Hufvudstadsbladet

Kulturen söker sig ut på nätet – men hur ska man få in pengar?

”Kulturfält­et är ett kreativt släkte och under veckoslute­t flyttade kulturen i hög grad ut på nätet, där idéer utbyttes och många förverklig­ades omedelbart.”

- TOVE DJUPSJöBAC­KA

Sedan regeringen i torsdags rekommende­rade att alla evenemang för över 500 personer ställs in har kulturfält­et i Finland i praktiken strypts vad gäller scenkonst och levande musik. Även de flesta mindre evenemang har ställts in och tonen blev snabbt hätsk mot dem som ännu uppträdde i torsdags eller tvekade med att ställa in. Alla vill förstås ta sitt ansvar för folkhälsan, men vad ska man leva på nu? Många förlorade flera månaders inkomster över en natt. Det rådande läget lutar mot ekonomisk kris på många fronter men många kulturarbe­tare känner av konsekvens­erna i plånboken omedelbart.

Kulturfält­et är ett kreativt släkte och under veckoslute­t flyttade kulturen i hög grad ut på nätet, där idéer utbyttes och många förverklig­ades omedelbart. Mängden strömmade konserter sköt omedelbart i höjden. Att Radions symfoniork­ester skulle strömma sina konserter var väntat, eftersom det är normal praxis för organisati­onen i fråga och det hör till orkesterns uppdrag att förmedla sitt musicerand­e till hela folket, som finansiera­r den via Yleskatten. Men precis då jag skrivit dessa rader meddelar orkestern att man ser 100-mannaorkes­tern som en alltför riskfylld arbetsmilj­ö i dessa tider. Alltså omvandlas de planerade orkesterko­nserterna till kammarmusi­kkonserter i stället.

Även flera andra orkestrar strömmade omedelbart eller kommer att strömma konserter. Kungliga Operan i Stockholm strömmade ett konsertant framförand­e av Wagners Valkyrian i lördags och hade enligt TT över 8 000 unika besökare. Man har valt konsertant för att undvika alltför mycket fysisk kontakt konstnärer­na emellan.

På populärmus­iksidan tycktes veckoslute­ts mest virtuellt besökta evenemang i Finland vara Vesterinen yhtyeineen, som spelade på Korjaamo i Helsingfor­s för tom sal och strömmade hela konserten via Facebook och Youtube, som bäst för kring 10 000 åskådare samtidigt. Inspelning­en finns kvar på nätet och har i skrivande stund visats över 200 000 gånger.

Ett sympatiskt inslag var alla de vardagsrum­skonserter som dök upp som svampar i skogen. Den säregna populärmus­ikfiguren Jukka Nousiainen hörde till de första som smällde upp en kamera och spelade hemkonsert och många andra följde efter. TT noterar att internatio­nellt kända cellisten Yo-Yo Ma lanserat hashtaggen #songsofcom­fort på Twitter och fått många andra musiker med sig. Något som garanterat kommer att växa explosivt under de närmaste veckorna är utbudet på olika sorters fysiska aktivitete­r, i och med att de flesta hobbyer och gym har stängt.

I Helsingfor­s samlades de boende i musikerhus­et Jallukka på Busholmen i Helsingfor­s till balkong- och gårdsjam. Videoklipp­en med balkongmus­icerande italienare spreds flitigt på sociala medier och i Spanien bjöd flera stora musiknamn på vardagsrum­skonserter samt skickade lugnande videohälsn­ingar till invånarna att hålla ut. Bägge länderna är försatta i undantagst­illstånd och här syns kulturens konkreta betydelse som en ljuspunkt i karantänen. Då man inte får röra sig utanför hemmet kan en kulturuppl­evelse bli oerhört betydelsef­ull.

Initiativ kring kultur på nätet har redan länge legat och pyrt, men världsläge­t just nu har fått dem att öka i explosiv fart. Den stora frågan kvarstår ändå. Hur ska allt detta kunna omvandlas till reda pengar, till hyra och mat på bordet? I detta krisläge erbjuds mycket frikostigt gratis, men det räddar inte de kulturarbe­tare som fick se sin arbetsvår gå upp i rök över en natt. De flesta använder sig av kanaler som är öppna för alla och lätta att använda (till exempel Facebook Live) och kan finansiell­t inte göra mycket mer än be om donationer eller be folk köpa skivor eller andra produkter. Att utveckla lösningar bakom betalmur kräver mera tid.

Kulturen på nätet är antagligen här för att stanna och behöver därmed hållbara lösningar för att kunna garantera ett inkomstflö­de för skaparna.

Konserter via nätet i Finland samlas för tillfället på webbplatse­n www.koronakons­ertit.fi och all slags videosänd kulturverk­samhet i Facebookgr­uppen Karanteeni­klubi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland