Di­stans­sko­la fun­ge­ra­de re­dan 1944

Fin­land har fun­ge­rat trots un­dan­tags­till­stånd förr ock­så. Krigs­vin­tern 1944 var sko­lor­na stäng­da och Ber­tel Björ­ke­s­tam stu­de­ra­de på di­stans – då pub­li­ce­ra­des upp­gif­ter­na i Dag­bo­kens sko­la i HBL.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PET­RA MIETTINEN

Ber­tel Björ­ke­s­tam minns hur sko­lor­na i Helsing­fors stäng­des till följd av de mas­si­va rys­ka bom­bar­de­mang­en vår­vin­tern 1944. Då pub­li­ce­ra­des skol­upp­gif­ter­na i spal­ten Dag­bo­kens sko­la i HBL.

Ber­tel Björ­ke­s­tam föl­jer med in­tres­se med hur da­gens sko­le­le­ver skö­ter sin skol­gång på di­stans via da­to­rer, med grupp­sam­tal över in­ter­net och di­gi­ta­la med­de­lan­den i oli­ka ka­na­ler. Själv har han näm­li­gen ock­så er­fa­ren­het av di­stans­sko­la, då sko­lor­na i Helsing­fors stäng­des till följd av de mas­si­va rys­ka bom­bar­de­mang­en vår­vin­tern 1944.

– Jag gick i fem­man i Svens­ka Nor­sen då, i klass VL vil­ket be­tyd­de re­al­lin­jen. Vårt hem på Ska­tud­den bom­ba­des re­dan i förs­ta vå­gen den 7 feb­ru­a­ri så min skol­gång slu­ta­de då, be­rät­tar Ber­tel Björ­ke­s­tam som HBL når per te­le­fon i hans lä­gen­het i Helsing­fors.

91-åring­en bor en­sam och är in­te spe­ci­ellt rädd för co­ro­na­vi­ru­set, of­tast sit­ter han hem­ma och lyss­nar på ra­dio. Till bu­ti­ken går han ti­digt på mor­go­nen ett par gång­er i vec­kan för att hand­la mat, han för­sö­ker und­vi­ka ti­der då det kan va­ra rus­ning på stan.

Bod­de på Pel­linge

Han var allt­så 15 år den där dra­ma­tis­ka krigs­vin­tern och gick sista året i mel­lan­sko­lan, som det het­te på den ti­den. Fa­mil­jen Björ­ke­s­tam, som be­stod av för­äld­rar­na och två sö­ner, kom från Pel­linge så un­der ter­mi­ner­na bod­de Ber­tel hos sin mor­bror i Helsing­fors.

– När sko­lor­na stäng­des skic­ka­des vi barn ut på lands­byg­den om det var möj­ligt. Jag åk­te för­stås hem till Pel­linge där mam­ma och lil­le­bror ock­så fanns. Pap­pa var in­kal­lad.

Skol­gång­en var in­te li­ka lätt att skö­ta på di­stans då, för 76 år se­dan. De ka­na­ler som fanns var dags­tid­ning­en och brev.

– Te­le­fo­nen var in­te ett al­ter­na­tiv. För att ringa ett sam­tal från Pel­linge till Helsing­fors bor­de man ha be­ställt ett riks­sam­tal via te­le­fo­nis­ten. Vi an­vän­de brev. Jag gjor­de mi­na upp­gif­ter på pap­per som jag vek in i ku­vert och pos­ta­de till mi­na lä­ra­re på Nor­sen. Det var mest en­vägs­kom­mu­ni­ka­tion, jag fick ba­ra spo­ra­dis­ka svar av dem.

Skic­ka­de in sva­ren i ku­vert

Skol­upp­gif­ter­na kom allt­så med dags­tid­ning­en, de pub­li­ce­ra­des i Hufvud­stads­bla­det. Det fanns en spalt i tid­ning­en som het­te Dag­bo­kens sko­la och var sam­man­ställd av ut­val­da ma­gist­rar vid skol­sty­rel­sen. Där fanns skol­upp­gif­ter för ele­ver i oli­ka års­kur­ser, det var oli­ka äm­nen un­der oli­ka da­gar. Var­je elev som nåd­des av tid­ning­en för­vän­ta­des lö­sa upp­gif­ter­na och skic­ka in dem till si­na egen lä­ra­re en gång i vec­kan.

– Sko­lor­na för­blev stäng­da he­la den vå­ren, så dag­boks­sko­lan på­gick tills vi fick som­mar­lov. Men fö­re det skul­le vi ten­te­ra åt­minsto­ne ett par äm­nen. Jag minns att jag skrev pro­vet i fins­ka i Borgå, där när­mas­te öpp­na sko­la fanns, men för att gö­ra ma­te­ma­ti­ken åk­te jag nog in till Helsing­fors, be­rät­tar Ber­tel Björ­ke­s­tam.

Ex­akt vad upp­gif­ter­na i Dag­bo­kens sko­la gick ut på minns Björ­ke­s­tam in­te, men han sat­te in­te hemskt myc­ket tid på stu­di­er­na.

– Jag gjor­de un­dan skol­upp­gif­ter­na så fort som möj­ligt för att se­dan va­ra le­dig res­ten av da­gen!

Trots den­na li­te hal­tan­de un­der­vis­ning un­der en ex­cep­tio­nell vår­ter­min kla­ra­de sig Ber­tel Björ­ke­s­tam bra i li­vet. I sep­tem­ber sam­ma år in­led­de han si­na gym­na­si­estu­di­er vid Svens­ka nor­mal­ly­ce­um och se­na­re fort­sat­te han med in­gen­jörs­stu­di­er. Han tog in­te ba­ra en ut­an två oli­ka in­gen­jörsex­a­mi­na.

BJöR­KE­S­TAM FO­TO: ANI­TA

Släk­ten Björ­ke­s­tam gör sin år­li­ga jul­grans­ut­färd i Hors­lök. Här är Ber­tel till­sam­mans med barn­bar­nets fäst­mö Pau­li­i­na Sjö­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.