Scarf el­ler in­te när drop­par fly­ger?

När apo­te­ken fått slut på mun­skydd har folk i fle­ra län­der bör­jat till­ver­ka eg­na. Bor­de allt­så så många som möj­ligt gå om­kring med mun­skydd el­ler in­te? Och vem skyd­dar ett mun­skydd egent­li­gen?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - an­ni­ka.ren­to­la@ksf­me­dia.fi AN­NI­KA REN­TO­LA

Cer­ti­fi­e­ra­de mun­skydd el­ler vil­ken scarf som helst runt mun­nen? Ing­et alls? Ny­sa i är­men? Nu förs de­bat­ten bå­de glo­balt och lo­kalt om hur man bäst hind­rar fler fall av co­ro­na­vi­rus­smit­ta. Där de fins­ka myn­dig­he­ter­na fort­fa­ran­de in­te re­kom­men­de­rar ut­bredd an­vänd­ning av mun­skydd mås­te and­ra eu­ro­pé­er ta på sig så­da­na om de vill hand­la i mat­bu­ti­ken.

På Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet sä­ger Er­ja Mä­ke­lä, sak­kun­nig i frå­gor om skydds­ut­rust­ning, att ing­en kan för­bju­da pri­vat­per­so­ner att sy eg­na mun­skydd, men att de hem­till­ver­ka­de skyd­den of­fi­ci­ellt in­te kan kal­las skydd.

– Pro­ble­met med al­la mun­skydd är att de så lätt an­vänds fel. Om de ska va­ra till nyt­ta ska de tas på med ren­tvät­ta­de hän­der och se­dan ska man in­te pe­ta på dem alls me­dan man bär dem. Det här kla­rar folk säl­lan av, sä­ger Mä­ke­lä och på­min­ner om att det finns forsk­ning som visar att de fles­ta per­so­ner rör vid sitt eget an­sik­te 26 gång­er per tim­me.

Om Mä­ke­lä själv skul­le sy ett mun­skydd skul­le hon gö­ra det av tunt la­kans­tyg.

– Om ty­get in­te an­das kan det i stäl­let sam­las för myc­ket kol­di­ox­id i det och and­ning­en dess­utom bli för tung ge­nom ty­get. Det är far­ligt sär­skilt för till ex­em­pel per­so­ner med högt blod­tryck el­ler hjärt­sjuk­do­mar.

Mä­ke­lä sä­ger att in­te hel­ler den eu­ro­pe­is­ka smitt­skydds­myn­dig­he­ten ECDC re­kom­men­de­rar hem­gjor­da skydd.

– Al­la är helt över­ens om att mun­skydd kan fö­ra det go­da med sig att ens eg­na nys­ning­ar till en del stan­nar in­ne i det eg­na mun­skyd­det, men man kan in­te li­ta på att de här skyd­den för­hind­rar att man själv smit­tas, sä­ger hon.

I stäl­let för att re­kom­men­de­ra att al­la skul­le ge sig ut på stan med mun­skydd sä­ger Mä­ke­lä att Fin­land är ett så glest be­fol­kat land att vi här gott kla­rar av att hål­la oss på en el­ler två me­ters av­stånd från varand­ra. Och så på­min­ner hon om hand­tvät­ten.

På mån­da­gen ar­be­ta­de Mä­ke­lä med att kom­men­te­ra mun­skydd och sä­ker­het med In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL).

– Vill man ut­tryc­ka det slag­kraf­tigt så kan man ju sä­ga att jag åt­minsto­ne in­te re­kom­men­de­rar nå­gon att tru­ga hem­gjor­da mun­skydd på sin hjärt­sju­ka mor­mor, sä­ger hon.

”Ni bor­de ha fler”

I hel­gen ci­te­ra­de den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten Sci­ence Ge­or­ge Gao, ge­ne­ral­di­rek­tör för den ki­ne­sis­ka smitt­skydds­myn­dig­he­ten. På frå­gan om vil­ka miss­tag öv­ri­ga län­der nu gör i smitt­skydds­ar­be­tet sva­ra­de Gao att fler bor­de bä­ra mun­skydd för att mins­ka dropp­smit­ta ock­så via dem som kän­ner sig sym­tom­fria.

