Eu­ro­pa föl­jer Ki­nas mo­dell – nu ska mun­skyd­den brom­sa epi­de­min

Allt­fler hälso­myn­dig­he­ter re­kom­men­de­rar att vi bör­jar an­vän­da mun­skydd för att be­käm­pa co­ro­na­vi­ru­set. Mia Ehn­root­hs fö­re­tag le­ve­re­rar ett förs­ta par­ti fler­gångs­skydd om två vec­kor.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PE­TER BUCHERT pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Ska van­ligt folk an­vän­da mun­skydd på all­män­na plat­ser, som yt­ter­li­ga­re ett led i kam­pen mot det nya co­ro­na­vi­ru­set? När Er­ja Mä­ke­lä, sak­kun­nig i frå­gor om skydds­ut­rust­ning vid Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet, fick frå­gan för­ra mån­da­gen var hon skep­tisk, mest för att hem­la­ga­de mun­skydd in­te fyl­ler sam­ma funk­tion som rik­ti­ga och för att folk ten­de­rar att an­vän­da mun­skydd fel.

Ar­bets­häl­so­in­sti­tu­tet och In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) hål­ler sig till Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nens (WHO) re­kom­men­da­tio­ner. De re­kom­men­de­ra­de tills ny­li­gen mun­skydd ba­ra om man själv har co­vid-19 el­ler om man skö­ter om en per­son som är in­fek­te­rad, ef­tersom be­ho­vet ute i värl­den vi­da över­skri­der ef­ter­frå­gan.

Men i co­ro­na­ti­der är en vec­ka en evig­het, och i fre­dags ju­ste­ra­de WHO sin stånd­punkt. Nu öppnar man för att mun­skydd kun­de va­ra vet­tigt trots allt. WHO-che­fen Mi­ke Ry­an be­to­na­de på en press­kon­fe­rens i Schweiz att de hög­klas­si­gas­te mun­skyd­den vis­ser­li­gen bor­de re­ser­ve­ras för sjuk­hus­per­so­nal, men:

– Tan­ken på att an­vän­da mun­skydd el­ler and­ra masker som täc­ker nä­sa och mun som skydd vid nys­ning­ar och hos­ta är in­te alls dum, sa­de Ry­an en­ligt Reu­ters, och syf­ta­de då på si­tu­a­tio­ner där folk rör sig på of­fent­li­ga plat­ser, bland and­ra män­ni­skor.

Han be­to­na­de ock­så att det att man bär mun­skydd in­te för­mins­kar be­ty­del­sen av att tvät­ta hän­der­na el­ler hål­la fy­sisk di­stans till and­ra, det är fort­fa­ran­de centralt.

Den ame­ri­kans­ka folk­hälso­myn­dig­he­ten CDC upp­ma­nar re­dan al­la ame­ri­ka­ner att an­vän­da mun­skydd så snart de läm­nar sin hem. Men även i USA är det brist på mun­skydd, och även där be­hövs de i förs­ta hand för sjuk­vårds­per­so­nal. Där an­vän­der många en scarf el­ler an­nan duk som skydd.

Eu­ro­pa föl­jer Ki­na

I Ki­na an­vän­der näs­tan al­la mun­skydd un­der co­ro­nae­pi­de­min. Ge­or­ge Gao, chef för det ki­ne­sis­ka smitt­skydds­in­sti­tu­tet, sa­de ny­li­gen till Sci­ence att eu­ro­pé­er och ame­ri­ka­ner be­går ett stort miss­tag då de för­sum­mar mun­skyd­den.

– Vi­ru­set sprids som dropp­smit­ta och i när­kon­takt. Drop­par­na spe­lar en myc­ket vik­tig roll. Det gäl­ler att an­vän­da mun­skydd för att det kom­mer drop­par ur mun­nen när man ta­lar. Många in­fek­te­ra­de är sym­tom­fria. Om de an­vän­de mun­skydd skul­le det för­hind­ra att drop­par­na smit­tar and­ra.

And­ra ex­per­ter har på­pe­kat att en scarf ald­rig skyd­dar li­ka bra som ett rik­tigt mun­skydd. Å and­ra si­dan kan ock­så ett säm­re skydd va­ra bätt­re än ing­et skydd alls – och för den de­len är in­te ens pro­fes­sio­nell ut­rust­ning hund­ra­pro­cen­tig, all­ra minst som folk bru­kar ha väl­digt svårt att lå­ta bli att vid­rö­ra sitt an­sik­te he­la ti­den.

Tan­ken har bör­jat slå rot ock­så i Eu­ro­pa. I Ös­ter­ri­ke ska man nu­me­ra bä­ra mun­skydd så snart man går in i en mat­af­fär, upp­ger Reu­ters. Där fle­ra fin­länds­ka ex­per­ter har be­to­nat att det in­te finns ve­ten­skap­li­ga be­vis för att mun­skyd­den hjäl­per, på­pe­ka­de Jan­ne Ku­u­se­la, över­läka­re vid S:t Michels cen­tral­sjuk­hus, ny­li­gen i Helsingin Sa­no­mat att det in­te hel­ler finns be­vis för att de vo­re till ska­da.

– Jag tyc­ker det vo­re vet­tigt att an­vän­da mun­skydd el­ler scarf åt­minsto­ne om man åker kol­lek­tivt el­ler hand­lar i köp­cent­rum. Jag skul­le gö­ra det själv, sa­de han.

Mun­skydd på kom­man­de

Ef­tersom de fles­ta fin­län­da­re in­te har co­ro­na­testats men det står klart att många bär på in­fek­tio­nen ut­an att upp­vi­sa någ­ra sym­tom, kun­de mun­skydd va­ra ett sätt att skyd­da and­ra, el­ler åt­minsto­ne att vi­sa hän­syn.

Så re­so­ne­rar Mia Ehrn­rooth som dri­ver fö­re­ta­get Aim by Mia i tex­til­bran­schen och som pre­cis bör­jat till­ver­ka mun­skydd för dem som in­te kän­ner för gör-det-själv-tip­sen på al­le­han­da webb­plat­ser.

– Ef­tersom hälso­myn­dig­he­ter­na be­to­nar att den pro­fes­sio­nel­la skydds­ut­rust­ning­en ska vi­kas för sjuk­vårds­per­so­nal tänk­te jag att jag kan hjäl­pa till och till­ver­ka mun­skydd av tyg, som lätt kan des­in­fi­ce­ras ge­nom att tvät­ta dem i maskin el­ler het­ta upp dem i ug­nen, sä­ger Ehrn­rooth.

Ehrn­root­hs fö­re­tag har re­dan bör­jat till­ver­ka en förs­ta mo­dell. Det förs­ta par­ti­et på 1 000 tyg­mun­skydd blir klart för le­ve­rans till kun­der­na om två vec­kor. Pro­duk­ten är gjord på dub­belt tyg av åter­vun­nen bo­mull. Mia Ehrn­rooth sä­ger att det är lätt att hål­la rent, och be­to­nar att det är

■ vik­tigt att man ren­gör skyd­det till­räck­ligt of­ta.

– Det vik­ti­gas­te är fort­fa­ran­de att folk i mån av möj­lig­het stan­nar hem­ma och iso­le­rar sig från and­ra, och att man minns hand­hy­gi­e­nen och mun­skyd­den när man be­ger sig ut.

FO­TO: NICOLAS ASFOURI/LEHTIKUVA–AFP

In­vå­na­re i Beijing an­vän­der mun­skydd för att mins­ka ris­ken för att spri­da det nya co­ro­na­vi­ru­set. ■

FO­TO: CATA PORTIN/HBL-AR­KIV

Mia Ehrn­root­hs fö­re­tag AIM by Mia som pre­cis bör­jat till­ver­ka mun­skydd. De förs­ta par­ti­et är kla­ra för le­ve­rans om två vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.