Rå­ras­pig rock som ger gott hu­mör

Hufvudstadsbladet - - Kul­tur - HEN­RIK JANSSON

Rock

Mar­jo Le­i­no­nen & Vi­ra­no­mai­set

Van­ha schä­fe­ri (Playground) När Mar­jo Le­i­no­nen och Vi­ra­no­mai­set ko­kar upp sin ener­gis­ka och dan­san­ta mu­sik­brygd går röt­ter­na till­ba­ka till 1950-ta­lets rock’n’roll och rhythm’n’blues. Och pun­kat­ti­ty­den kom­mer på kö­pet.

Det är en gläd­je att lyss­na till rik­tig, gam­mal rytm­mu­sik, med en sväng som le­der till­ba­ka mot rock’n’rol­lens och rhythm’n’blue­sens ti­di­ga­re ske­den. Och gär­na får då Mar­jo Le­i­no­nens rå­ras­pi­ga, mörkt vi­bre­ran­de stäm­ma stå i cent­rum.

Hon har i många de­cen­ni­er vi­sat upp en av Fin­lands star­kas­te rock­rös­ter, men då hon und­vi­kit kom­pro­mis­ser och gär­na rört sig i mar­gi­na­ler­na har hon än­då ald­rig bli­vit nå­got namn för den rik­tigt sto­ra publi­ken. I sam­man­sätt­ning­ar som Balls, Huff’n’Puff och Big­fe­et & La­la (till­sam­mans med Juk­ka Or­ma) var det eng­els­ka tex­ter som gäll­de, men all­ra bäst kom­mer hon till sin rätt när hon som nu på al­bu­met Van­ha schä­fe­ri sjung­er på sitt fins­ka mo­ders­mål. Fra­se­ring­en är ud­da men mitt i prick och hän­gi­vel­sen to­tal.

Det här är hen­nes and­ra ut­gå­va med grup­pen Vi­ra­no­mai­set, och det är up­pen­bart att sam­ar­be­tet fun­ge­rat och gäng­et haft kul. Kil­lar­na läg­ger ut ett tätt och ener­giskt rock­komp, och den hårt sväng­an­de grun­den är en ut­märkt spel­plan för Le­i­no­nens röst och tex­ter om mänsk­li­ga till­kor­ta­kom­man­den och kamp för över­lev­na­den.

De mu­si­ka­lis­ka röt­ter­na går till­ba­ka än­da till 1950-ta­let, men på vägen dit sve­per mu­sik­mat­tan ock­så med sig någ­ra Ig­gy Pop-riff, li­te pun­kat­ti­tyd och till och med en glimt sex­tio­tals­psy­ke­de­li­ka. Ett in­ten­sivt, dan­sant och hu­mör­hö­jan­de pa­ket.

Det är up­pen­bart att sam­ar­be­tet mel­lan Mar­jo Le­i­no­nen och Vi­ra­no­mai­set fun­ge­rat och att gäng­et haft kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.