Spel och pus­sel po­pu­lä­ra nu

En spel­af­fär byg­ger om till ki­osk i Kam­pens köp­cent­rum, för att mö­ta män­ni­skors nya sug ef­ter pus­sel och säll­skaps­spel. Att fler för till­fäl­let vill spe­la spel till­sam­mans gläd­jer psy­ko­lo­gi­pro­fes­sor Drew Altschul, för hans forsk­ning vi­sar att säll­skaps­spe

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - BILLE SIRéN bille.si­ren@ksf­me­dia.fi

Spel­af­fä­ren Laut­a­pe­lit.fi säl­jer just nu 2–3 gång­er fler spel och pus­sel än van­ligt. Det gläd­jer psy­ko­lo­gi­fors­ka­ren Drew Altschul i Edin­burgh vars nya stu­die vi­sar att bräd­spel kan brom­sa hjär­nans ned­bryt­ning. Och det är ald­rig för sent att bör­ja, me­nar han.

Stan­na hem­ma. Träf­fa in­te fler män­ni­skor än du verk­li­gen be­hö­ver.

Re­ge­ring­ens upp­ma­ning­ar har vänt upp och ner på många män­ni­skors var­dag. Ock­så för de fles­ta fö­re­ta­gen har un­dan­tags­till­stån­det bli­vit en ka­ta­strof, in­te minst eko­no­miskt.

Men så finns det ock­så de som in­te be­rörs sär­skilt starkt av att män­ni­skor stan­nar hem­ma – el­ler som rentav tjä­nar på det. Dit hör spel­af­fä­ren Laut­a­pe­lit.fi, som den här vec­kan är i färd med att byg­ga om sin af­fär till ki­osk.

För trots att Laut­a­pe­lit.fi säl­jer mest på webben, går pus­sel och säll­skaps­spel åt bätt­re än ti­di­ga­re, me­nar för­säl­ja­ren Lin­da Bre­mer.

– Han­deln gick upp re­dan fö­re jul och tren­den hål­ler i sig, sä­ger hon.

Det kan ha fle­ra an­led­ning­ar, me­nar Lin­da Bre­mer. Al­la kans­ke in­te gil­lar on­li­ne­spel, ut­an vill gö­ra nå­got med hän­der­na. Dess­utom bor många en­sam­ma i Fin­land, och för att läg­ga ett pus­sel be­hö­ver man in­te säll­skap.

Fast över spel­him­len finns ock­så oros­moln. För till­fäl­let står många last­bi­lar med pus­sel­le­ve­ran­ser stil­la i Cen­tra­leu­ro­pa, på grund av gräns­kon­trol­ler. Där­för är fle­ra pus­sel slut i Laut­a­pe­lit.fi:s la­ger.

Forsk­ning vi­sar på för­de­lar

Att allt fler kö­per spel och pus­sel gläd­jer Drew Altschul. Han är fors­ka­re i psy­ko­lo­gi vid uni­ver­si­te­tet i Edin­burgh och sit­ter lik­som and­ra brit­ter hem­ma när HBL kopp­lar upp ett vi­de­o­sam­tal.

– Ja, det är bra att hö­ra! Det är lätt hänt att man äl­tar hur trå­kigt det är nu. Att spe­la bräd­spel kan ab­so­lut fö­re­byg­ga det, sä­ger han.

Men säll­skaps­spel som bo­te­me­del fun­ge­rar in­te ba­ra mot tristess.

Det kan även hål­la hjär­nan i trim på äld­re da­gar, vi­sar en stu­die som Altschul och hans kol­le­gor pub­li­ce­ra­de i hös­tas.

Re­dan ti­di­ga­re ha­de en grupp fors­ka­re lå­tit över 1 000 skot­tar föd­da 1936 tes­ta sitt min­ne och sin tan­ke­för­må­ga. För­söks­per­so­ner­na var 70 när stu­di­en bör­ja­de och tes­ta­des se­dan med tre års mel­lan­rum, tills de fyllt 79. Sam­ma per­so­ner ha­de gjort li­ka­da­na tan­ke­tes­ter när de var el­va år gam­la, 1947.

Altschul upp­täck­te att fråge­for­mu­lä­ret in­ne­höll en spän­nan­de frå­ga: Hur of­ta spe­lar du kort- el­ler bräd­spel?

– Jag ha­de pra­tat med min fru om bridge, och ha­de en tan­ke på att det kun­de va­ra bra in­te ba­ra so­ci­alt, ut­an även kog­ni­tivt. Så jag val­de att tes­ta min idé, sä­ger han.

Ald­rig för sent att bör­ja

Altschul såg ett sam­band: De som upp­gav att de re­gel­bun­det spe­la­de ic­ke-nät­ba­se­ra­de spel pre­ste­ra­de bätt­re i tes­ter­na än de som in­te gjor­de det. Och då sål­la­des and­ra sam­band, som ut­bild­ning, so­cio­e­ko­no­misk klass, all­män häl­sa och so­ci­a­la re­la­tio­ner bort.

Stu­di­en vi­sa­de ock­så att det ald­rig är för sent att bör­ja, för bräd­spel ver­ka­de ha ef­fek­ter på hjär­nan även ef­ter 70 års ål­der.

Men vad är det som gör säll­skaps­spel bra för hjär­nan – kne­pi­ga tan­kenöt­ter el­ler den so­ci­a­la sam­va­ron i sig?

– Hjär­nan är en hel­het och mår bra av fy­sisk, so­ci­al och psy­kisk ak­ti­vi­tet. Se­dan ti­di­ga­re vet vi att so­ci­a­la re­la­tio­ner brom­sar ned­bryt­ning­en, sä­ger Drew Altschul och på­pe­kar att en­sam­he­ten är ett väl­digt stort pro­blem i många län­der nu.

– Vår stu­die vi­sa­de att det rent tan­ke­mäs­si­ga en­ga­ge­mang­et i ett spel är nyt­tigt för hjär­nan, sä­ger han.

Själv bru­kar Drew Altschul spe­la säll­skaps­spel med vän­ner på in­ter­net, så att vän­ner­na kan pra­ta me­dan de spe­lar. Och fast pus­sel in­te är hans störs­ta in­tres­se, kän­ner han till forsk­ning som vi­sat att även det kan hål­la hjär­nan i form.

Ba­ra en co­ro­nat­rend?

En­ligt Lin­da Bre­mer på Laut­a­pe­lit. fi säl­jer af­fä­ren två tre gång­er fler spel och pus­sel än van­ligt. Och me­dan unga vux­na är de som of­tast kö­per spel, har nu även barn­fa­mil­jer dykt upp i bu­ti­ken i allt hög­re ut­sträck­ning.

Men en dag kom­mer även det här un­dan­tags­till­stån­det va­ra över, och då hop­pas Lin­da Bre­mer att vi in­te läg­ger av med pus­sel och bräd­spel.

– Jag tror att folk stan­nar upp och mär­ker hur fint det är med so­ci­al sam­va­ro. Och in­te ba­ra det, ut­an även hur det gyn­nar tän­kan­det och kre­a­ti­vi­te­ten, sä­ger hon.

Hon får med­håll av Vil­le Kan­ka­i­nen, spel­fors­ka­re vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet.

– Spe­ci­ellt un­der den här epi­de­min kan det va­ra vik­tigt för den psy­kis­ka häl­san att spe­la spel med fa­mil­jen. För­u­tom att man då um­gås, är för­de­len att man för en stund tän­ker på nå­got an­nat än den si­tu­a­tion vi be­fin­ner oss i.

FO­TO: CATA PORTIN

FO­TO: CATA PORTIN

Pus­sel är spe­ci­ellt po­pu­lä­ra i des­sa ti­der, för att läg­ga ett pus­sel krä­ver in­te nöd­vän­digt­vis säll­skap. Av bräd­spe­len säl­jer Co­pen­ha­gen bra just nu, be­rät­tar Lin­da Bre­mer på spel­af­fä­ren Laut­a­pe­lit.fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.