Mi­li­tä­ren häm­tar dö­da på ga­tan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

Mi­li­tä­rer och po­li­ser har häm­tat 150 dö­da krop­par på ga­tor och i hem i Ecu­a­dors störs­ta stad Gu­ay­aquil un­der vec­kan. När sta­den och lan­det drab­bas av co­ro­na­vi­ru­set har bår­hu­sen över­be­las­tats och många an­ställ­da räds att han­te­ra smit­ta­de per­so­ners kvar­le­vor.

An­hö­ri­ga till män­ni­skor som av­li­dit har den se­nas­te ti­den väd­jat till myn­dig­he­ter­na då de tving­ats ha kvar kvar­le­vor­na hem­ma, sam­ti­digt som det rå­der ute­gångs­för­bud i lan­det 15 tim­mar om dyg­net.

På ons­da­gen syn­tes män­ni­skor i hel­täc­kan­de skydds­dräk­ter i sta­den. De bar i väg lik­kis­tor som helt och hål­let lin­dats in i plast. Myn­dig­he­ter­na ha­de på tors­dags­mor­go­nen lo­kal tid rap­por­te­rat to­talt 120 vi­rus­re­la­te­ra­de döds­fall i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.