Tan­ja Pou­ti­ai­nen-Rin­ne blir med­lem i FIS-led­nings­grup­pen

Sex år ef­ter att hon av­slu­ta­de sin fram­gångs­ri­ka al­pi­na kar­riär är Tan­ja Pou­tai­nen till­ba­ka. Men det är in­te i pis­ten hon gör come­back – den snart 40-åri­ga Pou­ti­ai­nen-Rin­ne går in i den al­pi­na led­nings­grup­pen i in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

OS- och VM-me­dal­jö­ren och al­la ti­ders fin­länds­ka al­pi­na id­rot­ta­re Tan­ja Pou­ti­ai­nen-Rin­ne läm­na­de ett stort tom­rum ef­ter sig då hon vå­ren 2014 av­slu­ta­de sin id­rot­tar­kar­riär. Pou­ti­ai­nen-Rin­ne vann en OS- och fy­ra VM-me­dal­jer, tog sam­man­lagt 11 seg­rar i världs­cu­pen, 48 pall­pla­ce­ring­ar och tog hem se­gern i stor­sla­lomcu­pen två gång­er och sla­lomcu­pen en gång.

Ef­ter att Pou­ti­ai­nen-Rin­ne klev upp på pris­pal­len i Fla­chau i ja­nu­a­ri 2013 har ing­en fin­län­da­re ta­git en pall­pla­ce­ring i den al­pi­na världs­cu­pen.

På fre­da­gen med­de­la­de skid­för­bun­det att Pou­ti­ai­nen-Rin­ne gör come­back in­om den al­pi­na spor­ten – den här gång­en som le­da­re.

Pou­ti­ai­nen-Rin­ne blir med­lem i led­nings­grup­pen i in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det FIS al­pi­na sek­tion (FIS Al­pi­ne Execu­ti­ve Board).

– Det känns fint att få va­ra med och be­slu­ta om hur id­rot­ten ut­veck­las in­ter­na­tio­nellt. Upp­gif­ten hand­lar in­te om att pri­o­ri­te­ra det eg­na lan­det ut­an om att job­ba för den al­pi­na spor­tens bäs­ta, sä­ger Pou­ti­ai­nen-Rin­ne.

Pou­ti­ai­nen-Rin­ne ef­ter­trä­der

Jan­ne Le­ski­nen på pos­ten men det är ing­en na­tio­nell kvot­plats hon är­ver ut­an hon väljs in på si­na eg­na me­ri­ter och sitt eget kun­nan­de.

– Jag kän­ner mig väl­digt ärad och ta­gen att jag får ett så här stort in­ter­na­tio­nellt för­tro­en­de­upp­drag. Det är ing­en själv­klar­het att det finns en fin­län­da­re med i så här högt upp­sat­ta be­slu­tan­de or­gan, sä­ger Pou­ti­ai­nen-Rin­ne.

Le­ski­nen läm­na­de sin post ef­ter att ha sut­tit med i sty­rel­sen i tio år.

– På grund av min egen livs­si­tu­a­tion och den eg­na tid­ta­bel­len var det dags för nå­gon an­nan att ta över. Och det är bra att få in nytt

Upp­gif­ten hand­lar in­te om att pri­o­ri­te­ra det eg­na lan­det ut­an om att job­ba för den al­pi­na spor­tens bäs­ta. Tan­ja Pou­ti­ai­nen-Rin­ne med­lem i led­nings­grup­pen i in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­det FIS al­pi­na sek­tion.

blod och nya idéer, sä­ger Le­ski­nen.

– Pou­ti­ai­nen-Rin­ne är en na­tur­lig och rätt ef­ter­föl­ja­re. Hon är i dag­lig kon­takt med gre­nen och ut­veck­lar spor­ten i hem­lan­det, fort­sät­ter han.

Det är FIS sty­rel­se som ut­sett Le­ski­nens ef­ter­trä­da­re. Pou­ti­ai­nenRin­ne var ett av många al­ter­na­tiv.

Fin­land fick plat­sen i sty­rel­sen i sam­band med att Le­vi fick rät­ten att ar­ran­ge­ra öpp­nings­täv­ling­ar­na i världs­cu­pen.

En­ligt de ur­sprung­li­ga pla­ner­na skul­le Pou­ti­ai­nen-Rin­ne del­ta i sitt förs­ta led­nings­grupp­smö­te un­der den al­pi­na världs­cu­pav­slut­ning­en i ita­li­ens­ka Cor­ti­na d’Am­pez­zo 16-22 mars. Men på grund av co­ro­na­vi­ru­sets följ­der fun­ge­ra­de upp­kopp­ling­en in­te som vän­tat och mö­tet kun­de in­te hål­las.

Ock­så in­ter­na­tio­nel­la skid­för­bun­dets kon­gress i Pat­taya, Thai­land är in­ställd. I stäl­let job­bar Pou­ti­ai­nen-Rin­ne och de öv­ri­ga i de oli­ka skid­spor­ter­nas led­ning på di­stans.

– Det har skic­kats myc­ket e-post och jag har ta­git mi­na förs­ta steg på den här pos­ten på di­stans, sä­ger Pou­ti­ai­nen-Rin­ne.

FO­TO: MART­TI KAINULAINE­N/LEHTIKUVA

Tan­ja Pou­ti­ai­nen-Rin­ne ska va­ra med och be­slu­ta om i vil­ken rikt­ning den al­pi­na spor­ten ut­veck­las i värl­den. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.