Do­cen­ten i kli­nisk epi­de­mi­o­lo­gi, Ka­ri Tik­ki­nen, vid Helsing­fors uni­ver­si­tet och Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt är en av dem som en­ga­ge­rat sig i dis­kus­sio­nen om mun­skydd un­der de se­nas­te da­gar­na. Han är över­ty­gad om att smitt­sprid­ning­en skul­le va­ra mind­re om så många som möj­ligt skul­le an­vän­da mun­skydd. Ar­gu­men­tet att folk än­då pe­tar på sitt mun­skydd, skju­ter upp det i pan­nan el­ler lå­ter den hänga un­der ha­kan ibland är en­ligt ho­nom ing­en or­sak att lå­ta bli att för­sö­ka.

– Vi ger ju reg­ler för hand­tvätt ock­så och all­tid finns det nå­gon som slar­var där, men ju fle­ra som gör rätt, desto bätt­re, sä­ger han.

Me­nar du att den som går ut på stan med mun­skydd kan kla­ra sig un­dan smit­ta? – Nej. Vi vet fort­fa­ran­de för li­te. Mi­na kom­men­ta­rer är där­för spe­ku­la­tio­ner, men jag tror att ock­så ett li­te säm­re mun­skydd kan hej­da åt­minsto­ne en del av de drop­par och vi­rus som skul­le fly­ga fritt i en nys­ning ut­an skydd, sä­ger han.

Tik­ki­nen ser mun­skyd­den som ett sätt att vi­sa om­sorg.

– Det är helt klart att det är myc­ket vik­tigt att föl­ja THL:s råd om hand­tvätt och hål­la fy­sisk di­stans, men när man går ut bland folk kun­de al­la ha mun­skydd. Det in­ne­bär in­te att det plöts­ligt blir tryggt att gå på krog el­ler kon­sert.

”Svag be­red­skap”

Tik­ki­nen sä­ger att det är klart att vår­den ska ha för­tur till mun­skydd om lag­ren try­ter.

– Men när de gör det så visar det ock­så på att be­red­ska­pen va­rit för svag. Det är ju ett po­li­tiskt be­slut, men ge­nom att sat­sa på att kö­pa in el­ler till­ver­ka fler skydd för al­la tror jag sta­ten spa­rar myc­ket i för­läng­ning­en, sä­ger han.

Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO re­kom­men­de­rar fort­fa­ran­de nog­grann hand­tvätt, hän­syns­full host­nings­tek­nik, fy­sisk di­stans och ren­gö­ring av ytor som grund­läg­gan­de me­to­der för att hind­ra smitt­sprid­ning. En­ligt WHO finns in­te till­räck­ligt star­ka ve­ten­skap­li­ga be­vis för att re­kom­men­de­ra an­norlun­da, men man på­pe­kar att or­ga­ni­sa­tio­nen ar­be­tar med den kun­skap som finns för när­va­ran­de och att ny in­for­ma­tion kan krä­va att man re­vi­de­rar re­kom­men­da­tio­ner­na.

Nyt­tan med mun­skydd dis­ku­te­ras nu ak­tivt glo­balt. Un­der mån­da­gen med­de­la­de Ös­ter­ri­ke att lan­det in­för krav på mun­skydd för al­la som hand­lar i lan­dets mat­bu­ti­ker.

❞ Det är ju ett po­li­tiskt be­slut, men ge­nom att sat­sa på att kö­pa in el­ler till­ver­ka fler skydd för al­la tror jag sta­ten spa­rar myc­ket i för­läng­ning­en. Ka­ri Tik­ki­nen, Do­cent i kli­nisk epi­de­mi­o­lo­gi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet och Helsing­fors och Ny­lands sjuk­vårds­di­strikt

FO­TO: MOSTPHOTOS

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/ LEHTIKUVA

De här kun­der­na an­vän­de mun­skydd i en mat­af­fär i Gräsvi­ken i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.