Ska ef­ter­värl­den min­nas vår tid för to­a­lett­pap­per och kon­kur­ser? El­ler någon­ting mer?

Hur be­seg­rar man ett vi­rus? Vac­cin­ra­cet är i full gång. Det finns få gen­vä­gar – som dess­utom ho­tar bli om­vä­gar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

To­bi­as Pet­ters­son i krönikan på si­dan 19

torsten.fagerholm@ksf­me­dia.fi

TORSTEN FAGERHOLM

Värl­den hål­ler an­dan me­dan ett fem­ti­o­tal fors­kar­grup­per och fö­re­tag feb­rilt för­sö­ker ta fram ett vac­cin mot det nya co­ro­na­vi­ru­set. På re­kord­tid har två kli­nis­ka för­sök – på män­ni­skor – in­letts. I takt med att be­ske­den hag­lar väx­er det fals­ka hop­pet. ”Ra­ka mig lång­samt, jag har så him­la bråt­tom!” väd­jar den stres­sa­de man­nen till bar­be­ra­ren. Vac­ci­n­ut­veck­ling är sam­löp­ning, in­te ett sprint­lopp där först i mål vin­ner. Än en gång mås­te vi skyn­da lång­samt.

I sin Eu­ro­patri­lo­gi föl­jer den pro­vo­ka­ti­ve film­ska­pa­ren Lars von Tri­er tre ka­rak­tä­rer vars ide­a­lis­tis­ka hand­ling­ar i slutän­dan för­vär­rar pro­ble­men de för­sö­ker lö­sa. I Epi­de­mic (1987) drar den unge stads­lä­ka­ren Mes­mer med Rö­da Kor­sets flag­ga i hand en­sam ut på lands­byg­den för att skyd­da fol­ket mot en död­lig epi­de­mi – och age­rar iro­niskt nog själv smitt­bä­ra­re.

Åter­håll­sam­het är på sin plats då lä­ke­me­dels­fö­re­ta­gen bju­der över varand­ra i jak­ten på good­will och stärkt va­ru­mär­ke. Jät­ten John­son & John­son pla­ne­rar att tes­ta ett vac­cin i sep­tem­ber och vå­gar ut­lo­va le­ve­rans till mark­na­den re­dan i ja­nu­a­ri 2021. Tids­pla­nen lå­ter ex­tremt snäv och in­ne­hål­ler ota­li­ga ”om”. Där­på föl­jan­de ut­ma­ning är till­verk­ning i till­räck­ligt stor ska­la.

Tra­di­tio­nellt fram­ställs vac­ci­ner ge­nom od­ling i cell­kul­tu­rer. I in­ak­ti­ve­rad form spru­tas de in i krop­pen och trig­gar im­mun­för­sva­ret, vil­ket mo­bi­li­se­rar vå­ra cel­ler för mot­at­tack vid fram­ti­da be­hov. Ut­veck­ling­en kan ta 5–10 år.

Nu rå­der ex­trem tids­press. I re­gel krävs stor­ska­li­ga fas 3-stu­di­er med tes­ter på tu­sen­tals in­di­vi­der som följs upp i fle­ra år för att säk­ra att vac­ci­net är sä­kert och fun­ge­rar i sto­ra po­pu­la­tio­ner. Un­der ti­den finns risk för att pan­de­min blå­ser över, så att ut­veck­lar­na står där ut­an mark­nad, med svi­dan­de för­lus­ter.

Där­för har lä­ke­me­dels­myn­dig­he­ter­na i EU och USA lät­tat på re­strik­tio­ner­na och öpp­nat snabbspå­ret för god­kän­nan­de. Gen­tek­ni­ken möj­lig­gör fram­ta­gan­de av syn­te­tis­ka vac­ci­ner så fort man har kart­lagt smittäm­nets ge­ne­tis­ka kod. Det kor­tar led­ti­den be­tyd­ligt – men till dags da­to har ing­et en­da ge­ne­tiskt vac­cin nå­gon­sin god­känts. Tar man ex­press­tå­get in­om ut­veck­ling­en och hop­par över stor­ska­li­ga för­sök stö­ter man på ex­tra pro­ce­du­rer in­för slut­ligt god­kän­nan­de. Vi ska ock­så min­nas att ing­en vac­cin­kan­di­dat för co­rona­fa­mil­jen nå­gon­sin ens har pas­se­rat fas 2, allt­så test på mål­grupp.

Pre­cis allt som görs in­om me­di­cin har risk för okän­da, säll­syn­ta bi­verk­ning­ar. He­la ti­den vägs nyt­ta mot ris­ker. Ef­ter att svi­nin­flu­en­san upp­täck­tes i mars 2009 tog man fram ett vac­cin re­dan till ok­to­ber. Sex må­na­der – im­po­ne­ran­de? WHO an­kla­ga­des för att över­re­a­ge­ra och pri­märt ta hän­syn till sprid­ning­en, in­te själ­va all­va­ret i smit­tan. Epi­lo­gen blev miss­tan­kar om nar­ko­lep­si.

För att vär­ja oss mot halv­me­sy­rer mås­te allt byg­ga på bra sä­ker­hets­da­ta och nyk­ter, om­ständ­lig gransk­ning av al­la steg. Det finns gen­vä­gar vi in­te ska ta. Sänk­ta krav för­hö­jer ris­ken för bi­verk­ning­ar och öpp­nar för för­tro­en­de­pro­blem. Vac­cinskep­ti­cism är ett väx­an­de hot mot folk­häl­san.

Dess­utom kan vac­ci­ner som släpps i för­tid bi­dra till att vi­rus­spe­ci­fi­ka an­ti­krop­par för­vär­rar sjuk­doms­till­stån­det. Ex­pe­ri­men­tel­la vac­ci­ner mot sars och mers har upp­vi­sat skräm­man­de kontra­pro­duk­ti­va ten­den­ser.

Kar­tan ri­tas än för det nya co­ro­na­vi­ru­sets del. Pro­duk­tions­li­nan och in­fra­struk­tu­ren sak­nas. Det vik­ti­gas­te är att tes­ta så många va­ri­an­ter som möj­ligt för att ska­pa en mall som hål­ler ock­så vid näs­ta ut­brott. Ett bra vac­cin mås­te va­ra fram­tids­säk­rat.

In­te ba­ra lab­ben, ock­så vår be­sluts­ap­pa­rat ar­be­tar på hög­varv. Ge­nom bist­ra åt­gär­der har vi köpt tid och skru­vat ner sam­häl­let på låg­varv. Nu mås­te vi sik­ta ett varv vi­da­re och hit­ta ett vac­cin som kan an­vän­das ut­tryck­li­gen mot oli­ka ty­per av co­ro­na­vi­rus. Lyc­kas det har vi fle­ra bi­tar på plats in­för näs­ta epi­de­mi: co­vid-20 el­ler -21. Och ja – de kom­mer förr el­ler se­na­re. Att bör­ja om från ru­ta ett och tving­as ut­veck­la en ny pro­duk­tions­li­na var­je gång vo­re van­vett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.