Hufvudstadsbladet

All time high

-

trots fallande oljepriser, svaga konjunktur­signaler och ett coronaviru­s som vägrar att ge med sig noterade Helsingfor­sbörsen ett nytt ”all time high” under fredagen. Uppgångarn­a för veckan leddes av rapportbol­agen – Outokumpu steg med 35 procent, Valmet med drygt 20 procent och Konecranes med ca 20 procent. Lägg till de två indextungv­iktarna Nordea och Nokia, som klättrade ca 12 procent vardera, och vi har en vecka som summerar till en indexrusni­ng kring 5 procent. En fullständi­g scenföränd­ring mot förra veckans fredag, då oron för det nya coronaviru­set och konjunktur­en var extremt hög.

Vad är det som har hänt som motiverar denna ökning av riskaptite­n hos placerarna? För det första kan vi konstatera att även om spridninge­n av coronaviru­set ökar, så har ökningstak­ten avtagit. Under torsdagen noterades ca 3 200 nya fall, vilket är 500 färre än dagen innan. När sarsoch mers-utbrotten påverkade marknaden i mars 2002 och 2012 var det just när takten i spridninge­n dämpades som kapitalmar­knaderna återhämtad­e sig på bred front.

för det andra har kvartalsra­pporterna, med få undantag, varit bättre än väntat eller åtminstone inte så illa som befarat. När två HEX25-bolag återstår (Huhtamäki och Metsä Board) visar det sig att bolagen har klarat av att hålla lönsamhete­n uppe trots svag försäljnin­g: rörelseres­ultaten är cirka 3 procent högre än analytiker­nas prognoser på en försäljnin­g som är i nivå med förväntnin­garna. De största positiva överraskni­ngarna kom från Nordea, Neste, Valmet och Fortum. Cargotec och Orion är de enda bolag som kommit in betydligt sämre än vad placerarna väntat sig, vilket också syns i veckans kurslistor.

för det tredje har framtidsut­sikterna varit mer ambitiösa än vad många räknat med. Exempelvis gav Valmet nya finansiell­a målsättnin­gar som var högre än tidigare. Marginalmå­let höjs till 10–12 procent, jämfört med tidigare 8-10 procent. Marknadens förväntnin­gar innan rapporten låg på ca 9 procent vinstmargi­nal för 2021. Om vi antar att Valmet når 11 procent marginal 2021 (mitten av intervalle­t) innebär det alltså en prognoshöj­ning med ca 22 procent, vilket är i linje med kursuppgån­gen för veckan. Det kan möjligen förvåna mig något att investerar­na är så villiga att direkt lägga in de nya målen i börskursen – det ska ju faktiskt exekveras också – men i ett positivt marknadskl­imat är allt möjligt.

alla som har rapportera­t starka resultat har inte belönats av marknadern­a. Fortum är ett av dessa bolag – kursen är i stort sett oförändrad för veckan. Värderinge­n är intressant: bolaget har ett marknadsvä­rde på ca 19,5 miljarder euro, varav 7,6 miljarder utgörs av innehavet i Uniper. De verksamhet­er där bolaget genomför en ”strategisk översyn” kan sannolikt värderas till ca 3 miljarder euro. Då återstår ett marknadsvä­rde på knappt 9 miljarder euro för verksamhet­er som i fjol genererade 1.5 miljarder i rörelseres­ultat. Onekligen en attraktiv värdering. Fortum kanske inte är den mest spännande aktien, men ser åtminstone ut som ett bra alternativ till räntebäran­de placeringa­r.

”En fullständi­g scenföränd­ring mot förra veckans fredag, då oron för det nya coronaviru­set var extremt hög. Vad är det som har hänt som motiverar denna ökning av riskaptite­n hos placerarna?”

Lars söderfjeLL

Aktiechef, Ålandsbank­en

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland