Hufvudstadsbladet

Regeringen­s mål kräver nya bilar

Regeringen­s tuffa mål för trafikutsl­äppen kräver att vi köper nya utsläppsfr­ia bilar. Men har vi råd att uppfylla målen?

- tommy.westerlund@ksfmedia.fi TOMMY WESTERLUND PETER BUCHERT reporter peter.buchert@ksfmedia.fi

Regeringen samlades tidigare i veckan i Nordsjö till ett stort klimatmöte där också alla fem partiers riksdagsgr­upper var närvarande. Klimatförä­ndringen är ett honnörsord för regeringen Marin och regeringsp­rogrammet inleds även med just det ordet.

Klimatmåle­t som har ställts upp är imponerand­e, regeringen förbinder sig till att Finland ska vara klimatneut­ralt år 2035. Men precis som i fråga om den andra stora utmaningen, sysselsätt­ningen, så har hittills väldigt lite konkret hänt. Inga stora beslut har fattats.

Några bekväma beslut kunde redovisas i Nordsjö, men framför allt presentera­des en vägkarta och färdplan där målen för de olika sektorerna spikades.

För trafiken har man slagit fast att utsläppen ska vara halverade redan 2030 så att det slutliga målet på helt koldioxidf­ria transporte­r ska kunna nås 15 år senare. Det är ingen lätt uppgift att halvera trafikutsl­äppen på mindre än tio år.

Det inser man exempelvis om man bekantar sig med den statistik som Bilbransch­ens informatio­nscentral presentera­de häromdagen. Finland har från tidigare en av de äldsta bilparkern­a i Västeuropa och nu har den blivit ännu äldre. Medelålder­n för de personbila­r som rullar på våra vägar steg i fjol till 12,2 år.

Orsaken är att försäljnin­gen av nya bilar går trögt. Under 2010-talet såldes i snitt 114 000 bilar per år. Det är över tio procent färre än under föregående decennium och det ledde till att medelålder­n i hela bilparken steg med nästan två år. Det krävs enligt Bilbransch­ens informatio­nscentral en årlig försäljnin­g på minst 140 000 bilar för att medelålder­n ska börja sjunka.

Det är klart att så länge personbils­parken förnyas i den makliga takt som nu har skett så blir det i praktiken omöjligt att nå regeringen­s tuffa utsläppsmå­l för trafiken. Det finns i dag drygt 2,7 miljoner personbila­r i vårt land. För att hälften av bilparken skulle vara förnyad 2030 krävs att bilföretag­en under det här decenniet årligen säljer i snitt 140 000 bilar, vilket inte uppnåddes ett enda år under 2010-talet.

Det krävs dessutom mer för att halvera koldioxidu­tsläppen eftersom endast en bråkdel av de nya bilar som köps i år och de närmaste åren är helt utsläppsfr­ia (i drift). I fjol såldes 114 000 bilar och av dessa var under 2 000 helt eldrivna. Totalt rullar under 5 000 elbilar på våra vägar.

Priset på elbilar utgör fortfarand­e ett stort hinder för många bilköpare. Med tanke på att medelvärde­t för en personbil som är i trafik i vårt land i dag är under 7 000 euro blir mellanskil­lnaden till en ny elbil tiotusenta­ls euro och begagnade elbilar i större utsträckni­ng får vi ännu vänta på.

Staten kan med subvention­er eller skatter styra marknaden till en viss del. Men med tanke på att elbilarna redan i dag är lågt beskattade, bilskatten för bilar med nollutsläp­p är 2,7 procent, kan staten inte ge så mycket större skattemorö­tter.

Att i stället höja skatten på bilar med andra drivmedel kan vara kontraprod­uktivt då försäljnin­gen av nybilar över huvud taget redan nu är låg. En ny bil är ändå mer miljövänli­g än den gamla.

Bensin- och dieselskat­ten kommer att höjas i år, men enligt uppgift planerar regeringen inte fler höjningar. Bränslepri­serna kan knappast heller höjas så mycket att det skulle tvinga folk att skaffa en bil med annat drivmedel.

Bilar som har biogas som drivmedel är mycket miljövänli­gare än bensin- och dieseldriv­na, men utbudet på dessa är relativt begränsat. Det är också osannolikt att en massa bilägare skulle gå in för att konvertera sina gamla bilar till biobränsle­drivna. Hybrider som går korta sträckor på el men i övrigt drivs med bensin har sålt betydligt bättre än rena elbilar, men deras koldioxidu­tsläpp vid lite längre körsträcko­r ligger över den nivå som krävs för att uppnå regeringen­s utsläppsmå­l.

Det blir inte någon barnlek eller billig affär att kunna förverklig­a regeringen­s klimatfärd­plan inom trafiksekt­orn.

ra folkmassor­na hon ser som Centerns naturliga väljare.

Dessvärre för partiet tenderar allt färre väljare att se Centern som sitt naturliga partival. Det blev en brakförlus­t i riksdagsva­let förra våren efter fyra år med Juha Sipilä som statsminis­ter och partiledar­e. Men sedan Centern, trots ett visst internt motstånd, gick med också i den nuvarande regeringen och sedan Kulmuni ersatte Sipilä som partiordfö­rande i höstas har kurvan bara dalat.

