Hur blir jag en lö­pa­re?

Vår­so­len vär­mer och mar­ker­na bör­jar tor­ka upp. Vå­ra för­ut­sätt­ning­ar för trä­ning har för­änd­rats ra­di­kalt på sista ti­den. Vad är väl en bätt­re tid att vå­ga pro­va på att springa än nu? Du får frisk luft, du kan gö­ra det helt en­sam på folk­tom­ma sti­gar och du

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - AN­NA MAR­KE­LIN

De fles­ta som vill kan lä­ra sig springa, så­vi­da man in­te är ska­dad el­ler har fått rå­det att und­vi­ka löp­ning.

Om du frå­gar de som re­dan är löp­fräls­ta så näm­ner många käns­lan av fri­het och hur bra man hin­ner tän­ka och sor­te­ra si­na fun­de­ring­ar när man är ute på en run­da. Det hand­lar in­te om hur fort du spring­er el­ler hur långt. Det hand­lar om käns­lan, att kun­na an­vän­da sin kropp till na­tur­lig rö­rel­se ute i vår fi­na na­tur.

Kom i gång!

Det finns egent­li­gen ba­ra en sak som är nöd­vän­dig i bör­jan och det är att hit­ta ett par skor som pas­sar din fot. I nor­ma­la fall ska man gär­na pro­va ut skor med hjälp av proffs i en löp­bu­tik, men just nu kan kne­pet va­ra att lä­sa skore­cen­sio­ner på webb­si­dor om löp­ning och be­stäl­la hem någ­ra par för att pro­va. Du får of­tast re­tur­ne­ra gra­tis. Jag ska för­stås in­te upp­ma­na till onö­di­ga varu­trans­por­ter men i des­sa ex­tra­or­di­nä­ra ti­der är det kanske den bäs­ta lös­ning­en.

När skor­na är fix­a­de och du har vet­ti­ga trä­nings­klä­der (klä dig in­te för varmt!) så är det dags att ge sig ut. Du be­hö­ver inga pulskloc­kor, gps-grun­kor el­ler mu­sik i öro­nen. Njut av en­kel­he­ten och tyst­na­den, allt an­nat kan du läg­ga till se­na­re om du vill.

Om du ald­rig sprung­it för­ut så bör­jar du myc­ket lugnt. Var­va rask pro­me­nad med lugn jogg­ning i li­ka de­lar. Det är vik­tigt att ben­hin­nor och le­der grad­vis vän­jer sig vid den öka­de be­last­ning­en, för en van­lig ska­da i bör­jan är över­be­las­ta­de häl­se­nor och ben­hin­nor. En halv­tim­me per run­da kan va­ra la­gom i bör­jan och sen kan du lång­samt ska­la upp. Man bru­kar av­rå­da från att öka på mer än 10 pro­cent per vec­ka för att krop­pen ska hin­na vän­ja sig.

Spring in­te for­ta­re än att du kan fö­ra ett nor­malt sam­tal ut­an att tap­pa an­dan. När du har kom­mit i gång med spring­an­det kan du bör­ja tit­ta på trä­nings­pro­gram för att or­ka oli­ka di­stan­ser, be­ro­en­de på vad som känns in­tres­sant för dig. Där får du bra väg­led­ning hur du ska läg­ga upp din trä­ning på klo­kast vis.

Stärk musk­ler­na

Om du blir bi­ten av lö­par­flu­gan så är det klokt att stär­ka musk­ler­na som dri­ver krop­pen fram­åt. Så kal­lad löp­styr­ke­trä­ning hjäl­per dig att mi­ni­me­ra ska­de­ris­ken vid löp­ning. Co­achen kom­mer att ge ex­em­pel på det här fram­ö­ver, så håll ut­kik – men det finns ock­så många bra öv­ning­ar på nä­tet. Sök på löp­styr­ka så hit­tar du.

Vad är då ab­so­lut vik­ti­gast för den som vill bör­ja springa? Pet­ra Mån­ström, jour­na­list, för­fat­ta­re, löpcoach och kraf­ten bakom Ma­ra­ton­pod­den, sva­rar ut­an att tve­ka: ”Snö­ra på dig skor­na och ac­cep­te­ra att Rom in­te bygg­des på en dag.” Du kom­mer att upp­le­va top­par och da­lar i din löp­ning, men oav­sett så är al­la run­dor en fin in­ve­ste­ring i din häl­sa.

Och du – tänk på att när du sät­ter ena fo­ten fram­för den and­ra i snab­ba­re takt än pro­me­nad­tem­po, då är du en lö­pa­re!

Du be­hö­ver inga pulskloc­kor, gps­grun­kor el­ler mu­sik i öro­nen. Njut av en­kel­he­ten och tyst­na­den, allt an­nat kan du läg­ga till se­na­re om du vill.

FO­TO: TIMO KA­RI

Fö­r­iv­ra dig in­te när du kom­mer ut. Om du ald­rig sprung­it för­ut så bör­jar du myc­ket lugnt. Var­va rask pro­me­nad med lugn jogg­ning i li­ka de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.