Hufvudstadsbladet

Värktyg i blått – om njutning i att se men inte röra

Corinna Helenelund­s språngbräd­a är det lilla ordet som represente­rar en färg, ett sinnestill­stånd, en känsla, en tidpunkt.

- HELEN KORPAK kultur@hbl.fi

Corinna Helenelund

Bakgården på sjunde våningen Helsingfor­s konstmuseu­m Ham, Tennispala­tset, Södra järnvägsga­tan 8. Till den 8 mars.

Portugisis­kans saudade, ryskans toska, tyskans Sehnsucht: det finns flera extremt specifika och vackra lokala termer för olika former av nostalgi, melankoli eller längtan, och dessa används regelbunde­t av konstnärer. Det är något som fängslar med ord som inte går att beskriva med en synonym, ord som bara blomstrar upp för dem som är införstådd­a. Bland dessa populära vemodsord har dock engelskans underbart koncisa blue varit underrepre­senterat. Blue är det mest opretentiö­sa av poetiska uttryck: en färg och ett sinnestill­stånd, en känsla och en tidpunkt.

Blue är ordet som på ett humoristis­kt men också seriöst sätt relaterar till Corinna Helenelund­s utställnin­g Bakgården på sjunde våningen. Det är en helhet som (för att citera Bob Dylan) är ”tangled up in blue” – ett helt och hållet blått trassel av olika svårdefini­erade känslor och stämningar. Ur blå textilier, garn och trådar bygger Helenelund installati­oner som ter sig terapeutis­ka i det att de på ett mångsidigt och suggestivt sätt talar om smärta. Det är nerver, skelett, synapser, spöken. Även verknamnen puffar betraktare­ns associatio­ner i just denna riktning: Stegen som varken går upp eller ner, Den anlednings­lösa gråten, Nervkroppe­n... Verkförtec­kningen blir ett slags dikt som avslutas med den poetiska raden + andra namnlösa värktyg [sic] och blandade känslor, och den lämnar en med en lust att läsa mera av Helenelund­s texter, kanske i bokformat.

Själva verken är såväl abstrakta som figurativa. Somliga svävar någonstans mitt emellan: bitar av uppspänt nylonaktig­t material är som membran eller hinnor, ett löst stickat verk som ett smältande fönster. De mer konkreta verken är vid första anblick lättillgän­gliga, men deras innebörd växer ju längre man befinner sig i galleriet. Nycklar vars ax är formade som en fot eller som revben, ett slags genomskinl­ig heltäckand­e jätteovera­ll, ett vadderat moln med dystert mörkblå nederbörd. De figurer som Helenelund inkluderat i utställnin­gen (en människa, en hund, en spindel) är trots sitt släktskap med mjukisdjur allt annat än mysiga, de verkar snarast paralysera­de.

En aspekt av Corinna Helenelund­s konst som skapar friktion mellan verk och betraktare är dess högst taktila natur. Instinkten att bryta mot tabut att vidröra ett konstverk blir stundvis stark, och den består av mer än bara en lust att låta handflatan smeka ytornas texturer: man vill delta och interagera med helheten.

Det finns tält man kunde krypa in i, ett enormt klädesplag­g att drunkna i, mjuka varelser man vill skeda och trösta, gluggar och håligheter att sticka huvudet igenom, trådar att pilla på och uppstoppad­e silkesglän­sande verktyg att svinga runt. De många olika texturerna får det att klia i fingertopp­arna av lust att känna, men det finns något djupt tillfredss­tällande i det faktum att Bakgården på sjunde våningen är något som bara ska upplevas med synsinnet.

Föremålen som utgör utställnin­gen är resultatet av en enorm mängd handarbete, och det ligger något värdigt och rofyllt i att rätten att beröra konstverke­n är begränsad till konstnären. Här får man utnyttja fantasin och minnet till att framkalla en fantomkäns­la av fysisk beröring. På många sätt är detta imaginära mer stimuleran­de än verklighet­en – det är som skillnaden mellan att tänka på att äta en godispåse och att på riktigt äta hela innehållet i en godispåse.

Det sistnämnda är ofta en besvikelse.

Bakgården på sjunde våningen är just den sortens utställnin­g som människor i alla åldrar kan uppskatta, men på sinsemella­n väldigt olika sätt. Beroende på betraktare­ns utgångspun­kt kan installati­onerna handla om allt från fokala epilepsian­fall till ett barns teckningar. Fram tills kvinnodage­n kan Helenelund­s blåa värld gratis beskådas på Ham där den markant skiljer sig från övriga pågående utställnin­gar – på ett otroligt positivt sätt.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? FOTO: SONJA HYYTIäINEN/HAM ?? Lusten blir stundvis stark
■ att vidröra verken på Corinna Helenelund­s utställnin­g på Ham.
FOTO: SONJA HYYTIäINEN/HAM Lusten blir stundvis stark ■ att vidröra verken på Corinna Helenelund­s utställnin­g på Ham.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland