Hufvudstadsbladet

Strejk hotar på måndag

En två veckor lång strejk ser ut att bryta ut på 90 teknologif­öretag i morgon i och med att fackförbun­det Pro förkastade medlingsbu­det i går kväll.

- PETER BUCHERT peter.buchert@ksfmedia.fi

Pro förkastade det medlingsbu­d som förlikning­smannen Jukka Ahtela hade lagt fram och som arbetsgiva­rparten Teknologii­ndustrin hade godkänt. Därmed öppnar det för strejk på 90 teknologif­öretag från och med i morgon, uppger Teknologii­ndustrin.

Pro hotar därtill med ytterligar­e en strejk genast efter att den första tagit slut: från 24 februari till 1 mars, och den ska gälla hela branschen, om man inte når ett förhandlin­gsresultat före det.

– Fackets beslut är mycket beklagligt och beslutet att utvidga strejken är direkt hårresande. Medlingsbu­det skulle ha gett tjänstemän­nen löneförhöj­ningar på 3,3 procent i enlighet med den allmänna linjen och timmarna från konkurrens­kraftsavta­let skulle ha strukits i sin gamla form, säger Jarkko Ruohoniemi som förhandlad­e för arbetsgiva­rnas räkning.

Pro betecknade ändå medlingsbu­det som sämre än de förhandlin­gsresultat som andra branscher hade nått tidigare under kollektiva­vtalsrunda­n. Pro kritiserar särskilt de föreslagna arbetstids­bestämmels­erna i medlingsbu­det.

– Det finns klara brister i anslutning till arbetstide­n och hur den placeras. De så kallade konkurrens­kraftstimm­arna skulle delvis ha kvarstått så att inkomstbor­tfallet rentav skulle ha varit större än med nuvarande arbetstids­bestämmels­er. Arbetsgiva­rna skulle ha kunnat kommendera tjänstemän till jobb ännu friare än förut och utan extra tillägg, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Då har Ruohoniemi en helt annan uppfattnin­g om samma medlingsbu­d:

– Arbetstids­bestämmels­erna skulle ha avgjorts med nya element av flexibilit­et som också tjänstemän­nen skulle ha dragit nytta av. Jag är verkligt besviken på att Pro inleder strejken och dessutom utvidgar den i det här osäkra ekonomiska läget. Jag är säker på att man på många arbetsplat­ser förundras över fackets beslut, säger Ruohoniemi.

Han utesluter möjlighete­n att Pro kunde uppnå ett bättre avtal efter strejkåtgä­rden.

Facket, för sin del, menar att medlingsbu­det helt enkelt var för dåligt.

– Arbetsgiva­ren skulle ensidigt ha tillåtits att förlänga arbetsskif­t och lägga in dem på lediga helgdagar utan söndags- eller övertidsti­llägg. Tjänstemän­nen skulle ha riskerat att förlora upp till tolv timmars lön på en dag, säger Malinen.

Han tillägger att facket är berett att fortsätta förhandla redan i dag ”om man vill finna en snabb lösning”.

Pappersför­handlingar fortsätter

Förhandlin­gar pågick också mellan andra parter under gårdagen. Men inget genombrott kom mellan arbetsgiva­rsidan Skogsindus­trin och Pappersför­bundet, som fört förhandlin­gar redan under en längre tid. Klockan halv två under natten mot lördagen lade riksförlik­ningsman Vuokko Piekkala fram ett medlingsbu­d. Men vid 18-tiden i går meddelade Pappersför­bundet att dess styrelse behandlar budet först på måndag.

Riksförlik­ningsmanne­ns byrå avslöjade inte i går hur Skogsindus­trin svarat på medlingsbu­det.

Redan under torsdagen och fredagen förde de två parterna långa förhandlin­gar. Tvistefråg­an är det nya kollektiva­vtalet.

På grund av de utdragna förhandlin­garna inom pappersind­ustrin har bägge parter tagit till omfattande stridsåtgä­rder. Pappersför­bundets medlemmar vid många pappersoch cellulosaf­abriker har strejkat sedan slutet av januari, och arbetsgiva­rsidans representa­nt Skogsindus­trin har utlyst en lockout som börjar i morgon om parterna inte når ett förhandlin­gsresultat.

 ?? FOTO: SAMI KARPPINEN/SPT ?? ■ Pappersför­bundets strejk har drabbat många fabriker inom pappersind­ustrin i januari och februari.
FOTO: SAMI KARPPINEN/SPT ■ Pappersför­bundets strejk har drabbat många fabriker inom pappersind­ustrin i januari och februari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland