Glo­bal EU-sam­ling mot co­ro­na

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - TT

– Vi kan be­seg­ra vi­ru­set – om vi job­bar till­sam­mans, sä­ger ord­fö­ran­de Ur­su­la von der Ley­en.

Kom­mis­sions­ord­fö­ran­den med­de­la­de re­dan i ons­dags att när­ma­re 15 mil­jar­der eu­ro ska sat­sas på bå­de kort- och lång­sik­ti­ga åt­gär­der i ”part­ner­län­der” ut­an­för uni­o­nen.

– Det är i vårt in­tres­se att kam­pen är fram­gångs­rik i he­la värl­den. Afri­ka kan om någ­ra vec­kor stå in­för sam­ma pro­blem som vi står in­för i dag. De be­hö­ver vår hjälp för att sak­ta ned vi­ru­set, pre­cis som vi be­höv­de, sä­ger von der Ley­en i ett vi­de­o­ut­ta­lan­de.

Peng­ar­na går till aku­ta bi­drag till Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) och In­ter­na­tio­nel­la rö­da­kors­kom­mit­tén (ICRC) men ock­så för att täc­ka eko­no­mis­ka och so­ci­a­la kon­se­kven­ser av pan­de­min.

Hjäl­pen går till så­väl när­lig­gan­de ic­ke-EU-län­der på väst­ra Bal­kan och i EU:s öst­li­ga part­ner­skap som till Afri­ka, Asi­en, La­ti­na­me­ri­ka och Oce­a­ni­en.

”Så länge som co­ro­na­vi­ru­set ho­tar liv nå­gon­stans så är vi in­te säk­ra”, be­to­nar bi­stånds­kom­mis­sio­nä­ren Jut­ta Ur­pi­lai­nen i ett press­med­de­lan­de.

Pa­ral­lellt med EU-kom­mis­sio­nens be­sked sit­ter med­lems­län­der­nas bi­stånds­mi­nist­rar sam­la­de i ett webb­mö­te för att dis­ku­te­ra vad som kan och bör gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.