Vi­ru­set smit­tar in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te

”Grän­ser mel­lan eu­ro­pe­is­ka län­der har stängts ut­an dis­kus­sion el­ler för­var­ning till grann­län­der, ock­så i Nor­den.”

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Den 11 mars klas­sa­de Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO co­ro­na­vi­ru­set co­vid-19 som en pan­de­mi. Då ha­de 114 av värl­dens län­der re­gi­stre­ra­de fall. Se­dan dess har an­ta­let drab­ba­de län­der bli­vit fler och de re­gi­stre­ra­de fal­len ökat kraf­tigt.

Trots att co­ro­na­vi­ru­set är en glo­bal ut­ma­ning, till och med ett hot, har den glo­ba­la ko­or­di­ne­ring­en och in­ter­na­tio­nel­la sam­ar­be­tet lyst to­talt med sin från­va­ro. I glo­ba­la kri­ser bru­kar värl­dens blic­kar rik­tas mot Washing­ton. In­te den­na gång. Do­nald Trump för­ne­ka­de först vi­ru­sets all­var och kal­la­de det för De­mo­kra­ter­nas ”nya bluff”. Två vec­kor se­na­re stop­pa­de han flyg­tra­fi­ken till Eu­ro­pa, USA:s främs­ta al­li­e­ra­de, ut­an nå­gon för­var­ning till Eu­ro­pas le­da­re. Värl­dens störs­ta eko­no­mi­er, som sam­ar­be­tar in­om G7 och G20, har in­te vid­ta­git någ­ra ko­or­di­ne­ra­de åt­gär­der.

Många av värl­dens län­der har re­a­ge­rat på sam­ma sätt som folk som hamst­ra­de to­a­pap­per i mat­bu­ti­ker­na. Kon­kur­ren­sen om allt­i­från mun­skydd till led­trå­dar för ett vac­cin har va­rit sten­hård mel­lan oli­ka län­der.

I Eu­ro­pa var det i bör­jan in­te myc­ket bätt­re. Ita­li­en var det land i Eu­ro­pa som drab­ba­des hår­dast först. Då Ita­li­en stäng­de sko­lor, iso­le­ra­de by­ar och in­för­de ute­gångs­för­bud, bad lan­det om hjälp från öv­ri­ga eu­ro­pe­is­ka län­der. In­te ett en­da land sva­ra­de till en bör­jan på nöd­ro­pet. Me­dan bår­hu­sen fyll­des i nor­ra Ita­li­en pe­ka­de i stäl­let ett an­nat EU-lands fi­nans­mi­nis­ter fing­er på att söd­ra Eu­ro­pa in­te skött sin eko­no­mi. Han har ef­teråt bett om ur­säkt.

Det är själv­klart att al­la län­der mås­te sä­ker­stäl­la att man har till­räck­ligt med me­di­cinsk ut­rust­ning för att skyd­da sin egen be­folk­ning, men tyst­na­den som Ita­li­en möt­tes av gav in­te en sär­skilt stark bild av so­li­da­ri­te­ten i Eu­ro­pa. Sa­ker har li­te för­bätt­rats. Bra så.

Me­di­cinsk ut­rust­ning är en sak. En an­nan sak är ut­by­tet av in­for­ma­tion och ko­or­di­ne­ring av stra­te­gi och in­sat­ser. Det är na­tur­ligt­vis in­te en­kelt för nå­gon att ta fram en stra­te­gi mot ett nytt vi­rus man vet så li­te om. Men nu har många län­ders in­sat­ser va­ri­e­rat kraf­tigt. Om­lägg­ning­ar i stra­te­gi­er har kom­mit blixt­snabbt trots att det in­te är en mänsk­lig fi­en­de, som kan lä­sa, som man käm­par mot.

Grän­ser mel­lan eu­ro­pe­is­ka län­der har stängts ut­an dis­kus­sion el­ler för­var­ning till grann­län­der, ock­så i Nor­den. Oav­sett hur bråt­tom det är, och vil­ka åt­gär­der som be­hövs, är det vik­tigt att hål­la varand­ra på kar­tan och för­sö­ka kom­ma över­ens. An­nars kom­mer re­la­tio­ner­na ris­ke­ra li­da ock­så ef­ter kri­sen.

Ett osyn­ligt vi­rus kän­ner inga na­tions­grän­ser, ut­an smit­tar män­ni­skor emel­lan oav­sett vil­ket land man be­fin­ner sig i. Då nå­gon väl ta­git med sig smit­tan finns ris­ken att and­ra smit­tas i den per­so­nens när­het i det lo­ka­la sam­häl­let.

Nu är många grän­ser stäng­da. Flyg­tra­fi­ken och in­ter­na­tio­nel­la för­bin­del­ser har upp­hört att fun­ge­ra på det sätt vi vant oss med. All­ra se­nast när grän­ser och kom­mu­ni­ka­tio­ner ska öpp­nas igen be­hövs in­ter­na­tio­nell ko­or­di­ne­ring på fle­ra ni­vå­er om vi ska lyc­kas. Co­ro­na­vi­ru­set har lam­sla­git in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te när det ha­de be­hövts som mest. En glo­bal pan­de­mi be­hö­ver, vid si­dan av lo­ka­la och na­tio­nel­la åt­gär­der, ock­så en glo­bal stra­te­gi för att kun­na han­te­ras fram­gångs­rikt.

MATS LöFSTRöM är Ålands riks­dags­le­da­mot och förs­te vice ord­fö­ran­de för svens­ka riks­dags­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.