Hufvudstadsbladet

Reflektera­nde moln kyler klimatet

- JARL AHLBECK TkD Åbo

KLIMAT Mikael Pihlström skriver (HBL 4.2) i ett genmäle att länken mera vattenånga-ökat molntäcke inte är given. En sådan länk har jag aldrig påstått existera! Däremot är det självklart att mera vatten som avdunstar från ett varmare hav måste komma ner någonstans och att detta endast kan ske från flera moln där vattnet kondensera­t till droppar. Hur mycket vattenånga som tillfällig­t finns i atmosfären (lagringste­rmen i en massbalans) kullkastar inte lagen om massans oförstörba­rhet. Att ökning av reflektera­nde stratocumu­lusmoln kyler klimatet medan ökning av höga cirrusmoln värmer klimatet står i klartext i många av de rapporter som IPCC utnyttjar.

Typiskt för klimatprof­eternas ofattbara självsäker­het är Pihlströms slutsats: ”Människans inverkan är det enda som kan förklara en konstant ökning av globala medeltempe­raturen över de senaste hundra åren.” Människan har alltså orsakat att klimatet blev varmare (ökningen är långt ifrån kontinuerl­ig, den varmaste januarimån­aden i Finland någonsin var år 1925) efter det att lilla istiden kulminerat? I Finland svalt en avsevärd del av befolkning­en ihjäl av kölden på 1860-talet. Har människan också orsakat medeltiden­s och bronsålder­ns värmeperio­der? För 10 000 år sedan började inlandsise­n smälta oberoende av människan. Snart är det dags för nästa glacialper­iod, men ingen vet när eller av vilken orsak nedkylning­en börjar. Klimatfors­karna vet lika lite som underteckn­ad orsakerna till att klimatet hela tiden förändras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland