Hon bro­de­rar fram co­ro­na­vi­ru­set

Co­ro­na­vi­ru­set gör hen­ne liv­rädd – och fa­sci­ne­rad. Lot­ta Sjö­berg bro­de­rar vack­ra konst­verk av al­la dess oli­ka skep­na­der. För hen­ne är hant­ver­ket bå­de te­ra­peu­tiskt och po­li­tiskt.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ELIN SWEDENMARK/TT

Hon har bro­de­rat om Gre­ta Thun­berg, kli­mat­kris och mens. Via hant­ver­ket för­står och kom­men­te­rar Lot­ta Sjö­berg värl­den. När co­ro­na­vi­ru­set dök upp läs­te hon allt hon kom över om vi­ru­set, och när­stu­de­ra­de mik­ro­skop­bil­der­na av det i tid­ning­ar­na.

Se­dan sträck­te hon sig åter­i­gen ef­ter nål och tråd.

– De är så oli­ka varand­ra, bå­de på mik­ro­skop­bil­der­na och på mi­na bil­der. Det ring­ar in hur svårt det är för oss som in­te har en me­di­cinsk ut­bild­ning att för­stå den här ty­pen av bil­der. Att det ge­stal­tas så oli­ka vi­sar hur li­te vi lek­män vet om vi­ru­set, sä­ger hon.

Be­mäst­ra räds­lan

De är run­da, av­långa, spre­ti­ga, i regn­bå­gens al­la fär­ger och på­min­ner stund­tals om en kung­akro­na. Själv jäm­för Lot­ta Sjö­berg vi­rus­bro­de­ri­er­na med dags­ver­ser. El­ler po­e­si – tråd­po­e­si. Men hon har fått and­ra re­ak­tio­ner på si­na av­bild­ning­ar av co­vid-19.

– Jag kan för­stå att nå­gon tyc­ker att det är osmak­ligt. Det skul­le kun­na va­ra pro­vo­ka­tivt att gö­ra nå­got vac­kert av nå­got så hemskt som folk dör av, fun­de­rar hon.

Själv har hon än­då kun­nat be­mäst­ra sin räds­la bätt­re ge­nom att se skön­het i vi­ru­sets fy­sis­ka form. Att sö­ka sig till just hant­ver­ket är ock­så nå­got som kvin­nor har gjort i al­la ti­der på grund av dess lug­nan­de in­ver­kan, på­min­ner hon om. Lot­ta Sjö­berg kal­lar det själv för ”bro­de­ri­te­ra­pi”.

– Det är häl­so­samt att va­ra så kon­kret med ett ma­te­ri­al mot fing­rar­na, för att han­te­ra hemsk­he­ter.

Man flyt­tar kon­cent­ra­tio­nen i krop­pen till en an­nan kropps­del än hjär­nan. Det har kvin­nor gjort i al­la ti­der, sä­ger hon.

Att Lot­ta Sjö­berg hit­ta­de till hant­ver­ket häng­er ihop med den oro för kli­ma­tet, som hon har känt de se­nas­te tolv åren. Hon bör­ja­de lap­pa och la­ga bar­nens klä­der i stäl­let för att ba­ra kö­pa nya.

Kli­ma­tång­es­ten har hängt kvar. Men Lot­ta Sjö­berg tyc­ker att det hjäl­per att kro­ka fast oron vid nå­got kon­kret, som co­ro­na­vi­ru­set. Det är hemskt, men än­då mer han­ter­bart än det ”sjät­te mass­ut­dö­en­det”, me­nar hon, och syf­tar på al­la djur som ris­ke­rar att bli utro­ta­de på grund av kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

– Det är ett myc­ket stör­re ske­en­de, som drab­bar he­la eko­sy­ste­met och livs­vill­ko­ren på jor­den. Det här är en de­talj i he­la det ma­ski­ne­ri som vi har satt i gång. Vi­ru­set har upp­kom­mit för att vi har be­hand­lat djur som skit. Vi har or­sa­kat det, och mass­ut­dö­en­det.

Sam­ti­digt kans­ke vi­ru­set kan lä­ra oss nå­got, tror hon.

– Jag hop­pas att vi nu kan få en upp­le­vel­se av att det går att hand­la, när vi ser män­ni­skors och län­ders hand­lings­kraft. Det är hopp­fullt, mitt i allt.

Po­li­tiskt bro­de­ri

Det finns ock­så nå­got po­li­tiskt i själ­va hand­ling­en att bro­de­ra, tyc­ker Lot­ta Sjö­berg. Det går lång­samt, och är in­te det mins­ta lön­samt.

– Det sät­ter sig på tvä­ren mot he­la sam­häl­let, sä­ger hon.

För hen­ne är bro­de­ri­er­na, och kul­tu­ren, ett sätt att han­te­ra ex­i­sten­ti­el­la frå­gor och des­sa ti­der, där fak­ta­re­sistens och kun­skaps­förakt hör till det som skräm­mer hen­ne mest.

– Jag öns­kar att fler kun­de sät­ta sig och täl­ja en smör­kniv i stäl­let för att sät­ta sig fram­för da­torn och va­ra ar­ga.

PRI­VAT FO­TO: PRI­VAT

För Lot­ta Sjö­berg är hant­ver­kan­det ett sätt att han­te­ra oron kring bå­de co­ro­na­vi­ru­set och kli­mat­kri­sen.

FO­TO:

En bro­de­rad bild av co­ro­na – Lot­ta Sjö­berg pub­li­ce­rar bil­der av si­na bro­de­ri­er på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.