40 dör var­je dygn

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - Tt

Hit­tills har 7 693 per­so­ner i Sve­ri­ge be­kräf­tats smit­ta­de av co­ro­na­vi­ru­set och 591 döds­fall kopp­la­de till co­vid-19 har rap­por­te­rats. Det vi­sar Folk­hälso­myn­dig­he­tens se­nast upp­da­te­ra­de siff­ror.

– Vi lig­ger i snitt på om­kring 40 av­lid­na per dygn, sä­ger stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell vid Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

– Som ni ser har vi se­dan tre, fy­ra da­gar en minsk­ning. De förs­ta da­gar­na var i hel­gen och vi är va­na vid att det mins­kar då, men se­dan hop­par upp igen. Det ser bra ut att fal­let un­der hel­gen var stör­re än ti­di­ga­re och lig­ger nu kvar på en hyf­sad ni­vå.

En­ligt Svens­ka in­ten­siv­vårds­re­gist­ret är det för när­va­ran­de cir­ka 440 co­ro­na­smit­ta­de per­so­ner som får in­ten­siv­vård. An­ta­let rap­por­te­ra­de dis­po­nib­la IVA-plat­ser i lan­det var i går 937 styc­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.