftni­ngen ses över, säger chefsläkar­e Anders Mickos i Sibbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland