Kul­tu­ren sö­ker sig ut på nä­tet – men hur ska man få in peng­ar?

”Kul­tur­fäl­tet är ett kre­a­tivt släk­te och un­der vec­ko­slu­tet flyt­ta­de kul­tu­ren i hög grad ut på nä­tet, där idéer ut­byt­tes och många för­verk­li­ga­des ome­del­bart.”

Hufvudstadsbladet - - Kultur - TO­VE DJUPSJöBAC­KA

Se­dan re­ge­ring­en i tors­dags re­kom­men­de­ra­de att al­la eve­ne­mang för över 500 per­so­ner ställs in har kul­tur­fäl­tet i Fin­land i prak­ti­ken strypts vad gäller scen­konst och le­van­de mu­sik. Även de fles­ta mind­re eve­ne­mang har ställts in och to­nen blev snabbt hätsk mot dem som än­nu upp­träd­de i tors­dags el­ler tve­ka­de med att stäl­la in. Al­la vill för­stås ta sitt an­svar för folk­häl­san, men vad ska man le­va på nu? Många för­lo­ra­de fle­ra må­na­ders in­koms­ter över en natt. Det rå­dan­de lä­get lu­tar mot eko­no­misk kris på många fron­ter men många kul­tur­ar­be­ta­re kän­ner av kon­se­kven­ser­na i plån­bo­ken ome­del­bart.

Kul­tur­fäl­tet är ett kre­a­tivt släk­te och un­der vec­ko­slu­tet flyt­ta­de kul­tu­ren i hög grad ut på nä­tet, där idéer ut­byt­tes och många för­verk­li­ga­des ome­del­bart. Mäng­den ström­ma­de kon­ser­ter sköt ome­del­bart i höj­den. Att Ra­di­ons sym­fo­nior­kes­ter skul­le ström­ma si­na kon­ser­ter var vän­tat, ef­tersom det är nor­mal prax­is för or­ga­ni­sa­tio­nen i frå­ga och det hör till or­kes­terns upp­drag att för­med­la sitt mu­si­ce­ran­de till he­la fol­ket, som fi­nan­si­e­rar den via Yleskat­ten. Men pre­cis då jag skri­vit des­sa ra­der med­de­lar or­kes­tern att man ser 100-man­naor­kes­tern som en allt­för risk­fylld ar­bets­mil­jö i des­sa ti­der. Allt­så om­vand­las de pla­ne­ra­de or­kes­ter­kon­ser­ter­na till kam­mar­mu­sik­kon­ser­ter i stäl­let.

Även fle­ra and­ra or­kest­rar ström­ma­de ome­del­bart el­ler kom­mer att ström­ma kon­ser­ter. Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm ström­ma­de ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de av Wag­ners Val­ky­ri­an i lör­dags och ha­de en­ligt TT över 8 000 uni­ka be­sö­ka­re. Man har valt kon­ser­tant för att und­vi­ka allt­för myc­ket fy­sisk kon­takt konst­nä­rer­na emel­lan.

På po­pu­lär­mu­sik­si­dan tyck­tes vec­ko­slu­tets mest vir­tu­ellt be­sök­ta eve­ne­mang i Fin­land va­ra Ves­te­ri­nen yhty­e­i­neen, som spe­la­de på Kor­jaa­mo i Helsing­fors för tom sal och ström­ma­de he­la kon­ser­ten via Fa­ce­book och Youtu­be, som bäst för kring 10 000 åskå­da­re sam­ti­digt. In­spel­ning­en finns kvar på nä­tet och har i skri­van­de stund vi­sats över 200 000 gång­er.

Ett sym­pa­tiskt in­slag var al­la de var­dags­rums­kon­ser­ter som dök upp som svam­par i sko­gen. Den sä­reg­na po­pu­lär­mu­sik­fi­gu­ren Juk­ka Nousi­ai­nen hör­de till de förs­ta som smäll­de upp en ka­me­ra och spe­la­de hem­kon­sert och många and­ra följ­de ef­ter. TT no­te­rar att in­ter­na­tio­nellt kän­da cel­lis­ten Yo-Yo Ma lan­se­rat hash­tag­gen #songsofcom­fort på Twit­ter och fått många and­ra mu­si­ker med sig. Nå­got som ga­ran­te­rat kom­mer att växa ex­plo­sivt un­der de när­mas­te vec­kor­na är ut­bu­det på oli­ka sor­ters fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter, i och med att de fles­ta hob­by­er och gym har stängt.

I Helsing­fors sam­la­des de bo­en­de i mu­si­ker­hu­set Jal­luk­ka på Bus­hol­men i Helsing­fors till bal­kong- och gårds­jam. Vi­de­oklip­pen med bal­kong­mu­si­ce­ran­de ita­li­e­na­re spreds fli­tigt på so­ci­a­la me­di­er och i Spa­ni­en bjöd fle­ra sto­ra mu­sik­namn på var­dags­rums­kon­ser­ter samt skic­ka­de lug­nan­de vi­de­o­häls­ning­ar till in­vå­nar­na att hål­la ut. Bäg­ge län­der­na är för­sat­ta i un­dan­tags­till­stånd och här syns kul­tu­rens kon­kre­ta be­ty­del­se som en ljus­punkt i ka­ran­tä­nen. Då man in­te får rö­ra sig ut­an­för hem­met kan en kul­turupp­le­vel­se bli oer­hört be­ty­del­se­full.

Ini­ti­a­tiv kring kultur på nä­tet har re­dan länge le­gat och pyrt, men världs­lä­get just nu har fått dem att öka i ex­plo­siv fart. Den sto­ra frå­gan kvar­står än­då. Hur ska allt det­ta kun­na om­vand­las till re­da peng­ar, till hy­ra och mat på bor­det? I det­ta krislä­ge er­bjuds myc­ket fri­kos­tigt gra­tis, men det räd­dar in­te de kul­tur­ar­be­ta­re som fick se sin ar­betsvår gå upp i rök över en natt. De fles­ta an­vän­der sig av ka­na­ler som är öpp­na för al­la och lät­ta att an­vän­da (till ex­em­pel Fa­ce­book Li­ve) och kan finansiell­t in­te gö­ra myc­ket mer än be om do­na­tio­ner el­ler be folk kö­pa ski­vor el­ler and­ra pro­duk­ter. Att ut­veck­la lös­ning­ar bakom be­tal­mur krä­ver me­ra tid.

Kul­tu­ren på nä­tet är an­tag­li­gen här för att stan­na och be­hö­ver där­med håll­ba­ra lös­ning­ar för att kun­na ga­ran­te­ra ett in­komst­flö­de för ska­par­na.

Kon­ser­ter via nä­tet i Fin­land sam­las för till­fäl­let på webb­plat­sen www.ko­ro­na­kon­ser­tit.fi och all slags vi­de­o­sänd kul­tur­verk­sam­het i Fa­ce­book­grup­pen Ka­ran­te­e­ni­klu­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.