Barn be­hö­ver nykt­ra för­äld­rar

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MAG­NUS RöGåRD Nur­mijär­vi

MISS­BRUKAR­VåRD HBL (31.3) har två ar­tik­lar om hur co­ro­na­vi­ru­set be­hand­lar de ut­stöt­ta. I Ka­ta­ri­na Ko­i­vistos ana­lys om sko­lans an­svar för al­la barn öm­mar hon helt rik­tigt om ”den grupp ele­ver i grund­sko­lan som ohjälp­ligt re­dan har hal­kat ef­ter. En grupp som be­hö­ver bå­de hjälp, stöd och spe­ci­al­un­der­vis­ning för att ha skug­gan av

en chans att kom­ma ikapp.”

I den and­ra ar­ti­keln av An­na Svartström, ”Kri­sen kan få många att dric­ka för myc­ket”, kon­sta­te­ras vil­ket tro­li­gen är rätt: trots att dag­lig­va­ru­han­deln och Al­ko har rap­por­te­rat ökad för­sälj­ning i mars ökar den to­ta­la kon­sum­tio­nen i Fin­land en­ligt fors­ka­ren Tho­mas Karls­son vid THL in­te. Av all al­ko­hol dricks 78 pro­cent av per­so­ner med risk­bruk el­ler där grän­sen vid det en­skil­da till­fäl­let över­skrids.

Vid låg­kon­junk­tu­rer spa­ras det of­ta med miss­brukar­vår­den, så ock­så nu. Peng­ar­na be­hövs till an­nat och ti­di­ga­re hän­vi­sa­des al­ko­ho­lis­ter till AA som är gra­tis. Nu har co­ro­na kört ner AA-mö­ten och er­satts till en del med vir­tu­el­la mö­ten. En al­ko­ho­list be­hö­ver fy­sisk kon­takt med till­frisk­na­de al­ko­ho­lis­ter in­om AA för att få en chans att kom­ma i gång med en änd­ring av sin livs­fö­ring

En stor del av den ”grupp som be­hö­ver bå­de hjälp, stöd och spe­ci­al­un­der­vis­ning” är född och upp­vux­en i fa­mil­jer med miss­brukar­pro­blem. Det är bra att sam­häl­let för­sö­ker räd­da och hjäl­pa des­sa barn. Det är synd att nu som of­ta ti­di­ga­re de med miss­brukar­pro­blem fal­ler ut­an­för hjäl­pen. Nykt­ra för­äld­rar in­ver­kar po­si­tivt ock­så för barn med in­lär­nings­svå­rig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.