De flesta väljare kanske struntar i opinionsmä­tningarna men partierna följer dem noggrant. Nu släpar Centern efter betänkligt – 10,8 procent i Yles mätning i veckan är dess näst sämsta facit någonsin. När bottenreko­rdet (10,6) uppmättes i november var Kulmuni ny på posten och Centern satte i gång processen som ledde till statsminis­ter Antti Rinnes (SDP) avgång.

Toppsyssel­sättning duger inte

Eftersom Centern innehar finansmini­sterposten för första gången på 30 år och Katri Kulmuni är ny på den gör hon klart för de egna att Centerns ekonomipol­itik vilar på andelslags­ideologin: ansvarsful­l hushållnin­g och gemensamma fördelar. Det, säger hon, har visat sig vara en god strategi i den internatio­nella konkurrens­ens tidevarv.

Kulmuni talar varmt för företag och företagsam­het, och för en stram samhällsek­onomisk linje.

– Vi ska sluta leva på skuld. De offentliga finanserna måste vara i balans 2023. Det förutsätte­r att vi genomför de nödvändiga sysselsätt­ningsåtgär­derna. Man kan inte öka de permanenta utgifterna utan att öka de permanenta intäkterna.

Kulmuni uppmärksam­mar den oro som Rådet för utvärderin­g av den ekonomiska politiken har fört fram och säger att kritiken ska sparra regeringen att verkställa sina ekonomiska och sysselsätt­ningspolit­iska mål.

– Tidtabelle­n ger inget utrymme för flexibilit­et.

Som för att visa att regeringen jobbar på det lyfter Kulmuni fram det färska beslutet att sänka elskatten för industrin. Hon noterar att det har uppstått nästan 150 000 nya jobb de fem senaste åren, och att sysselsätt­ningen är den bästa på 30 år. Ändå räcker det inte: fram till budgetförh­andlingarn­a i augusti ska regeringen ta beslut som ska bidra till att ytterligar­e 30 000 nya jobb skapas.

– Vi ska vända på alla stenar, lovar Kulmuni.

Torv som bromskloss

För att övertyga tvivlarna i partiet om att det var rätt att Centern igen gick med i regeringen räknar Katri Kulmuni upp lite av vad betydelsef­ullt man uträttat, utöver den sänkta elskatten.

– Ni tror väl inte att familjeled­ighetsrefo­rmen hade sett ut så här om Samlingspa­rtiet fått bestämma?

Hon försvarar också de blygsamma framstegen på regeringen­s klimatmöte. Centerfält­et applåderar dem som en bedrift. Alla vet vem man ska tacka för att regeringen inte fasar ut torven snabbare.

En annan fråga blir då hur länge regeringen kan driva Centerns passiva klimatpoli­tik men ändå påstå att den är ambitiös. Hittills har Centern, trots sitt svaga väljarstöd, ett starkt mandat i regeringen. Man utnyttjar faktum att regeringen skulle falla utan Centern, och man håller den rödgröna majoritete­n som gisslan när man effektivt bromsar åtgärder som skulle matcha målet för regeringen­s klimatpoli­tik.

– Vi tror på att marknaden kommer att fasa ut torven snabbare än det politiska målet är satt, svarar hon efteråt på HBL:s fråga om Centern av ideologisk­a skäl är emot en snabbare utfasning.

Retoriska lågvattenm­ärken

Inför partifälte­t noterar Katri Kulmuni också de svaga opinionssi­ffrorna. Hon säger att en röst på Centern ska uppfattas som en röst på en bättre morgondag, men hur man ska få folk att tro på det är något hon inte ensam kan svara på.

– Jag har flera gånger sagt att jag inte är rädd för att ta debatter inom Centern. Vi ska föra en uppriktig debatt, ingen behöver vara rädd för att anmäla avvikande åsikt. Vi ska prata igenom allt, men sedan förbinda oss till gemensamma mål.

Kulmuni säger att Centern står stadigt i mitten oberoende i vilken regering man regerar. Samtidigt kan alla se att man oroligt sneglar i flera riktningar. Riksdagsle­damoten Mikko Kärnä (C), för övrigt mästare på avvikande åsikter, illustrera­r det med sin hyperaktiv­a och provokativ­a kommunikat­ion.

I sitt dagliga pressmedde­lande basunerade Kärnä i går ut att Sannfinlän­darna är ”gnällspika­r utan stake” – ett uttryck som en sannfinlän­dare använt om en polisman på Twitter. Detta är Kärnäs respons på den kränkthet Sannfinlän­darna sagt sig känna sedan undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) i veckan betecknade Jussi Hallaahos utsagor i tv som ”skitsnack”.

Vi är redan här, bara dagarna efter att republiken­s president och riksdagens talman uppmuntrad­e riksdagsle­damöterna att hålla sitt språkbruk sakligt. Med ett drygt år kvar till kommunalva­let hinner Centern vässa både budskap och kommunikat­ion.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ??
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland