Dam-EM spe­las på som­ma­ren 2022

Fot­bolls-EM för da­mer skjuts upp ett år och kom­mer att ar­ran­ge­ras 2022. Ock­så samt­li­ga mat­cher i så­väl Cham­pi­ons som Eu­ro­pa Le­a­gue har skju­tits upp på obe­stämd tid.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den 17 mars kom beske­det att fot­bolls-EM för her­rar flyt­tas fram ett år på grund av co­ro­na­vi­ruspan­de­min. Se­dan dess har det ock­så stått klart att en av följ­der­na blir att även da­mer­nas Eu­ro­pa­mäs­ter­skap i Eng­land, som skul­le ha spe­lats mel­lan den 7 ju­li och 1 au­gusti 2021, kom­mer att se­na­re­läg­gas.

En­ligt det dans­ka fot­bolls­för­bun­det, står det nu klart när det blir av, även om de ex­ak­ta da­tu­men in­te ska va­ra fast­ställ­da. Da­mer­nas EM kom­mer även det att skju­tas upp i ett helt år och av­gö­ras som­ma­ren 2022, skri­ver DBU på sin hem­si­da.

Det sam­ma upp­ges gäl­la her­rar­nas U21-EM som skul­le ha spe­lats näs­ta år, men än så länge har det eu­ro­pe­is­ka fot­bolls­för­bun­det Uefa in­te be­kräf­tat när tur­ne­ring­en ska ar­ran­ge­ras.

Uefa höll på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen en vi­de­o­kon­fe­rens för de 55 med­lemsna­tio­ner­na där man bland an­nat tog be­slu­tet att samt­li­ga Cham­pi­ons Le­a­gue- och Eu­ro­pa Le­a­gue-mat­cher kom­mer att skju­tas upp tills vi­da­re. Även de in­pla­ne­ra­de lands­kam­per­na för ju­ni kom­mer få nya spel­da­tum.

När den eu­ro­pe­is­ka topp­fot­bol­len stop­pa­des av co­ro­nakri­sens an­komst ha­de her­rar­nas Cham­pi­ons Le­a­gue och Eu­ro­pa Le­a­gue nått åt­ton­de­len på herr­si­dan och kvarts­fi­na­len på dam­si­dan.

Fi­na­len för her­rar­na var sche­ma­lagd till Istan­bul den 30 maj, da­mer­nas till Wi­en sex da­gar ti­di­ga­re och kam­pen om po­ka­len i Eu­ro­pa Le­a­gue skul­le ha spe­lats i Gdansk den 27 maj.

Även kva­let till her­rar­nas fot­bolls-EM kom­mer skju­tas upp. Fy­ra playoff­mat­cher skul­le ha spe­lats 28 och 31 maj, men Uefa har nu be­slu­tat att samt­li­ga av des­sa se­na­re­läggs till 2021.

Det står även klart att samt­li­ga lands­kam­per i ju­ni in­te kom­mer att bli av som pla­ne­rat ut­an kom­mer att skju­tas upp tills vi­da­re.

För de fins­ka da­mer­nas del in­ne­bär det att kval­mat­chen mot Skott­land på hem­ma­plan i Helsing­fors i ju­ni skjuts upp. Se­dan ti­di­ga­re har la­gets kval­mat­cher mot Por­tu­gal och Cy­pern i ju­ni skju­tits upp.

Her­rar­na ställ­de re­dan in lands­kam­per mot Po­len och Frank­ri­ke i mars och nå­got mö­te med Sve­ri­ge 4 ju­ni el­ler Est­land 7 ju­ni blir det in­te hel­ler.

FO­TO: HEIKKI SAUKKOMAA/LEHTIKUVA

Da­mer­na tving­as vän­ta på bå­de EM-kval och ett even­tu­ellt slut­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.