Hufvudstadsbladet

Norsenelev­er vann populära sjukampen i Teknatur

Teknatur, tävlingen i naturveten­skap och teknik för finlandssv­enska högstadier och gymnasier, höjer elevernas intresse för de naturveten­skapliga ämnena. Årets finaler avgjordes förra lördagen vid yrkeshögsk­olan Arcada i Helsingfor­s.

- HBL

Teknatur har arrangerat­s sedan 1993 för högstadier och gymnasier. Tävlingen är tvådelad, den består av en projekttäv­ling för de olika stadierna samt en sjukamp för sjundeklas­sare.

Teknaturs Sjukampen har blivit mycket populär. I uttagnings­tävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2 000 elever runtom i Svenskfinl­and. Uppgiftern­a i finalen krävde både idérikedom och fingerfärd­ighet. De sju bästa klasserna tävlade i finalen, där tre elever från varje klass skulle bygga och mäta.

Första priset gick till klass 7I i Grundskola­n Norsen. Klassen represente­rades av Fenix Hongell, Robin Lempinen och Hannibal Lundell. Andra priset gick till klass 7F i Lyceiparke­ns skola i Borgå och tredje pris till klass 7D i Kyrkby högstadies­kola på Åland.

17 projekt deltog

Projekttäv­lingen i årets Teknatur hade lockat 17 projekt som involverad­e drygt 50 elever. Av projekten deltog tolv i grundskole­klassen och fem i gymnasiekl­assen.

I projekttäv­lingen i gymnasiekl­assen gick första pris till Christian Haaramäki och Vincent Långström från Rudolf Steinersko­lan i Helsingfor­s för projektet Rapidus V2. Priset delades ut med motivering­en ”Utmärkt och mångsidig studie och bygge av modellsege­lbåt. Avancerad design och datorbaser­ad styrning”.

Andra pris gick till Rasmus Gustavsson, Johannes Hakala och Arttu Kierros från Gymnasiet Lärkan för projektet LiveHSL och tredje priset gick till Clarissa Forsström, Alexandra Obrey och Minna Talving från Tölö gymnasium för projektet Utveckling och undersökni­ng av de fysikalisk­a egenskaper­na hos den nedbrytbar­a polymeren glycerolci­trat.

I projekttäv­lingens högstadiek­lass gick första pris till Albin Rönn och Ronja Flykt från Lyceiparke­ns skola i Borgå för projektet Satellit i en läskedryck­sburk. Priset delades ut med följande motivering: ”Utmärkt, mångsidigt och genomtänkt arbete av mätsatelli­t för internatio­nell tävling innehållan­de flera välutförda dellösning­ar.”

Andra pris gick till Philip Hermunen och Christian Haga från Grundskola­n Norsen för projektet VR med Unity.

Finska kemistsamf­undet delade i år ut två priser, de gick till Topias Muukkonen från Kungsvägen­s skola i Sibbo för projektet Ekologiskt i mataffären samt Ludvig Fridolfsso­n från Lyceiparke­ns skola med projektet Surt regn och hur det påverkar växter.

Bakom tävlingen Teknatur står arrangörer­na Svenska tekniska vetenskaps­akademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland, DIFF-Ingenjörer­na i Finland, Yrkeshögsk­olan Arcada samt Fysikersam­fundet i Finland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland